มหาวิทยาลัยที่ไม่ให้ปริญญาผู้เรียน
แต่จะให้ปริญญาผู้รู้
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สมดุล และเป็นธรรม
กลางวันคือการเริ่มต้นเดินทางไปสู่ความมืด ส่วนกลางคืนคือจุดเริ่มต้นไปสู่ความสว่าง- เที่ยงวันคือจุดที่สว่างสุดแต่จะมืดลง เที่ยงคืนคือจุดที่มืดสุดแต่จะสว่างขึ้น
คลิกไปหน้าสารบัญ(1) คลิกไปหน้าสารบัญ(2)
เพื่อดูบทความใหม่
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กรุณาส่งไปที่ midarticle(at)yahoo.com

เว็ปไซค์ที่บอกไม่ได้ว่ามีคุณภาพหรือไม่ เพราะคุณต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้คำคุณศัพท์ที่เหมาะสมกับเว็ปนี้อย่างไร?
เว็ปไซค์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนำความรู้ที่นำเสนอไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม
หากนำเอางานวิชาการไปใช้ กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnight2545(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com

โครงการเสวนา
"รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน"

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(ตลอดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๔๖๗)

หลังจาก ๖ ปีผ่านไป รัฐธรรมนูญซึ่งเคยให้ความหวังถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่คนไทยอย่างกว้างขวาง ยังไม่สามารถสนองตอบความคาดหวังที่เคยมีได้มากนัก สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นตามการออกแบบของรัฐธรรมนูญก็คือ ฝ่ายบริหารมีเสถียรภาพทางการเมืองเข้มแข็งอย่างที่ไม่เคยปรากฎมาก่อนในการเมืองที่มีการเลือกตั้งของไทย แต่ถ้าดูด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเมืองการปกครอง ซึ่งรัฐธรรมนูญนี้ได้ออกแบบไว้ให้เกิดมีขึ้นอย่างเข้มแข็งเช่นกัน ก็จะพบว่าแทบไม่มีความก้าวหน้าอย่างเป็นชิ้นเป็นอัน ทั้งนี้รวมไปถึงสิทธิเสรีภาพซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้อย่างชัดเจน ก็ไม่ได้มีความมั่นคงขึ้นแต่อย่างไร

เราจะมองความล้มเหลวนี้อย่างไร?

รัฐธรรมนูญเป็นแต่เพียงตัวอักษร ไม่ว่าจะออกแบบอย่างไร ความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐธรรมนูญไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวอักษรเพียงอย่างเดียว แต่เกิดขึ้นได้จริงจากเงื่อนไขปัจจัยหลายๆ อย่างในเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของสังคมหนึ่งๆ ช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญอาจไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวรัฐธรรมนูญเอง เท่ากับการที่ในสังคมนั้นๆ ไม่มีปัจจัยที่จะเอื้อให้รัฐธรรมนูญใช้บังคับอย่างได้ผลจริง หรือมีปัจจัยที่ขัดขวางบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยตรงเลยเป็นต้น

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่า การมองปัญหาของรัฐธรรมนูญและความล้มเหลวของรัฐธรรมนูญ ควรมองให้กว้างกว่าตัวบัญญัติที่ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ควรพิจารณาเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ที่แวดล้อมการใช้รัฐธรรมนูญนั้นด้วย โดยวิธีนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และจะทำให้มองเห็นแนวทางการแก้ปัญหาได้หลากหลายวิธี ไม่จำกัดอยู่แต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียว หรือกล่าวโทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงอย่างเดียว ที่สำคัญก็คือ จะทำให้มองเห็นบทบาทของภาคประชาสังคมว่าควรทำอะไรและอย่างไร เพื่อไม่ให้หลายต่อหลายมาตราของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นหมัน

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและคณะรัฐศาสตร์จึงร่วมกันจัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" ในทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ระหว่างวันที่ ๘- ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โดยเลือกเอาปรากฏการณ์หรือองค์กรทางการเมืองหรือสังคมที่เห็นว่าเป็นเงื่อนไขปัจจัยสำคัญ ต่อการทำให้รัฐธรรมนูญมีประสิทธิภาพได้จริงขึ้นมาพิจารณา วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการจริงของปรากฏการณ์หรือองค์กรเหล่านั้น อันทำให้รัฐธรรมนูญไม่อาจทำงานตามที่ได้ออกแบบและเป็นที่คาดหวังได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องการนำไปสู่ความคิดที่จะหาทางแก้ไขปรับปรุงองค์กรเหล่านั้นในวิถีทางต่างๆ

แม้ว่าทั้งหมดนี้เป็นปัญหาวิชาการ แต่ก็เป็นปัญหาที่คนไทยทุกคนเผชิญร่วมกันในชีวิตประจำวัน ทุกคนจึงมีความสามารถในการออกความเห็นได้ไม่ต่างกัน จึงจัดการอภิปรายในรูปเสวนา มีเวลาสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างผู้เข้าร่วมด้วยกันเอง หรือระหว่างผู้เข้าร่วมกับวิทยากร ด้วยความหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในสังคมไทยที่จะมองปัญหารัฐธรรมนูญให้กว้างกว่าตัวบัญญัติ ซึ่งจะทำให้เรามองเห็นอุปสรรคขวากหนามต่างๆ ได้ชัด อันเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยกันขจัดขวากหนามเหล่านั้นได้

กำหนดการ
(สถานที่ที่แน่นอน จะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ (ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ศาลรัฐธรรมนูญ: พิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ
ศ.ดร. อมร รักษาสัตย์, อ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ (รายการตั้งแต่วันที่ 9-23 พฤศจิกายน จัดที่ห้อง ร. 103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. พรรคการเมืองที่ไร้ประชาชน
ดร.เกษียร เตชะพีระ, คุณสิริยะใส กตะศิลา

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สิทธิชุมชน: ชุมชนไม่มีสิทธิ
ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก, ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย
ดร.บวรศักดิ์ อุวรรโณ, ศ.ดร. คณิต ณ นคร

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สื่อและรัฐธรรมนูญ: เส้นทางคนละสาย
ดร. นวลน้อย ตรีรัตน์, ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ภายใต้กะลาโลกาภิวัตน์
ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธ,ุ์ ดร.จักรกฤษณ์ ควรพจน์

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ (ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์)
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รัฐธรรมนูญ (ฉบับประชาชนปวกเปียก)
ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ,์ คุณวนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา I ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็ปบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็ปไซค์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็ปบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม กรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)yahoo.com)

 

 

HOST@THAIIS