R

บทความลำดับที่ 208 ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ ชุด "ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า"รวมทั้งหมด 5 ตอน

หมายเหตุ :
การนำเสนอบทความชิ้นนี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ และคัดรวมส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อนำเสนอในรูปแบบเว็ปไซต์ของ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

แพทย์ : เทพเจ้าผู้กาลี (ฉบับร่วมสมัย) ความรู้ทางการแพทย์ เพื่อประชาชนเข้มแข็ง : ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๔๕
release date
240845

คงถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องยอมรับกันว่า
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมิใช่ตำตอบที่ดีของระบบ
สาธารณสุขของไทยอีกต่อไป ระบบแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญทำให้เกิดการแยกส่วนของทั้งระบบ
บริหารและระบบบริการตามด้วยการว่างงานแอบ
แฝงอย่างรุนแรงในทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ
ทำให้โรงพยาบาลมีขนาดใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆ
โดยไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่

ความรู้ทางจิตเวชศาสตร์ที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาสุขภาพจิตในสังคมปัจจุบัน กุมารแพทย์ที่มีอยู่ก็ไม่พอที่จะป้องกันไข้เลือดออก ศัลยแพทย์ที่มีอยู่ก็ไม่พอที่จะผ่าตัดผู้ป่วยที่ได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ อายุรแพทย์ที่มีอยู่ก็ไม่พอที่จะรักษาผู้ป่วยตับแข็งจากการดื่มเหล้า ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจที่มีอยู่ก็ไม่พอที่จะรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจซึ่งทวีจำนวนอย่างรวดเร็วจากการดำรงชีวิตที่ผิดพลาด

บทความนี้ยาวประมาณ 8 หน้ากระดาษ A4
ภาพประกอบดัดแปลง 1. ภาพคนป่วย ผลงานจิตรกรรมฝาผนังของ Barry McGee เขียนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ Hammer Museum, Los Angeles เทคนิค Mixed media 2. ภาพฉากหลัง นำมาจากภาพประกอบเรื่อง Fantastic Voyage จากหนังสือ Print: America's Graphic Design ฉบับที่ LV:I / ห้องสมุด วจศ.มช.
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ทางเลือกเพื่ออุดมศึกษาไท : บทความลำดับที่ 208 เกี่ยวกับความรู้ทางด้านสาธารณสุข เผยแพร่บนเว็ปไซต์ครั้งแรกวันที่ 24 สิงหาคม 2545

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
กลางวันเรามองเห็นอะไรได้ชัดเจน
แต่กลางคืนเราต้องอาศัยจินตนาการ


Website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สร้างขึ้นมาเพื่อผู้สนใจในการศึกษา
โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ

สนใจสมัครเป็นสมาชิก
กรุณาคลิก member page
ส่วนผู้ที่ต้องการดูหัวข้อบทความ
ทั้งหมด ที่มีบริการอยู่ขณะนี้
กรุณาคลิกที่ contents page
และผู้ที่ต้องการแสดงความคิดเห็น
หรือประกาศข่าว
กรุณาคลิกที่ปุ่ม webboard
ข้างล่างของบทความชิ้นนี้

หากต้องการติดต่อกับ
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
ส่ง mail ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
midnight2545(at)yahoo.com
midnightuniv(at)yahoo.com

N
home

สำหรับผู้ที่ต้องการดูหน้า Home page ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่ผ่านไป กรุณาคลิกที่นี่
(บทความขึ้นปก "แนวคิด Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่)

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา I webboard

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ
(กรณีตัวหนังสือสีจาง ให้เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มในโปรแกรม word)

 

ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ตอนที่ 1 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย

ข้อแรก ผู้ป่วยต้องการแพทย์ใกล้บ้านใกล้ใจเมื่อเจ็บป่วย ระบบนี้ทำให้แพทย์ต้องไป ทำงานที่สถานีอนามัยแทนที่จะกระจุกตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เรื่องนี้สำคัญมากสำหรับชาวชนบท เพราะค่ารถที่ผู้ป่วยและญาติใช้เดินทางไปโรงพยาบาลแต่ละครั้งมิใช่น้อยเลย เมื่อเทียบกับคนกรุงเทพฯ

ข้อสอง ผู้ป่วยต้องการสุขภาพที่ดี ระบบนี้จะทำให้เกิดการส่งเสริมและป้องกันโรค มากกว่าที่ผ่านมา

ข้อสาม ผู้ป่วยแต่ละพื้นที่ต้องการให้รักษาและป้องกันโรคที่ไม่เหมือนกัน ระบบนี้จะทำให้แพทย์จำเป็นต้องตอบสนองเป้าหมายซึ่งก็คือสถิติโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่ให้แม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อเสียของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าคือระบบนี้ไม่ต้องการผู้เชี่ยวชาญมากนัก แต่ต้องการแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวมากกว่า ซึ่งเป็นสองสาขาที่มีก็เหมือนไม่มีในประเทศไทย กล่าวคือมีน้อยและที่มีอยู่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือยอมรับ ทั้งจากประชาชนและจากวงการแพทย์ด้วยกันเอง (รายละเอียด)

 

ที่เห็นและเป็นอยู่การแพทย์ เสื่อมยศและเสื่อมเกียรติไป มากแล้ว
สาเหตุเพราะเป็นระบบที่เปิดโอกาสให้มือใครยาวสาวได้สาวเอา
ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปการแพทย์มีแต่จะเสื่อมลง
ถูกเหยียดหยามและรอการถูกฟ้องทุกครั้งที่มีโอกาส รวมทั้งถูกหาเรื่องฟ้อง
ทั้งๆที่ยังมีแพทย์ที่ดีและมีจริยธรรมอีกมากมายกระจายอยู่ทั่วประเทศ

 

ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นวาทกรรมชนิดหนึ่ง(discourse). และมันตรงไปตรงมาที่จะกล่าวว่า สำหรับ 40 ปีหลังมานี้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเป็นผู้นำมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษา: นั่นคือเรื่องของสัทศาสตร์และทฤษฎีต่างเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ เช่น ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการสื่อสารและไซเบอร์เนติค, ทฤษฎีสมัยใหม่ต่างๆเกี่ยวกับพีชคณิต, และศาสตร์ของกระบวนการข้อมูลที่เก็บไว้ในความทรงจำคอมพิวเตอร์(informatics), คอมพิวเตอร์และภาษาของมัน, ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการถอดความ, และการค้นหาสำหรับพื้นที่ต่างๆเกี่ยวกับการเข้ากันได้ท่ามกลางภาษาคอมพิวเตอร์ต่างๆ, ปัญหาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลและธนาคารข้อมูล, เทเลเมติค(telematics - สาขาของเทคโนโลยีข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะไกล)
และความสมบูรณ์ของความฉลาดปลายทาง, รวมถึงประติทรรศน์ศาสตร์