1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

 

63

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

74

 

 

 

 

75

 

 

 

 

76

 

 

 

 

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

 

 

 

 

80

 

 

 

 

81

 

 

 

 

82

 

 

 

 

83

 

 

 

 

84

 

 

 

 

85

 

 

 

 

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรื่อง ขอให้ยุติการคุกคามสื่อออนไลน์


การที่นางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ผู้อำนวยการเว็บไซต์สำนักข่าวประชาไท (www.prachatai.com) ได้ถูกจับกุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม ศกนี้ ด้วยข้อกล่าวหาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (1) (3) (5) และมาตรา 15 ซึ่งเน้นประเด็นเรื่องการกระทำที่กระทบต่อความมั่นคงของชาตินั้น นับเป็นการคุกคามสิทธิและเสรีภาพของสื่ออย่างรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอคัดค้านการกระทำดังกล่าว โดยเห็นว่าในสังคมประชาธิปไตยนั้น รัฐพึงยึดมั่นในหลักการเรื่องเคารพในสิทธิและเสรีภาพของสื่อ พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนที่เป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่างๆ ได้พัฒนาทัศนะวิพากษ์ให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองว่าควรจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย ยอมรับหรือโต้แย้ง ในข้อมูลข่าวสารหนึ่งๆ ที่ตนได้รับ. รัฐควรจะใช้อำนาจในการจัดการกับสื่อสารมวลชนทุกประเภทให้น้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ เพราะด้วยการส่งเสริมทัศนะวิพากษ์ หรือเสริมสร้างความสามารถของประชาชนในการใช้เหตุผลบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแทนการใช้อำนาจรัฐเข้าจัดการเท่านั้น ที่จะทำให้สังคมไทยมีวุฒิภาวะทางสติปัญญามากขึ้น จนสามารถลดความขัดแย้งทางการเมืองและทำให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่นในอนาคต

ทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างทัศนะวิพากษ์ของประชาชนขึ้นมาได้ คือการปล่อยให้ประชาชนดำรงอยู่ท่ามกลางข้อมูลข่าวสารจากจุดยืนหรือมุมมองที่แตกต่างอย่างหลากหลาย จนมีโอกาสเปรียบเทียบความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น แทนการครอบงำทางความคิด หรือการใช้อำนาจเบียดขับความคิดที่แตกต่างจากทัศนะของผู้กุมอำนาจรัฐ จนหลุดออกไปจากพื้นที่ทางความคิดและพื้นที่ทางสังคม

ในกรณีของเว็บไซต์สำนักข่าวประชาไท มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเว็บไซต์นี้ได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็น พร้อมกันนั้นผู้อำนวยการเว็บไซต์ คือนางสาวจีรนุช เปรมชัยพร ก็ได้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ดังจะเห็นได้ว่ามีการลบข้อความที่ไม่เหมาะสมจะเผยแพร่สู่สาธารณะอยู่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม โดยธรรมชาติของสื่อออนไลน์ทั่วไปนั้น มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วยิ่ง จนบางครั้งก็อาจปรากฏข้อความที่ไม่เหมาะสม ที่ผู้ดูแลสื่อออนไลน์อาจจะพลั้งเผลอไม่สามารถดูแลได้อย่างสมบูรณ์แบบตลอดเวลา ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจึงไม่ควรจะใช้อำนาจอย่างเข้มงวดจนเกินไปในการจัดการ แต่ควรมีความเข้าใจในลักษณะเฉพาะของสื่อออนไลน์ ตลอดจนเข้าใจในข้อจำกัดของมนุษย์ด้วย

อนึ่ง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนพิจารณาเห็นว่า ประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติ รัฐควรพิจารณาด้วยวิสัยทัศน์อันลึกซึ้งกว้างขวาง เพื่อสร้างความมั่นคงแก่ชาติไทยอย่างแท้จริง เช่น สร้างความมั่นคงแก่ชีวิตประชาชนในชาติทุกๆ มิติ อาทิ ความมั่นคงด้านปัจจัยสี่ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมที่เอื้อต่อระบอบประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางสังคม เป็นต้น. รัฐไม่ควรอ้างความมั่นคงของชาติเพียงเพื่อบั่นทอนหรือลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพื่อให้ผู้กุมอำนาจรัฐสามารถอยู่รอด ดังที่ได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วมากมายในอดีต เพราะจะทำให้สังคมไทยและชาติไทยอ่อนแอทางสติปัญญา จนไม่อาจเผชิญหน้ากับปัญหาในยุคโลกาภิวัตน์ได้อย่างมีพลัง อันจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างแท้จริง

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๒


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

สนใจอ่านเรื่องเกี่ยวเนื่อง ในเว็บ ม.เที่ยงคืน

899. คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๑)
(ศ.ดร.คณิต ณ นคร และ ไพโรจน์ พลเพชร)
900. คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๒)
(พล.ต.ท. สมเกียรต พ่วงทรัพย์ และ โสภณ สุภาพงษ์ และผู้เข้าร่วมสัมนา)
901. ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
(รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล, วสันต์ พานิช, ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์)

 

 ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6

ประวัติ ม.เที่ยงคืน I webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com
midnightuniv(at)yahoo.com

ติดต่อมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ช่องทางด่วน
midnightuniv(at)gmail.com