นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
021048
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็บไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็บไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร
(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)

ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็บไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)


หน้าสารบัญที่ ๒
เริ่มตั้งแต่บทความลำดับที่ ๒๐๑ - ๔๐๐
บทความทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งเผยแพร่บน website นี้
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
หากนำไปใช้ กรุณาแจ้งให้ทราบ และอ้างอิงตามสมควร
โดยระบุ url ดังนี้ http://midnightuniv.tumrai.com

นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน
หากประสบปัญหาภาพและหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ Font ลง จะแก้ปัญหาได้
website นี้ ได้รับการออกแบบขึ้นให้เหมาะกับ browser : Micrsoft internet Exporer

กลับไปหน้าสารบัญแรก
บทความ ๐๐๑ - ๒๐๐

ข้ามไปหน้าสารบัญสาม
บทความ ๔๐๑ - ๖๐๐

201. ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไทในพระพุทธศาสนา (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นักวิชาการอาวุโส)
202. วิสัยทัศน์ของวิทยาศาสตร์ไทยในศตวรรษหน้า (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นักวิชาการอาวุโส)
203. มหาวิทยาลัยภายใต้กระแสทุนนิยม (พระไพศาล วิสาโล)
204. ศิลปะ สถาปัตยกรรม และความงาม ในมุมมองของปัญญาชนสยาม (ส.ศิวรักษ์ประจักษ์งาม)(สุลักษณ์ ศิวรักษ์)
205. อคติ ๔ ในระบบกฎหมายไทย (สมชาย ปรีชาศิลปกุล สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตรศาสตร์ มช.)
206. บทเรียนจากพระสูตร (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นักวิชาการอาวุโส)
207. แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่ (ลัทธิหลังสมัยใหม่และปรัชญา)(สมเกียรติ ตั้งนโม:แปล)
208. ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-สังคมกำลังแปรโรคให้เป็นสินค้า (นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์)
209. ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์ ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา (นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์)
210. การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern and Critical and Cultural Theory) (สมเกียรติ ตั้งนโม)

211. บทนำทางปรัชญา : ลากองกับจิตวิเคราะห์ (สมเกียรติ ตั้งนโม - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
212. แถลงการณ์ เครือข่ายพันธมิตรคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย
213. จดหมายเปิดผนึกเรื่องความขัดแย้งที่ดินลำพูน (และรายชื่อผู้สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินในสังคมไทย)
214. ทัศนียวิทยาวัฒนธรรมอินเดีย สีในวัฒนธรรมอินเดีย (ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
215. การล้างผลาญงบประมาณแผ่นดินโดยการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น(เครือข่ายพิทักษ์แม่น้ำยม สมัชชาคนจน)
216. น้ำท่วม จะแก้ปัญหาโดยเทคโนโลยีหรือใช้วิธีการจัดการทางสังคม (โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
217. ความคิดจิตวิเคราะห์ของลากอง (แปลและเรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
218. อิสลามและประชาธิปไตย (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ : เขียน)
219. อิสรภาพของความพร่อง (David R. Loy) : แปลและเรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม)
220. แถลงข่าวของกลุ่มนักวิชาการเรียกร้องให้ทบทวนโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
และการประกาศพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 74 แห่ง(Academics appeal to the Thai society to urge the government to review the Thai-Malaysia Gas Pipeline project)

221. กระบวนทัศน์การพัฒนาของรัฐ : จากผู้ใหญ่ลีถึงหลุยส์ วิตตอง (โดย อรศรี งามวิทยาพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
222. น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย (สมชาย ปรีชาศิลปกุล สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่
223. The Piggish Link : ตุ้ยนุ้ยตลอดกาล ว่าด้วยวาทกรรมบนเรือนร่าง (เขียนโดย นิษฐา หรุ่นเกษม)
224. แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
225. แถลงการณ์สมัชชาคนจน เบื้องหลังการตัดสินใจ ทำไมต้องปิดเขื่อนปากมูล (สมัชชาคนจน)
226. วิพากษ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ : ศิลปะหรือเพียงเหล้าดองสมองทุน (เรียบเรียงโดย : สมเกียรติ ตั้งนโม)
227. โครงการแห่งความเจ็บปวด (The Suffering Project) โดย โกสุม โอมพรนุวัฒน์)
228. คำสดุดีนักวิจัยไทบ้าน (โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 21 ธันวาคม 2545)
229. แถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนต่อกรณีปากมูล (โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 21 ธันวาคม 2545)
230. แถลงการณ์ กรณีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมชนุมเรื่องท่อก๊าสไทย-มาเลย์ ภาคใต้ (พันธมิตรนักวิชาการ)

231. เปลือยสื่อเห็นร่างทรงโฆษณา (เขียนโดย นิษฐา หรุ่นเกษม, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
232. McDonaldization กับ ร่างกายคนไทย (เขียนโดย โกสุม โอมพรนุวัฒน์)
233. คนจนกับความหมาย (ตีพิมพ์ในมติชน เดือนธันวาคม) (นิธิ เอียวศรีวงศ์) มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
234. การวิพากษ์วัฒนธรรมมวลชน ของ นิทเช (เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
235. อุดมศึกษาในทัศนะของนิธิ (บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์)
236. บทสัมภาษณ์ : โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือก (สัมภาษณ์ สุชาดา จักรพิสุทธิ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
237. ทลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง (กฤตยา อาชวนิจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล)
238. มหาวิทยาลัยในอินเดียเชิงเปรียบเทียบ (สัมภาษณ์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
239. การสำรวจเชิงอนาธิปไตย กรณีเขื่อนปากมูล (จัดโดย : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
240. ความรู้ที่ขาดหายไปในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กรณีเขื่อนปากมูล (จัดโดย : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

241. บนเส้นทางของความน่าเกลียด : ว่าด้วยเรื่องของสุนทรียศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
242. มหาวิทยาลัยไทยโดนไวรัส (งานวิจัยสาเหตุและปัญหามหาวิทยาลัยฉบับสังเคราะห์) สมเกียรติ ตั้งนโม
243. ลัทธิหลังสมัยใหม่และพื้นที่ทางการเมือง (Postmodernism and Politics โดย Iain Hamilton Grant)
244. ปฏิรูปมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล (สุลักษณ์ ศิวรักษ์ - ถอดเทปโดย วรพจน์ พิทักษ์)
245. สังคมจะไร้ทางออก ถ้าไม่เรียนรู้ (อ่านและวิเคราะห์สังคมโดย ประเวศ วะสี - ถอดเทปโดย วรพจน์ พิทักษ์)
246. การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
247. แผนการทำสงครามของสหรัฐอเมริกากับอิรัค (สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้)(สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
248. หมายแจ้งข่าว สัปดาห์วันหยุดเขื่อนโลก (จัดโดยสมัชชาคนจน 8-17 มีนาคม 2546)
249. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรณีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัค (โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์)(ปรับปรุงเพิ่ม)
250. การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้ (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ และ วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร)

251 การต่อต้านสงครามสหรัฐกับอิรัก (กิจกรรมเดือนมีนาคม - เมษายน 2546)
252. อิสราเอล-อิรัค-และสหรัฐอเมริกา (โดย Edward Said : สมเกียรติ ตั้งนโม เรียบเรียง)
253. ธิดาแห่งไอซิส ฤาผู้หญิงจะถูกกดขี่เช่นเดียวกันทั้งโลก (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ มช.)
254. การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(1)(โดย สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ - ถอดเทปโดย วรพจน์ พิทักษ์)
255. การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(2)(โดย สุรพล นิติไกรพจน์ - ถอดเทปโดย วรพจน์ พิทักษ์)
256. ระบอบทักษิณกับวัฒนธรรมการเมืองปฏิปักษ์ปฏิรูป (โดย เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธ.)
257. การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : อรุณธาติ รอย (แปลโดย ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด)
258. สื่อเป็นพิษ ภายใต้การกำกับของทุน (อภิปรายนำโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
259. องค์ประกอบและประวัติศาสตร์การวิจารณ์ศิลปะ (เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
260. นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สาขานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.)

261. สงครามที่อาจยุติความเป็นอภิมหาอำนาจของสหรัฐฯ (เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม)
262. คีตนที : ลำนำแห่งสายน้ำ (Water song) ของ Jim Nollman แปลโดย ชัชวาล ปุญปัน)
263. ชีวฟิสิกส์กระบวนทัศน์ใหม่ บนความเข้าใจแห่งชีวิตและชีวมณฑล (นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์)
264. ภาพนำทางกับพฤติกรรมการสื่อสารในปริบททางสังคมอินเดีย (โดย นิษฐาน หรุ่นเกษม)
265. รื้อคิดการเมืองโลกใหม่หลังสงครามอิรัก (โดย เกษียร เตชะพีระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
266. ก้อนหินของนักปรัชญา : การแต่งงานของนิเวศวิทยากับการเล่นแร่แปรธาตุ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
267. เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
268. สามัคคีน้ำ : กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง (ปาฐกถานำโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์)
269. วิทยาศาสตร์กับเสรีภาพของมนุษย์ (ปาฐกถานำโดย วีระ สมบูรณ์)
270. อะไรคือวัฒนธรรมทางสายตา? What is visual culture? (เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม)

271. โฉนดที่ดินชุมชน ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อความมั่นคงทางสังคม (โดย กฤษฎา บุญชัย)
272. กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ (กรณีท่อก๊าสไทย-มาเลย์) โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
273. ยุทธวิธีคนจนกับการต่อสู้เชิงนโยบาย (ประภาส ปิ่นตกแต่ง และ กฤษฎา บุญชัย)
274. แปลงทรัพย์ให้เป็นทุน กระบวนการแย่งชิงทรัพย์จากคนจน (โดย กฤษฎา บุญชัย)
275. สิทธิมนุษยชนถดถอย หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001 (นางแมรี โรบินสัน)
276. โลกภายใต้มหาอำนาจเดี่ยว(ตอนที่ ๑) (ตอนที่ ๒) (ดร.เกษียร เตชะพีระ / จัดเสวนาโดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
277. ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict) โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
278. การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
279. เรียกร้องการปล่อยตัวนาง ออง ซาน ซู จ (ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มช.)
280. ประเทศไทยกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ GI days (เขียนโดย พอล เลอมัง)(บทความเกี่ยวเนื่อง 283)

281. Brand Image Building เครื่องมือทางการตลาดที่ไม่เคยตกยุค (โดย วิภา ดาวมณี)
282. โสกราตีส รากเหง้าเหตุผลและศีลธรรมตะวันตก (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
283. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน (เจริญ คัมภีรภาพ และฝ่ายข้อมูล ไบโอไทย)
284. อิรักในอุ้งเล็บอินทรีอเมริกัน (โดยคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
285. ฐานคิดความยุติธรรมตะวันตก[กรีก-คริสเตียน] (Joyce E. Bellous : สมเกียรติ ตั้งนโม เรียบเรียง)
286. แถลงการณ์ กรณีการจัดระเบียบนักศึกษาพม่าในประเทศไทย (คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า)
287. กฎหมายกับการเบียดบังคนจน (ไพสิฐ พาณิชย์กุล : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
288. ไทยกับ WTO กับทางออกที่ดีที่สุด (พอล เลอมัง - สมาชิกทางไกลมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - เจนีวา)
289. Semiology - สัญญศาสตร์ การศึกษาเรื่องเครื่องหมาย (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
290. ข่าวเด่นที่ไม่เป็นข่าว 25 อันดับ ประจำปี 2544-2545 (ภัควดี - นำมาจากกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

291. ข้อเสนอจาก นักวิชาการ4ภาค จี้รัฐบาลเปิดเจรจา"สันติ" ยุติปัญหาขัดแย้ง"ท่อก๊าซใต้"(ตัดจากมติชน)
292. การรณรงค์ในเรื่องต่างๆของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - home page เดือนกรกฎาคม (ม.เที่ยงคืน)
293. เฮอร์เบิร์ต ไอ. ชิลเลอร์ : การเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณะของบรรษัทเอกชน (นิษฐา หรุ่นเกษม)
294. นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่ (ดร. เกษียร เตชะพีระ : รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
295. การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางสายตา (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
296. มายาคติของนักเศรษฐศาสตร์ (ดร. เดชรัต สุขกำเนิด และทีมวิจัย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
297. มายาคติของนักเศรษฐศาสตร์ (ดร. เดชรัต สุขกำเนิด / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ช่วงถาม - ตอบ)
298. ข้อคิดในสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศปัจจุบัน (เขียนโดย พอล เลอมัง : สมาชิกจากเจนีวา)
299. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อและสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
300. การศึกษาเกี่ยวกับสื่อและสังคม-Media studies (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)

301. จินตภาพอุดมศึกษา ก้าวใหม่หลังการปฏิรูป (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
302. การวิพากษ์การใช้อุปมาอุปมัย (นิษฐา หรุ่นเกษม นิสิตปริญญาเอก-นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
303. อะไรคือสิ่งที่สื่อทำกับเรา? สื่อและสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
304. สองร้อยปีวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม (สายชล สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช.)
305. จมูกแห่งความเจ็บปวด - The Suffering of Nose (โกสุม โอมพรนุวัฒน์ - สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
306. GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ยังต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน (พอล เลอมัง - สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
307. ภาษาและการสร้างความจริงทางสังคมของสื่อ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
308. บทสัมภาษณ์ Noam Chomsky - สิงหาคม 2003 (ภัควดี : แปล / คัดลอกมาจากวิทยาลัยวันศุกร์)
309. บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย (ภัควดี : แปล / คัดลอกมาจากวิทยาลัยวันศุกร์)
310. แนวทางการวิจัยอย่างง่ายๆ สำหรับนักวิจัยไทบ้าน (พัฒนา กิติอาษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

311. สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา (สมชาย ปรีชาศิลปกุล / สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
312. WTO ต้องเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอต่อผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (พอล เลอมัง - เจนีวา)
313. การเสพสุขที่ละเมียดละไม : คัมภีร์ขั้นสุดยอดของชนชั้นสูง (ฟ้าหลังฝน สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
314. การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม (นัทมน คงเจริญ และ สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
315. ประวัติศาสตร์ลัทธิอาณานิคม (Colonialism) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
316. ทำไมพวกเขาจึงเกลียดเรา (Why do they hate us? by Stephen R. Shalom)
317. ฐานทัพอเมริกันในไทย (บทความถอดเทป เกี่ยวกับอิทธิพลทางทหารของอเมริกันในประเทศไทย)
318. องค์การการค้าโลกกับการช่วยชีวิตมนุษย์โลก (พอล เลอมัง และ แสงจันทร์ สมาชิกม.เที่ยงคืน : เจนีวา)
319. กระบวนการสร้างสื่อ (Process of Media Construction) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
320. เศรษฐกิจกับความยุติธรรม (อานันท์ กาญจนพันธุ์ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

321. เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ (เกษียร เตชะพีระ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
322. เนื่องในมรณกรรมของเอ็ดวาร์ด ซาอิด (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
323. พันธมิตรพิเศษนอกนาโต? No thank you! (ใจ อึ้งภากรณ์ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
324. นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย (ศาตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
325. ศาลรัฐธรรมนูญ: พิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
326. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ: ปัญหาว่าด้วย"ทริปส์ผนวก" (จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
327. การอ่านและการถอดระหัสสื่อ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
328. วิจารณ์เอเปคในมุมมองวัฒนธรรม การต้อนรับโคลัมบัสยุคใหม่ (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
329. โครงการเสวนา "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
330. กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ (ไพสิฐ พาณิชย์กุล : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

331. ทางเลือก ๕ ประการ โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น (ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ - http://www.searin.org)
332. รัฐธรรมนูญใหม่กับปรากฏการณ์ไทยรักไทย (ดร.เกษียร เตชะพีระ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
333. บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน? (ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
334. รู้เท่า รู้ทัน "สื่อ" (การถอดระหัสสื่อ) (นิษฐา หรุ่นเกษม : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
335. หลากหลายมิติของความยากจน (นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
336. ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับขยะ (The aesthetics of garbage) [สมเกียรติ ตั้งนโม]
337. ความเข้าใจเรื่องสื่อกับคำว่าอำนาจ (นิษฐา หรุ่นเกษม : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
338. วิกฤต การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย (ชัชวาล ปุญปัน คณะวิทยาศาสตร์ มช.)
339. ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค (พระไพศาล วิสาโล)
340. ทำแท้งผิดกฎหมาย versus ทำแท้งถูกกฎหมาย (รศ. ใจ อึ้งภากรณ์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

341. แนวความคิดเกี่ยวกับฐานปฏิบัติการยูโทเปีย (The Concept of Utopia : Karen Demavivas)
342. แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
343. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : บรรยาย / มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
344. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : บรรยาย / ตัวแทนสมัชชาคนจน ปากมูล)
345. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์)
346. เวทีสังคมโลกเมืองมุมไบ เมืองแห่งความล้มเหลวจากการเปิดเสร (บทรายงาน จาก สำนักข่าวประชาธรรม)
347. แนวคิดศิลปะและสุนทรียศาสตร์นอกยุโรป (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
348. ส.ศิวรักษ์ : ศูนย์บันเทิงครบวงจรของรัฐบาลทักษิณ (สุลักษณ์ ศิวรักษ์ - นักวิชาการพุทธศาสนา)
349. วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis) (สมเกียรติ ตั้งนโม : วจศ.มช.)
350. ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

351. การวิเคราะห์ภาพตามหลักสัญศาสตร์ (semiotic analysis) (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่
352. สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน)
353. สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มช.)
354. มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน : เรื่องสั้นชุด ครูกับนักเรียน (สมชาย บำรุงวงศ์ - สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
355. การตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ (ชัชวาล ปุญปัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.)
356. จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม (นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
357. การพนัน-โสเภณี เรื่องชั่วๆในสังคมไทย (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
358. มุมสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมไทย (รวมบทความ ๖ เรื่อง ของ นิธิ เอียวศรวงศ์)
359. วิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก (สมเกียรติ ตั้งนโม : สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
360. ภาพยนตร์ : จักรวรรดิ์วัฒนธรรมอเมริกัน (สมเกียรติ ตั้งนโม : สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

361. สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวมจากจดหมายส่งถึง)
362. มาตรฐานการศึกษากับความเป็นอื่น? (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
363. ว่าด้วยธุรกิจ Dot.Com บนไซเบอร์สเปซ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.)
364. ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง-กักคึ (saiban-gaku) (พิเชษฐ เมาลานนท์: มหาวิทยาลัยนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น)
365. การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น (พิเชษฐ เมาลานนท์: มหาวิทยาลัยนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น)
366. การศึกษา : สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน (สมชาย บำรุงวงศ์, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
367. ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน (พิเชษฐ เมาลานนท์: มหาวิทยาลัยนีกาตะ ประเทศญี่ปุ่น)
368. วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๑] (สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
369. วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๒] (ตำแหน่งในเชิงโครงสร้างของตัวละครต่างๆ)

370. คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง "สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม" (พิเชษฐ เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ญี่ปุ่น)

371. เตือนแปรรูปรัฐวิสาหกิจ มหันตพลังทำลายชาติ [Joseph Stiglitz] (บทความขนาดสั้น จากสมาชิก ม.เที่ยงคืน)
372.
วัยรุ่นหลังสมัยใหม่ พวกเขาเรียนรู้กันอย่างไร (บทความขนาดสั้น โดย : จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์)
373. สังคม-สงคราม : ว่าด้วยเรื่องของความรุนแรง (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
374. แนวคิดคู่ตรงข้ามกับความเข้าใจภาพยนตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล / วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
375. ทำไมต้อง...สื่อทางเลือก (สุชาดา จักรพิสุทธิ์ / สำนักข่าวประชาธรรม)
376. สมุดรายงานฯ ของเด็กๆ (สมชาย บำรุงวงศ์ / สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
377. นิติรัฐ กับ อำนาจรัฐเถื่อน (บทความขนาดสั้น โดย : ชำนาญ จันทร์เรือง์ / สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
378. สิทธิชุมชน กับ รัฐธรรมนูญติดหล่ม
(ปรับปรุงจาก สิทธิชุมชน, ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : อานันท์ กาญจนพันธุ์)
379. ผ่าทางตันสื่อไทย-สู่สื่อทางเลือก (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ประธานกรรมการบริหารสำนักข่าวประชาธรรม)
380. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทย หมดปัญหาแล้วหรือยัง (บทความขนาดสั้น โดย พอล เลอมัง)

381. บทวิจารณ์ภาพนู้ด-การข่มขืนครั้งที่สาม (ปลินดา ระมิงค์วงศ์ : บทวิจารณ์แนวคิดสตรีนิยม)

382. งานวิจัยที่เป็นอันตราย - นาโนเทคโนโลยี กับ ข้าวพันธุ์ใหม่ (บทความขนาดสั้น โดย ชัชวาล ปุญปัน, มช.)
383. เวทีสาธารณะ พลเมืองถกพลังงาน (ชัยอนันต์ สมุทวณิช - ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษา)
384. อาณาจักรอเมริกากับสงครามอิรัก (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ - คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
385. ดูละครแล้วย้อนดูตัว จากอริสโตเติลถึงเบรคท (สมเกียรติ ตั้งนโม - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
386. มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต (ชัชวาล ปุญปัน : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
387. สื่อในมุมมองของมานุษยวิทยาและจิตวิเคราะห์ (สมเกียรติ ตั้งนโม - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
388. Campbell กับโครงร่างทฤษฎีสื่อ แนวจิตวิทยา (สมเกียรติ ตั้งนโม - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
389. อันตรายจากลัทธิชาตินิยมไทย (กรณีเหตุการณ์ที่ปัตตานี) (ธงชัย วินิจจะกุล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน)
390. ปัญหาของนักกฎหมายไทย (บทความขนาดสั้น โดย : ชำนาญ จันทร์เรือง์ / สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

391. การวิเคราะห์สื่อในแนวจิตวิเคราะห์แบบ Jungian (สมเกียรติ ตั้งนโม - คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
392. การเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ Thaksinomics (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
393. ความยากจนกับการเข้าถึงความยุติธรรม (จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
394. ภัยเงียบที่กำลังดังของเทคโนโลยีชีวภาพ (ชัชวาล ปุญปัน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
395. สื่อกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคม (นิษฐา หรุ่นเกษม - สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
396. โรงเรียนคือสัญลักษณ์ของการบังคับ การขู่ให้กลัวและการทำโทษ (สมชาย บำรุงวงศ์: สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
397. มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา" (นิธิ เอียวศรีวงศ์ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
398. เดอ โซโต และสปาเกตตีโบลเอฟเฟคท (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
399. พระลังกาเล่นการเมือง : สิทธิมนุษยชนทหาร (ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ - ชำนาญ จันทร์เรือง)
400. บันทึกความทรงจำ ดวงใจนักรบประชาชน (ธันวา ใจเที่ยง - อดีตอาจารย์สถาบันราชภัฏ นครพนม)


กลับไปหน้าสารบัญแรก
บทความ ๐๐๑ - ๒๐๐

ข้ามไปหน้าสารบัญสาม
บทความ ๔๐๑ - ๖๐๐

 

 

หน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
ตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z


บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซคทั้งหมด กว่า 680 เรื่อง หนากว่า 9500 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็บไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)