B
หน้าสารบัญแต่ละหน้า จะบรรจุหัวข้อบทความจำนวน 200 บทความ : ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่หน้าสารบัญ 3 (400-600)
H


The Midnight's homepage : http://midnightuniv.tumrai.com


มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 590 เรื่อง หนากว่า 7800 หน้า ในรูปของ CD-ROM
เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

(คลิกไปดูที่หน้าสารบัญ 4)

400. บันทึกความทรงจำ ดวงใจนักรบประชาชน (ธันวา ใจเที่ยง - อดีตอาจารย์สถานบันราชภัฏ นครพนม)
401. การจัดการความรู้ มุมมองทางปรัชญา (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
402. แนะนำหนังสือ ของ สถาบันสันติประชาธรรม (สถาบันสันติประชาธรรม, พันธมิตรมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
403. ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร (พิเชษฐ เมาลานนท์, มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ญี่ปุ่น)
404. เสนอชื่อผู้หญิงรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ (ศูนย์สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
405. การให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าวาทกรรมและอุดมคติ (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
406. วันสำคัญของชาติ: ความหมาย อำนาจ และการเมือง (กำพล จำปาพันธ์, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
407. เจ้าชายกบ : เจ้าหญิงหรือเหยื่อในโลกของชาย (เกียรติพงศ์ ฤกษ์วันชัย - สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
408. ภาพอนาคตเศรษฐกิจกับการอุดมศึกษาไทย (สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, สมเกียรติ ตั้งนโมและคณะ บก.)
409. เศรษฐมิตินิทาน และหลักการทางเศรษฐศาสตร์ (ดร.บุญเสริม บุญเจริญผล - มหาวิทยาลัยเกริก)
410. ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ (โครงการ การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการวิจัยเพื่อสุขภาพ)

411. สุนทรกถา แถลงการณ์ และคำไว้อาลัยแด่ ดร.เจริญ วัดอักษร (รวบรวมโดย คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
412. กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม (นิษฐา หรุ่นเกษม, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
413. อุตสาหกรรมอาหารดัดแปลง : คบกับเนสท์เล่ สังคมเสี่ยงภัย (ชัชวาล ปุญปัน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
414. บนเส้นทางของวัฒนธรรมทางสายตา : จากศิลปะสู่วัฒนธรรม (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
415. ภาพสะท้อนอำนาจนิยมในโรงเรียนผ่านภาพยนตร์เรื่อง KES (สมชาย บำรุงวงศ์, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
416. การศึกษาเพื่อสมานฉันท์ทางวัฒนธรรม ข้อคิดจากมาเลเซีย (ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
417. การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์ (ดร. เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
418. วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
419. มูลนิธิอโชก้า กับการมอบรางวัลโครงสร้างฐานชุมชน (ประชาสัมพันธ์ โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
420. บทนำ ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท (คำนำและภาพกว้าง โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

421. สามเรื่องสำหรับเพื่อนชื่อ เจริญ วัดอักษร (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และเกษียร เตชะพีระ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
422. วาทกรรมพันตู กรณีเรื่องของการทำแท้ง (นิษฐา หรุ่นเกษม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
423. กรณีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคุณระเบียบรัตน์ (คนปลายดอย - ชำนาญ จันทร์เรือง, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
424. วัฒนธรรมทางสายตาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและพื้นที่ (สมเกียรติ ตั้งนโม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
425. การวิจารณ์ศิลปะ-วรรณกรรมแนวหลังอาณานิคม (นพพร ประชากุล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
426. บทวิเคราะห์การเมืองระบอบทักษิณ(ไทยรักไทย) (ดร. ธีรยุทธ บุญมี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
427. บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย (พิเชษฐ เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยนีกาตะ)
428. มีบางสิ่งขาดไปในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, นักเขียน-นักวิชาการอิสระ)
429. นิติ-นิเวศวิทยา กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
430. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อคติแห่งจารีตประเพณี (กำพล จำปาพันธ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล)

431. ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, อาจารย์พิเศษ-นักวิชาการอิสระ)
432. ร่างกายศึกษา ศาสตร์แขนงใหม่ในสังคมบริโภค (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
433. มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๑) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
434. มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๒) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
435. อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน (ดร.เกษียร เตชะพีระ, ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
436. ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
437. ลัทธิอาณานิคมกับวัฒนธรรมทางสายตา (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
438. ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ (สมชาย บำรุงวงศ์, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
439. วัฒนธรรมทางสายตา : การจ้องมองและเรื่องเพศ (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
440. ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ความยากจนกันอย่างไร (พิเชษฐ เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยนีกาตะ)

441. ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย (ดร. เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
442. ทีทรรศน์ปกิณกะจากเชียงใหม่ (ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
443. ทีทรรศน์เกี่ยวกับเรื่องกระบวนทัศน์ (ชลลดา ทองทวี, คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
444. ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา (ธันวา ใจเที่ยง(ชินากุล), นักวิชาการจากเทือกเขาภูพาน)
445. เก็บถ้อยร้อยความบางคนบนเวทีสาธารณะ (สถานการณ์ภาคใต้ อะไรคือปัญหา อะไรคือทางออก?)
446. อธิปไตยด้านอาหาร เสียงเรียกร้องก้องโลกของชาวนา (สุนทรี เกียรติประจักษ์, คณะทำงานวาระทางสังคม)
447. การเมืองเรื่องไข้หวัดนกในประเทศไทย (วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร, โครงการศึกษาและปฏิบัติงานพัฒนา - โฟกัส)
448. เกษตรกรรมคิวบา ประเทศที่ถูกบังคับให้พึ่งตนเอง (ปีเตอร์ รอสเส็ต, คณะทำงานวาระทางสังคม)
449. เกษตรกรรมคิวบา ประเทศที่ถูกบังคับให้พึ่งตนเอง (ช่วงถาม-ตอบ)(ปีเตอร์ รอสเส็ต, คณะทำงานวาระทางสังคม)
450. หวานเป็นลม-ขมเป็นยา กับ นโยบายทักษิณ (วัชรพล พุทธรักษา, นิสิตปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

451. บทบาทของกฎหมายที่มีต่อชีวิตสามัญชน (Prof. David Engel, State University of New York)
452. สถานภาพของผู้หญิงในสื่อ ศิลปะ และกฎหมาย (ข้อเสนอโครงการวิจัยบูรณาการ)(สมเกียรติ ตั้งนโม และคณะ)
453. โครงการ : นิทรรศการ บางกอกก็กินข้าว (กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
454. วิจารณ์หนังสือของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (
สมาคมคนอ่าน ส.ศ.ษ. - วิพากษ์งานเขียน ๓ เล่ม)
455. สงครามไร้รัฐ : ญิฮาด VS แมคเวิลด์ (บทความเก่าปี พ.ศ.๒๕๔๔)(ดร.นิธิ และ ดร.เกษียร)
456. มิเชล ฟูโกต์ : ประวัติศาสตร์ และการเมือง (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, มหาวิทยาลัยฮาวาย)
457. สถาปัตยกรรมในประเทศไทย - สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (สุดจิต (เศวตจินดา)สนั่นไหว, มหาวิทยาลัยรังสิต)

458. จากกรณีกรือเซะถึงกรณีตากใบ (ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, คณะวุฒิสมาชิกอิสระเพื่อการปฏิรูปการเมือง)
459. กรณีภาคใต้ของไทยในหนังสือพิมพ์ The Times ของอังกฤษ (จดหมายจากสวีเดน)

460. กรณีความรุนแรงที่ตากใบ เราเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (วิทยากร เชียงกูล มหาวิทยาลัยรังสิต)

461. แถลงการณ์กรณีความรุนแรงที่ตากใบ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และเครือข่ายพันธมิตร)
462. แถลงการณ์จากนักศึกษาและนักวิชาการผู้สนใจเรื่องเมืองไทย (กรณีตากใบ - จากกลุ่มเพื่อนไทยเพื่อสันติภาพ)
463. เสียงจากมุสลิมภาคใต้ กรณีเกี่ยวกับการพัฒนา (สำนักข่าวประชาธรรม - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
464. โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ (สมชาย บำรุงวงศ์ - นักวิชาการอิสระ - สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
465. แบบแผนทางจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน (นิษฐา หรุ่นเกษม - สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
466. แถลงการณ์ ๑๔๔ นักวิชาการ กรณีเหตุการณ์ที่ตากใบ (นักวิชาการสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ)
467. เอาแค้นมาดับแค้น คนหมื่นแสนจึงโศกศัลย์ (บทกวีตากใบ, ไพฑูรย์ ธัญญา มหาวิทยาลัยสารคาม)
468. แค่คลิกก็พลิกโลก เด็กไทยวัยเน็ตกับอนาคต (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ - คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
469. การสร้างปีศาจวิทยาแห่งการก่อการร้าย (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, มหาวิทยาลัยฮาวาย)
470. ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ (Judicial Activism) (พิเชษฐ เมาลานนท์ มหาวิทยาลัยนีกาตะ)

471. ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิง (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
472. สารานุกรมการเมืองเรื่องผู้หญิง และนิติสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
473. บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน (ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะ, มช.)
474. การมองโลกในแง่ดี บนความไม่แน่นอน (The Optimism of Uncertainty : Howard Zinn, ภัควดี : แปล)
475. ความเกลียดชังทางโครงสร้างที่อันตราย (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, มหาวิทยาลัยฮาวาย)
476. จากปากคำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ กรณีตากใบ (เกาะติดชายแดนใต้ โดย กองบรรณาธิการ ประชาไทออนไลน์)
477. ไข้หวัดนก กรณีตากใบ และคนเดือนตุลา (นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
478. ศิลปะแนวกิจกรรม ศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
479. สังคมนิติรัฐได้ผลกว่ากระแสพับนกกระดาษ (สัมภาษณ์ นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ โดย ไทยโพสต์แทบลอยด์)
480. นิติบุคคลก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม จะลงโทษอย่างไร (สาลิณี สายเชื้อ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

481. วิจารณ์หนังสือ Thai Folktales & Law ของ Alexander Shytov (นัทมน คงเจริญ สาขานิติศาสตร์ มช.)
482. ความมั่นคงของรัฐ ไม่ใช่แค่การสบถและเข่นฆ่า (รวมบทความ นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ เกษียรติ เตชะพีระ)
483. โลกาภิวัตน์ ประเทศเกษตรกรรมใหม่ และปัญหาการเกษตร (ปีเตอร์ รอสเส็ต, คณะทำงานวาระทางสังคม แปล)
484. ทบทวนวรรณกรรม วัฒนธรรมทางสายตา ๖ (ภาพโป๊เปลือย) (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
485. กวีนิพนธ์ฟิลิปปินส์กับพันธกิจต่อสังคม (นัทธนัย ประสานนาม, นิสิต ป.โท คณะอักษรสาสตร์ จุฬาฯ)
486. ๓๐ โรคร้ายในวัฒนธรรมกระแสทุน (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
487. กฎหมายและการบังคับใช้ กรณีฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น (พิเชษฐ เมาลานนท์ และคณะ มหาวิทยาลัยนีกาตะ ญี่ปุ่น)
488. สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - พฤศจิกายน ๔๗ (พิเชษฐ เมาลานนท์ และคณะ มหาวิทยาลัยนีกาตะ ญี่ปุ่น)
489. การกำจัดขยะหลังสมัยใหม่ ไม่ใช่เรื่องหมูๆ (ผศ.ดร. กอบกุล รายะนาคร, สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมฯ มช.)
490. ศาสนา สิ่งจำเป็นสำหรับการเมืองอินโดนีเซีย (ทวีศักดิ์ เผือกสม, ภาควิชาภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

491. วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย (คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับองค์กรพันธมิตร)
492. ปาฐกถานำ วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย (อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักวิชาการสังคมอาวุโส)
493. คู่มือเลือกตั้ง ๒๕๔๘ สำหรับคนไทย (การออกแบบประชาธิปไตย, คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
494. จากนกที่โบยบิน ถึง ถนนราชดำเนินใต้ดิน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
495. สุธรรมผ่านเหตุการณ์ ๖ ตุลามาได้อย่างไร? (ดร. ธงชัย วินิจจะกูล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน)
496. หนังสือร้องเรียนกลุ่มศึกษาเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (เสนอโดย เภสัชกรหญิง สำลี ใจดี และคณะ)
497. วิลลี บรันด์-หมอป่วย-ตากใบและ บก.ฟ้าเดียวกัน (สาระจากกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
498. ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ (ศ. รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
499. สยาม ดีกว่าไทย และการปฏิวัติระบบราชการ (ชำนาญ จันทร์เรือง, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
500. วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

501. บทความจากคนไทยในต่างแดน ๒ เรื่อง (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ [USA], ชลนภา อนุกูล [Germany])
502. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
503. ชัยชนะของประชาชน ศาลยกฟ้องม็อบท่อก๊าซ เหยื่ออำนาจรัฐที่หาดใหญ่ (จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด)
504. ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๑ (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
505. ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๒ (ต้นฉบับ The Culture of Space and Time)
506. วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์) (ดร.เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
507. ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
508. ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวัตน์ (วัชรพล พุทธรักษา, นิสิต ป.โท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
509. บทวิพากษ์นักวิชาการไทย-อับจนทางปัญญา (ทศพร โชคชัยผล, โต๊ะสังคม-คุณภาพชีวิต, กรุงเทพธุรกิจ)
510. วิกฤตวัยรุ่น - วัยรุ่นก็มีสมอง(ส่วนอยาก) (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

511. ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่หลักศีลธรรม (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
512. ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สาขานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
513. ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia) (สมเกียรติ ตั้งนโม แปลและเรียบเรียง)
514. นิติรัฐศาสตร์หลังสมัยใหม่(Quasi-citizens / Cyber soldiers)(รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล)
515. การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๑) (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
516. การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒) (เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
517. การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓) (อรรถจักร สัตยานุรักษ์, สมชาย ปรีชาศิลปกุล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
518. คัดค้านร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ (สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย + องค์กรพันธมิตร)
519. การประกอบสร้างอุดมการณ์ความเป็นแม่ (บุศกร กาศมณี, นักศึกษา ป.โท สตรีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
520. สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - มกราคม ๔๘ (พิเชษฐ เมาลานนท์ และคณะ มหาวิทยาลัยนีกาตะ ญี่ปุ่น)

521. พระศรีปริยัติโมลีนำสวดปัดเสนียดจัญไรกรณีร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Thai Action on Globalization)
522. ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๑) (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
523. ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๒) (สุนทรียศาสตร์ในคริสตศตวรรษที่ ๑๘)
524. ร่วมประชุมเพื่อลงมือสร้างพรรคการเมืองของภาคประชาชน (19 มีนาคม 2548, ที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
525. ปริทัศน์ขบวนการก่อการร้าย : ฮามาส พยัคฆ์ทมิฬ ไออาร์เอ (เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
526. บูชาคุณสมเด็จพระวันรัต เฮง เขมจารี และกำหนดการเปิดห้องสมุด (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นักวิชาการพุทธศาสนา)
527. บทสัมภาษณ์ทางการเมือง ยุครัฐบาลทักษิณ ๒ (ณรงค์ เพชรประเสริฐ, กองบรรณาธิการไทยโพสต์)
528. World Social Forum กับการเลือกตั้ง ๖ กุมภาพันธ์ ๔๘ (ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ นักวิชาการอิสระ)
529. ผู้หญิงไทยกับภัยจากอาชญากรรมทางเพศ (จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย สังคมวิทยาฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
530. ประวัติศาสตร์บาดแผล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

531. ประวัติศาสตร์แห่งการลวง กรณีเกี่ยวกับปัตตานี (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
532. ประวัติการย่อเพลงสรรเสริญพระบารมี (กำพล จำปาพันธ์, นักวิชาการอิสระ : สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
533. กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว (จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย, จุฬาลงกรณ์)
534. ไทย-มาเลย์ และปัญหาความขัดแย้งชายแดนใต้ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
535. นักการเมืองในฐานะสินค้า และประชานิยมโลกและไทย (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ผาสุก พงษ์ไพจิตร)
536. เปลี่ยนโลกโดยไม่ต้องยึดอำนาจรัฐ? สร้างพรรคการเมือง? (รัฐศาสตร์ จุฬาฯ วันที่ 19 มีนาคม 2548)
537. มายาคติ กับ วัฒนธรรมสังคมร่วมสมัย (Roland Barthes)(สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
538. ชุมชนคนรักแผ่นดินและวิถีธรรมชาติ (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, www.localtalk2004.com)
539. อารยธรรม ชาติพันธุ์ และความโหดร้าย (พลเรือโทสุธน หิญชีระนันทน์, สมาชิกอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
540. หลากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต (นิษฐา หรุ่นเกษม, นิสิต ป.เอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

541. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
542. เก็บเล็กผสมน้อยบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ (รวบรวมโดย กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
543. ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้ (ดร. เกษียร เตชะพีระ : แปลเรียบเรียง)
544. นักวิชาการเสนอคว่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปกป้องนายทุนยึดสมบัติชาติ) (นักวิชาการจากหลายสถาบัน)
545. ข้อแย้งเชิงประวัติศาสตร์"วัฒนธรรมทางสายตา" (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
546. ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ (ดร.เกษียร เตชะพีระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
547. มันมากับทีวี วิถีเสี่ยงของเด็กจอแก้ว (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
548. รัฐ-สื่อสารมวลชน-และการครอบงำความคิดคน (ผศ. สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต)
549. Bishonen โศกนาฏกรรมเกย์ฉบับคลาสสิก (วิจารณ์ภาพยนตร์, นัทธนัย ประสานนาม คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ)
550. ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (ธันวา ใจเที่ยง, นักวิจัยอิสระ สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

551. ความฉลาดของลูกตาและมายาคติในงานโฆษณา (สมเกียรติ ตั้งนโม, วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
552. สงครามแย่งชิงน้ำ-ใครจ่าย? ค่าปฏิกรรม (สุมนมาลย์ สิงหะ, โครงการสิทธิชุมชนภาคเหนือตอนบน)
553. ไม่ควรนำเรื่องยาเข้าเจรจา เอฟทีเอ. ไทย-สหรัฐ (รศ.ดร. จิราพร ลิ้มปานานนท์, กลุ่มศึกษาปัญหายา)
554. จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ (สมชาย บำรุงวงศ์, นักวิชาการอิสระ, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
555. สมานฉันท์ ปักษ์ใต้ และน้ำมันดีเซล (นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
556. ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี (ดร.วัน กาเดร์ เจ๊ะมาน
มหาวิทยาลัยอิสลามนานาชาติมาเลย์เซีย)
557. บ้านหนองผือ ศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธธรรม (ธันวา ใจเที่ยง, โครงการศึกษาเพื่อการพัฒนากลุ่มชน ๒ ฝั่งโขง)
558. อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, นักวิจัยอิสระ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
559. กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
(พลเรือโทสุธน หิญชีระนันทน์, สมาชิกอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
560. การเมืองและวัฒนธรรมไทยรายสัปดาห์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

561. เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน (ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ)
562. สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย (นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
563. แนวคิดจริยธรรมที่เป็นสากล
(พลเรือโทสุธน หิญชีระนันทน์, สมาชิกอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
564. วิสัยทัศน์วิทยาศาสตร์ไทยในศตวรรษหน้า (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
565. สองนักเศรษฐศาสตร์พูดเรื่องการเมืองไทย (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ - ผาสุก พงษ์ไพจิตร)
566. ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ (แปลโดย ภัควดี, นักแปลอิสระ)
567. จรรยาบรรณของหมอดู - หลัก ๘ ประการฝ่ายค้านพม่า (ชำนาญ จันทร์เรือง, สำนักข่าวเชื่อม)
568. ปัญหาแรงงานพม่า และมายาคติความเป็นชาติไทย (อดิศร เกิดมงคล และบุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์)
569. ทำความเข้าใจสัญลักษณ์นิยมในงานศิลปะ (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
570.
ประชาธิปไตยในนัยยะการพัฒนา : ประสบการณ์จากโลกมุสลิม (นิพนธ์ โซะเฮง และปริญญา นวลเปียน : แปล)

571. คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ (กำพล จำปาพันธ์, นักวิชาการอิสระ)
572. ย้อนพินิจสงครามฝิ่นและประธานาธิปดีหวังจิงเว่ย (สิทธิพล เครือรฐัติกาล, หลักสูตรจีนฯ มหาวิทยาลัยรังสิต)
573. นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์ (นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
574. ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากมะละกอจีเอ็มโอ (ดร. ไมเคิล แฮนเซน, องค์กรผู้บริโภคสากล)
575. นายกทักษิณวิจารณ์พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ (สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)
576. วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย (เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
577. ภารตมาตา ปรัชญาอุดมศึกษาของผู้หญิง (ดร. ประมวล เพ็งจันทร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
578. อายุรเวท วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอุดมศึกษาของอินเดีย (ดร. ประมวล เพ็งจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
579. อีกด้านหนึ่งที่ลึกลับเกี่ยวกับฟรอยด์ (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
580. ยุคปิดหู ปิดตา ปิดปาก : สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ (โครงการการสื่อสารแนวราบ)

581. Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
582. ความมั่นคงของมนุษย์ในทัศนะอิสลาม (สุกรี หลังปูเต๊ะ, สาขารัฐประศาสนศาสตร์, วิทยาลัยอิสลามยะลา)
583. มองสังคมต่างมุมในสายตาคอมมิวนิสท์ (สัมภาษณ์ธง แจ่มศรี, เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย)
584. เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เรียบเรียง, นักแปลอิสระ)
585. กระแสบริโภคนิยมการดูดดื่ม ที่กำลังแอบดูดเด็ก (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, โครงการจัดตั้งสถาบันรามจิตติ)
586. ในนาฏกรรมชั้นต่ำและวัฒนธรรมสอดแทรก (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
587. วิทยาศาสตร์กับการถูกครอบงำทางการเมือง (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
588. ตะปูตำเท้าบนก้าวย่างนโยบายความสมานฉันท์ (เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
589. การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (ประมวล เพ็งจันทร์ - สุชาดา จักรพิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
590. ผู้หญิง-ดนตรีลีลา-และภูมิปัญญาสถาบัน (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

591. การเมืองเรื่องความคิด-มีอะไรซ่อนอยู่ในหัวคิด (ศิริจินดา ทองจินดา, มหาวิทยาลัยพายัพ)
592. สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักแปลอิสระ)
593. ทำความเข้าใจสังคมญี่ปุ่นผ่านประวัติศาสตร์ (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, สรุปโดยโครงการจิตวิวัฒน์)
594. อโศกมหาราชกับวิวาห์มรสุม : ภาพสะท้อนอุดมศึกษาอินเดีย (ดร. ประมวล เพ็งจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
595. การสวมกอดระหว่างการเมืองกับวิทยาศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เก็บความ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
596. เส้นทางอันไม่รู้จบของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า (รวบรวมข่าวรอบสัปดาห์ โดย โครงการวิจัยไทย)
597. Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
598. Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
599. Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
600. Legal Pluralism : พหุนิยมทางกฎหมายเชิงวิพากษ์ (ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

601. กระบวนการประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดร.วัน กาเดร์ เจ๊ะมาน : เขียน)

 

(บทความลำดับที่ 601-800 ขอให้คลิกไปดูที่หน้าสารบัญ 4)สารบัญ ๑ next (บทความ 001-200)
สารบัญ ๒ next (บทความ 200-400)
สารบัญ ๓ next (บทความ 400-600)
สารบัญ ๔ next (บทความ 600-800)


สนใจข้อมูลสาธารณะที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ คลิกไปดูได้ที่ป้ายข้างบน
เพื่อไปยังหน้า"สารบัญข้อมูล-จากองค์กรต่างๆ"

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 590 เรื่อง หนากว่า 7800 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า สนใจสั่งซื้อได้ที่
midnightuniv(at)yahoo.com
ส่งธนาณัติถึง
สมเกียรติ ตั้งนโม : ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
(หมายเหตุ : กรณีสั่งซื้อแผ่น CD-ROM จากต่างประเทศ ราคา 250 บาท รวมค่าจัดส่ง)
คลิกอ่านรายละเอียดที่กระดานข่าว ม.เที่ยงคืน

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม
กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
(หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)yahoo.com)

ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 500 เรื่อง หนากว่า 6000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 120 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนผ่านระบบการศึกษาที่เป็นทางการ
หน้าสารบัญบทความ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่ลำดับที่ 400 - 600 : เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 : ขึ้นปีที่ 5 (พศ. 2543 - พศ.2548)
The Alternative higher education : 2000-2005
กลับไปหน้าสารบัญสอง
กลับไปหน้าสารบัญหนึ่ง