1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

60

 

 

 

 

61

 

 

 

 

62

 

 

 

 

63

 

 

 

 

64

 

 

 

 

65

 

 

 

 

66

 

 

 

 

67

 

 

 

 

68

 

 

 

 

69

 

 

 

 

70

 

 

 

 

71

 

 

 

 

72

 

 

 

 

73

 

 

 

 

74

 

 

 

 

75

 

 

 

 

76

 

 

 

 

77

 

 

 

 

78

 

 

 

 

79

 

 

 

 

80

 

 

 

 

81

 

 

 

 

82

 

 

 

 

83

 

 

 

 

84

 

 

 

 

85

 

 

 

 

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
เรื่อง
ยุติการใช้ความรุนแรงและยุบสภาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งเฉพาะหน้า


เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่าขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยกำลังเดินหน้าสู่ความรุนแรงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง แม้จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อใช้อำนาจรัฐที่เข้มข้นมากขึ้นกับการชุมนุม อย่างไรก็ตาม การใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเผชิญหน้ากับการชุมนุมครั้งนี้จะไม่ได้นำมาสู่ความสงบกับสังคมไทยแต่อย่างใด

ปมปัญหาของความขัดแย้งทางการเมืองในขณะนี้เป็นสิ่งที่ต้องการแก้ไขด้วยความมุ่งมั่นและด้วยความร่วมมือจากทุกฝ่าย แม้จะมีการใช้ความรุนแรงจากบางส่วนของฝ่ายเสื้อแดงแต่รัฐบาลก็สามารถใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าดำเนินการได้ตามปกติ การประกาศใช้กำลังเจ้าหน้าที่ของรัฐภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินกับผู้ชุมนุมมีแต่จะสร้างปมขัดแย้งให้ร้าวลึกเพิ่มมากขึ้น และดังที่เห็นได้ว่าภายหลังจากการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ก็ได้กลายเป็นเครื่องมือหนึ่งในการยั่วยุฝ่ายตรงกันข้ามให้แสดงออกอย่างรุนแรงมากขึ้นและยิ่งทวีความเสียหายให้กับบ้านเมือง ซึ่งจะทำให้ยากต่อการมองหาหนทางแก้ไขอย่างสันติต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนมีข้อเสนอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้

ประการแรก รัฐบาลต้องยุติการใช้กำลังและความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุ อันส่งผลให้มีการสูญเสียต่อชีวิตของผู้คนโดยไม่จำเป็น รัฐบาลต้องยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยทันที และหันกลับมาใช้อำนาจของรัฐตามปกติที่มีในกรณีที่ผู้ชุมนุมกระทำการนอกกรอบของกฎหมาย เช่น การทำร้ายบุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

ประการที่สอง สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่อย่างเป็นกลางและมีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน มิใช่เป็นเพียงการเสนอข้อมูลจากรัฐบาลแต่เพียงอย่างเดียวอันจะเป็นการบิดเบือนความจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นควรจะต้องมีการตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง

ประการที่สาม เมื่อรัฐบาลไม่อาจบริหารบ้านเมืองได้อย่างปกติ รัฐบาลต้องยุบสภาเพื่อทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองเฉพาะหน้าคลี่คลายลงอันเป็นการป้องกันมิให้ความรุนแรงลุกลามขยายตัวออกไป อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักว่าการยุบสภาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสวงหาทางออกในห้วงเวลาเฉพาะหน้าเท่านั้น ในระยะยาวมีประเด็นที่สังคมต้องร่วมกันขบคิดและถกเถียงกันต่อไปอีกจากทุกฝ่ายทุกกลุ่มที่อยู่ร่วมในสังคมแห่งนี้

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนขอเรียกร้องสังคมไทยหากเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวให้ร่วมกันกดดันเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ขณะนี้ เพื่อให้เหตุการณ์ทั้งหมดสามารถดำเนินไปได้อย่างสันติและปราศจากความรุนแรง

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
๑๓ เมษายน ๒๕๕๒


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6

ประวัติ ม.เที่ยงคืน I webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com
midnightuniv(at)yahoo.com

ติดต่อมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ช่องทางด่วน
midnightuniv(at)gmail.com