B
หน้าสารบัญแต่ละหน้า จะบรรจุหัวข้อบทความจำนวน 200 บทความ : ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่หน้าสารบัญ 5 (800-1000)
H


The Midnight's homepage : http://midnightuniv.tumrai.comมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1000 เรื่อง หนากว่า 17000 หน้า ในรูปของ CD-ROM
เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

คลิกไปหน้าสารบัญ ๖ next (บทความ 1000-1200)

801. บททดลองเสนอ เสรีนิยมใหม่ สังคมไทยไร้ทางเลือกจริงหรือ? (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักแปลและนักวิชาการอิสระ)
802. บทสรุปชีพจรรายวัน คัดค้านเจรจาเอฟทีเอไทยสหรัฐ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมรณรงค์บนสื่อออนไลน์)
803. คำประกาศขบวนการเสรีไทย ๒๕๔๙ (ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
804. ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์ (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย)
805. สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
806. จดหมายถึงประธานาธิบดีสหรัฐฯ กรณีการเจรจาเอฟทีเอ (ประชาชน นักวิชาการ และองค์กรภาคประชาชน)
807. มายาคติของ "การปะทะระหว่างอารยธรรม" (เอ็ดวาร์ด ซาอิด : บรรยาย, สฤณี อาชวานันทกุล : แปล)
808.
ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ไทยรักพม่า" (วาระครบรอบ ๑๗ ปี เหตุการณ์ ๘-๘-๘๘) (ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล)
809. นางบำเรอที่ถูกทำให้ผิวขาว: กากตกค้างของปิตาธิปไตย (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล, สาขาจิตรกรรม มช.)
810. ชีวประวัติเตียง ศิริขันธ์ และขบวนการเสรีไทยภาคอีสาน (ธันวา ใจเที่ยง, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์)

811. ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(1) (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ : บรรยาย, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
812. ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(2) (ผศ.ดร.ชุลีพร วิรุณหะ, ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
813. ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(3) (รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม, มูลนิธิเล็ก - ประไพ วิริยะพันธุ์)
814. อเมริกันฉาวโฉ่ แต่ไม่เป็นข่าว : คัดเลือกข่าวเพื่อตีแผ่ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ และ บก.มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
815. ขาลงรัฐบาลทักษิณ และ สองนัคราประชาธิปไตย (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
816.
พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๑) (ศ.ดร คณิต ณ นคร และ ไพโรจน์ พลเพชร)
817. พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๒) (สมชาย หอมลออ, ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ, สมชาย ปรีชาศิลปกุล)
818.
พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๓) (ช่วงถาม-ตอบ และแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับผู้อภิปราย)
819. จักรพรรดินิยมกับการตักตวงประโยชน์โลกที่สาม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
820. คิดนอกกรอบ : ว่าด้วยการค้า การพัฒนา และการลดปัญหาความยากจน (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)

821.
การเคลื่อนย้ายพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์ (ณัฐพงศ์ บุญเหลือ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)
822. พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต : ผู้นำแห่งการสร้างธรรมิกสังคมชาวนาลุ่มน้ำโขง (ธันวา ใจเที่ยง, ม.ราชภัฏกาฬสินธ์)
823. ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๑) (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวมและเรียบเรียง)
824. ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๒) (รายการวิทยุ - ทักษิณคุยกับประชาชน - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙)
825.
ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๓) (บทวิเคราะห์ 20 ประเด็นหลัก ในดีลเทคโอเวอร์กลุ่มชินคอร์ป)
826.
ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๓) (ต่อ) (บทวิเคราะห์ 20 ประเด็นหลัก)
827. เปิดโปงข่าวปิดอเมริกัน (ข่าวที่ไม่เป็นข่าว ประจำปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘) (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เรียบเรียง)
828.
ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๔) (แก้วสรร อติโพธิ, คำสารภาพกลางเมืองของนายกฯทักษิณ)
829. Legal Pluralism แคนาดา เกี่ยวกับการประมงของชนพื้นเมือง (วาทิศ โสตถิพันธุ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
)
830. จดหมายเปิดผนึกถึงประชาชนไทย คำชี้แจงเรื่องการล่ารายชื่อ ๕ หมื่นชื่อ (สมเกียรติ ตั้งนโม)

831. ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๕) (มายาภาพของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กรณีการขายหุ้นชินคอร์ป)
832. Ideas are free: คำชี้แจงของทักษิณเรื่องความสุจริต (ถอดเทปโดยกอง บก.มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
833. การ์ตูนล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดกับแนวคิดมุสลิม (อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิอีย์ ดินอะ,
โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ)
834. เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอำนาจคืน (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ)
835.
ภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดา กับการเมืองเรื่องการสร้างภาพตัวแทน (ผศ. สุชาติ เศรษฐมาลินี, มหาวิทยาลัยพายัพ)
836. การชุมนุมเป็นบ่อเกิดประชาธิปไตย ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดความเสมอภาค (เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, เกษียร เตชะพีระ)
837. สปินด็อกเตอริ่ง : นวัตกรรมประชาสัมพันธ์ทางการเมือง (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
838. ทักษิณคุยกับประชาชน : เชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศพบและเรื่องข่าวลือกับเอกสารปลอม (ถอดเทป)
839.
ถังความรู้เกี่ยวกับการขายหุ้นชินคอร์ป(๖) (วิพากษ์ยับกรณีศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลเจ้ารัฐบาล)
840.
การท้าทายเสรีนิยมใหม่ และใครหาว่าทุนนิยมปฏิเสธไม่ได้ (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักแปลและนักวิชาการอิสระ)

841. พิเคราะห์พิจารณ์: สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน (รศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
842. พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีน (รศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ)
843. มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, ภัควดี วีระภาสพงษ์)
844.
Law of the Few และทฤษฎีฟิสิกส์-สังคมศาสตร์ กรณีการขับไล่ทักษิณ (ประสาท มีแต้ม คณะวิทยาศาสตร์ มอ.)
845.
แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรียุบสภา และคำแถลงของนายกทักษิณ (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
)
846. รายการถึงลูกถึงคน คุยกับอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังยุบสภาฯ (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
847. ณ วันนี้ที่ย้อนกลับไปของนายกทักษิณ (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
848. กับปัญหาคาใจในการเมืองไทยไล่ทักษิณ (ชำนาญ จันทร์เรือง, อาจารย์พิเศษ นักวิชาการทางด้านกฎหมาย)
849. แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและนักวิชาการทั่วประเทศ ("ผ่าทางตัน เว้นวรรคทักษิณ ปฎิรูปการเมือง")
850. นิติปรัชญาว่าด้วยกฎหมายมีชีวิต กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักร (๑) (David R. Johnson. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง)

851. นิติปรัชญาว่าด้วยกฎหมายมีชีวิต กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักร (๒) (ชีวิต กฎหมาย และอินเทอร์เน็ต)
852. ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา (๑) (รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มธ.)
853.
ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา (๒) (รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ฉบับประชาไทออนไลน์)
854. พื้นฐานวัฒนธรรมมุสลิมและการละเมิดในนามของเสรีภาพ (โชคชัย วงษ์ตานี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
855. มลายูมุสลิมภายใต้นโยบายการพัฒนาของไทย (ปิยะ กิจถาวร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
856.
มลายูมุสลิมภายใต้นโยบายการพัฒนาของไทย (ปิยะ กิจถาวร, ช่วงสนทนา คำถาม-คำตอบ)
857. หลากความคิดเห็นในประเด็นระบอบทักษิณ (วิทยากร เชียงกูล, สุวินัย ภรณวิลัย, ลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์)
858. จากพฤษภาทมิฬถึงการปฏิรูปการเมือง ๔๙ (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
859. บทสัมภาษณ์สมเกียรติ ตั้งนโม : การเมืองเรื่องสื่อ (สุขุม ชีวา และ สิริลักษณ์ ศรีประสิทธิ์, จาก Localtalk2004)
860. ตำนานปฏิทินในโลกที่สาม เกษตรกรในโลกที่หนึ่ง (รวบรวมโดย กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

861. หมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ความล้มเหลวที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง (โอฬาร อ่องฬะ โครงการจัดการลุ่มน้ำแม่ปิง)
862. ฟ้องศาลจำลองไต่สวนคดีทักษิณ และแถลงการณ์ศูนย์นิติศาสตร์ มธ. (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
863. รัฐบาล รัฐธรรมนูญ และรัฐประชาธิปไตย (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
864. ประวัติการโฆษณาชวนเชื่อกับการขายสงคราม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
865. บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เรียบเรียง, นักวิชาการและนักแปลอิสระ)
866. การเปิดเสรีการลงทุนในเอฟทีเอ.ไทย-สหรัฐ: สิ่งที่คนไทยต้องรู้ทัน (รศ.ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล)
867. การชุมนุมโดยสงบ เพื่อการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยอย่างสันติ (กลุ่มสันติอาสา, คู่มือการชุมนุมยามวิกฤต)
868. บทนำเกี่ยวกับจักรพรรดินิยมทางวัฒนธรรม - จากสารานุกรมวิกกีพีเดีย (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
869. ข้อเสนอในการผ่าทางตันระบอบทักษิณด้วยสันติวิธี (พระไพศาล วิสาโล, ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง)
870. ชาติพันธุ์และสัญชาติกับปัญหาภาคใต้ : ความเข้าใจในความเป็นคนไทย (อภิชาติ จันทร์แดง, สถาบันสันติศึกษา)

871. บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ (เดวิด บาร์ซาเมียน, ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปลและเรียบเรียง)
872. บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : อิรักคือการทดสอบขั้นแรก (
V.K. Ramachandran สัมภาษณ์, ภัควดี วีระภาสพงษ์)
873. ภาพยนตร์ mona lisa smile : ศิลปะ, ความเป็นตัวตน, การประดิษฐ์สร้างความเป็นผู้หญิง (สมชาย บำรุงวงศ์)
874. ชิเชคในฐานะนักปรัชญา นักวิชาการและนักวิจารณ์การเมือง (อธิป จิตตฤกษ์ นักวิชาการและนักแปลอิสระ)
875. กรณีนายกพระราชทาน : จดหมายเปิดผนึกถึงปัญญาชนและนักกิจกรรมทางสังคม (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)
876. ชำแหละนโยบายประชานิยม นโยบายเพิ่มความยากจน (เบญจา ศิลารักษ์, สำนักข่าวประชาธรรม)
877. การค้ำยันการเมืองแบบพระราชทาน (พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
878. ในความวุ่นวาย ไม่อาจสงบนิ่ง : เหตุบ้านการเมืองร้อน (กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: รวบรวม)
879. ทำอย่างไรในยุคหลังทักษิณ? What to do in the Post-Thaksin Era? (ไมเคิล ไรท, ฝรั่งมองไทย)
880. ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

881. จุดเปลี่ยนของความคิด การกอบกู้โรงงานในอาร์เจนตินา (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปลและเรียบเรียง)
882. อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา (รศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
883. ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๑) รวบรวมผลงาน นิธิ เอียวศรีวงศ์, กองบรรณาธิการ ม.เที่ยงคืน)
884. ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๒) รวบรวมผลงาน นิธิ เอียวศรีวงศ์, กองบรรณาธิการ ม.เที่ยงคืน)
885. การปฏิวัติกำมะหยี่ของประชาชาติเชคฯ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
886. บทบาทของศิลปะในสังคมประชาธิปไตย และ ขอสนับสนุนฟ้าเดียวกัน (เคโกะ เซ : เขียน,
Documenta12)
887. In Support of Fa Diew Kan - and the role of art in democratic society - (Keiko Sei
)
888. การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม(ตอนที่ ๑) (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
889.
การเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวมลายูมุสลิม(ตอนที่ ๒) (ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
890. แผ่นดินอื่น: บริบท ยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง (กำพล จำปาพันธ์ : เขียน,
นักวิชาการอิสระ)

891. ทุนนิยม ตลาด และเรื่องของผู้ดีอังกฤษ (ไมเคิล ไรท : เขียน, ฝรั่งมองไทย-ในมติชนสุดสัปดาห์
)
892. เกอเธ่และโชเปนฮาวเออร์ : การแปลภาษาและถ้อยคำ (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักแปล และนักวิชาการอิสระ)
893. Constitutionalism: Road Map สู่อุตมรัฐที่ไร้ประชาชน? (ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล,
สาขานิติศาสตร์)
894. การเมืองของชนชั้นนำ VS การเมืองชนชั้นตาม (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, รศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ
)
895. ประวัติของคนทำสื่อที่หาญท้าทายทำเนียบขาว : ไมเคิล มัวร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
896. แถลงการณ์ ปกป้องระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
897.
รายงานประเทศไทย: จับตาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ (ตอนที่ ๑) ( องค์กรนิรโทษกรรมสากล)
898.
รายงานประเทศไทย: จับตาความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ (ตอนที่ ๒) ( องค์กรนิรโทษกรรมสากล)
899. คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๑)
(ศ.ดร.คณิต ณ นคร และ ไพโรจน์ พลเพชร)
900. คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๒)
(พล.ต.ท. สมเกียรต พ่วงทรัพย์ และ โสภณ สุภาพงษ์ และผู้เข้าร่วมสัมนา)

901. ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
(รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล, วสันต์ พานิช, ตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์)

902. วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
903. เผด็จการจำแลง อย่าตะแบงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (รศ. ดร. เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
904. ภัควดี วีระภาสพงษ์: พูดเรื่องทฤษฎีการแปล (ตอนที่ ๑) (โครงการเชียงใหม่สำนึก จิตวิวัฒน์เชียงใหม่)
905. ภัควดี วีระภาสพงษ์: พูดเรื่องทฤษฎีการแปล (ตอนที่ ๒) (โครงการเชียงใหม่สำนึก จิตวิวัฒน์เชียงใหม่)
906. (ก) ทรราชในทางปรัชญาการเมือง (ข) กระบวนการยุติธรรมต้องนิ่ง (ดร.ไชยันต์ ไชยพร, ดร. คณิต ณ นคร)
907. โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
908. นโยบายค่าเงินดอลลาร์: ปากแข็ง มืออ่อน (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เรียบเรียง, นักแปล และ นักวิชาการอิสระ)
909. (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย (ชำนาญ จันทร์เรือง, นักวิชาการนิติรัฐศาสตร์)
910. เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๑) (คณะทำงานวาระทางสังคม, ดำเนินการ)

911. เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๒) (ศ.ดร. อัมมาร์ สยามวาลา, ร่วมอภิปราย)
912. เศรษฐศาสตร์การเมืองกับ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ตอน ๓) (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ : ผู้ดำเนินรายการ)
913. สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑) (กำพล จำปาพันธ์, นักวิชาการอิสระ)
914.
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒) (กำพล จำปาพันธ์, นักวิชาการอิสระ)
915. คำกล่าวปิดการอภิปรายเรื่องพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, นักวิชาการเกียรติคุณ)
916. ชาวจีนมุสลิมในมาเลเซีย (ตอนที่ ๑) (เรียบเรียงโดย อัล-ฮิลาล (Al-Hilal), นักวิชาการอิสระ เกี่ยวกับจีนมุสลิม
)
916. ชาวจีนมุสลิมในมาเลเซีย (ตอนที่ ๒) (เรียบเรียงโดย อัล-ฮิลาล (Al-Hilal), นักวิชาการอิสระ เกี่ยวกับจีนมุสลิม)
918. (ก) เหตุผล 5 ข้อที่น้ำมันอาจถึง 100 ดอลล์ (ข) อำนาจอธิปไตยกับอำนาจนำ (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ)
919. ลูกไล่ประวัติศาสตร์ ปฏิรูปการเมือง และเรื่องประตูหมู่บ้าน (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
920. ปฏิรูปการเมืองไทย : ยิ่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเหมือนเดิม (บทสัมภาษณ์ ศ. เสน่ห์ จามริก, ประชาไทออนไลน์)

921. ประวัติความเป็นมาของพวกร็อบเบอร์บารอน : จอมโจรผู้ดี (สมเกียรติ ตั้งนโม, โครงการแปลตามอำเภอใจ)
922. บทเรียนแรกสำหรับมนุษย์คือ "วิชาแพะ" (จิรภักดิ์ จอมวิญญาณ์, นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
923. เวเนซุเอลา: เส้นทางปฏิวัติยุคหลังประวัติศาสตร์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์,
นักแปลและนักวิชาการอิสระ)
924. มหากาพย์การเมืองเวเนซุเอลา : ปริศนาของฮูโก ชาเวซ
(ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักแปลและนักวิชาการอิสระ)
925. ประชาธิปไตยนอกยุโรป วัฒนธรรมชุมชนต้องเข้มแข็ง (ศ.นพ. ประเวศ วะสี, วิทยาลัยการจัดการทางสังคม)
926. เหตุการณ์ 8888 การเมืองภาคประชาชนในพม่า (คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า [กรพ.])
927. หัวเรื่องเศรษฐกิจ: "จีดีพี.สีเขียว"ปะทะ"เอฟทีเอ.สีดำ" (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
928. (ก). นมแอร์และศักดิ์ศรีผู้หญิง (ข). ล้างไพ่ (ค). สงกรานต์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่ (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์)
929. เริ่มที่เรื่องของหมอฟัน แต่ไปจบลงที่ทฤษฎีลิง (ตอน ๑) (ทพ. วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
930. เริ่มที่เรื่องของหมอฟัน แต่ไปจบลงที่ทฤษฎีลิง (ตอน ๒) (คำบรรยายในโครงการเชียงใหม่สำนึก ครั้งที่ ๘)

931. เสียงจากชาวบ้าน : การเมืองตะวันออกต่างจากตะวันตก (ทีมงาน วิทยาลัยการจัดการทางสังคม)
932. ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๑) (สมเกียรติ ตั้งนโม :
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
933. ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๒) (สมเกียรติ ตั้งนโม : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
934. แนวคิดและความเคลื่อนไหวของชาวจีนกว่อมินตั๋ง (กำพล จำปาพันธ์, นักวิชาการอิสระ สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
935. เหตุการณ์ครูจูหลิงกับหลักการอิสลาม (อ. อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ ดินอะ, นักวิชาการอิสลามศึกษา)
936. จาก"มลายูปาตานี"สู่"มุสลิม" ภาพหลอนแห่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ (Dr. Patrick Jory - แพทริค โจรี)
937. เรื่องของกะเหรี่ยงป่าผาก ภายใต้วาทกรรมอาณานิคม (กฤษฎา บุญชัย, นักวิชาการอิสระที่สนใจปัญหาคนจน)
938.
โค่นประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ : เพียงแค่คลื่นลมกระทบหินผา (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการอิสระ)
939. พรรคมลายู ครูจูหลิง และพุทธศาสนาถูกท้าทาย (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
940. ร่างบทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์ (รศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, กอส.)

941. การลากเส้นต่อจุด และโลกไม่ปลอดภัยสำหรับมิกกี้เมาส์ (รวบรวมโดยกอง บก.มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
942. สถานการณ์สานสาระ
(สาระศาสตร์: การประชุมวิชาการว่าด้วยสถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ ๑๐)
943. ภาพกว้างและความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสถานการณ์นิยม (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
944. เอฟทีเอ.ไทย-ญี่ปุ่น ทำไมต้องรีบร้อน??? (รวบรวมโดย กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
945.
การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการ และนักแปลอิสระ)
946. การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
(ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการ และนักแปลอิสระ)
947. ยศธรและอัมมานา : ความรุนแรงยังไม่จางที่ภาคใต้ (๑) (รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
948. ยศธรและอัมมานา : ความรุนแรงยังไม่จางที่ภาคใต้ (๒) (รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
949. ปฏิกริยาต่อรายงาน กอส. เรื่องของกรรมกร และเรื่องเด็กๆ (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
950. ความเสี่ยงของตุลาการภิวัตน์ และย้อนรอยปฏิญญาฟินแลนด์ (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

951. อ่านความซับซ้อนของภาพยนตร์ผ่านสายตานักสัญศาสตร์ (จักริน วิภาสวัชรโยธิน, นักวิชาการศึกษา, จุฬาฯ)
952. คัดลอกเอกสารคำพิพากษาคดีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย (ตัวแทนเครือข่ายคัดค้านท่อส่งก๊าซไทย-มาเลเซียฯ)
953. โครงสร้างภาษีของไทย : ความไม่เป็นธรรมที่ควรแก้ไข (วัชรพล พุทธรักษา, นิสิตปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์)
954. อินเดีย : จากภูมิสัณฐานและประชากรถึงยุคพระเวท (ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
955. อินเดีย : จากกำเนิดพุทธศาสนาถึงการปลดปล่อยอาณานิคม (
ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
956. การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการอิสระ และนักแปลอิสระ)
957. อนาคตเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย
(รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
958. การเคลื่อนไหว ๒๕๔๙ : รัฐประหารของคนชั้นกลาง (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์, นักศึกษา ป.เอกด้านรัฐศาสตร์)
959. สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
960. ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
(สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

961. เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
962. ความงามตามวิถีของลากูน่า พูเอโบล่ (ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์ : แปล, นักแปล และนักวิชาการอิสระ)
963. พื้นที่ทางการเมืองภาคใต้ ภาษา และวัฒนธรรมความรุนแรง (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
964. ผู้หญิงศึกษา : ของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (รศ. วารุณี ภูริสินสิทธิ์, นักวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
965. ฮูโก ชาเวซ และลาตินอเมริกาในทัศนะของ วอลเดน เบลโล (
วอลเดน เบลโล, มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์)
966. สังคมภาคเหนือในยุคทักษิโณมิกส์และการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ (ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, มช.)
967. ไตรราสา : สามรสจากนักวิชาการกฎหมาย (ชำนาญ จันทร์เรือง, นักวิชาการและอาจารย์พิเศษทางกฎหมาย
)
968. พิธีมอบเหรียญเจริญวัดอักษร ครั้งที่ ๓ และปาฐกถาประจำปี ๒๕๔๙ (กิจกรรมมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
969. วรรณกรรมของปราโมทยา อานันต ตูร : เด็กรับใช้ + สาวใช้ (ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม : แปล)
970. ภาษาวิบัติ - อย่าให้ภาษาขวางกั้นผู้คนอีกต่อไป (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ [๑], ดร. พวงทอง ภวัครพันธุ์ [๒])

971. ประชานิยมไทยรักไทย : (ตอนที่ ๑)วิกฤตทุนนิยม รัฐ และการต่อสู้ทางชนชั้น (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, นิสิต ป.เอก)
972.
ประชานิยมไทยรักไทย : (ตอนที่ ๒)วิกฤตทุนนิยม รัฐ และการต่อสู้ทางชนชั้น (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, ม.จุฬาลงกรณ์)
973. อาณาจักรที่ซ่อนเร้น : พิมพ์เขียวเกี่ยวกับดิสนีย์แลนด์ (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
974. สมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับการอธิบายเรื่องนามประเทศ (กำพล จำปาพันธ์, นักวิชาการอิสระ)
975. Postmodernism : วิจารณ์ยุคสว่างและการใช้เหตุผลที่ผิดพลาด ๑ (ทัศนัย เศรษฐเสรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
976.
Postmodernism : วิจารณ์ยุคสว่างและการใช้เหตุผลที่ผิดพลาด ๒ (ทัศนัย เศรษฐเสรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
977. เกี่ยวเนื่องกับตุลาการภิวัตน์และสถาบันกษัตริย์ (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
)
978. อำนาจตุลาการ คือจุดอ่อนของประชาธิปไตยไทย? (ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล, มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน)
979. แถลงการณ์วัฒนธรรม: วรรณกรรมและการเมืองในอินโดนีเซียทศวรรษ ๑๙๖๐ (ชนิดา พรหมพยัคฆ์ เผือกสม)
980. การวิจัยด้วยฝ่าเท้า : ประมวล เพ็งจันทร์ ๑ (ดร. ประมวล เพ็งจันทร์, นักวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

981. การวิจัยด้วยฝ่าเท้า : ประมวล เพ็งจันทร์ ๒ (ดร. ประมวล เพ็งจันทร์, นักวิชาการอิสระ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
982. Giorgio Agamben: ว่าด้วยชีวิตเปลือยเปล่าและองค์อธิปัตย์ ๑ (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, นิสิตปริญญาเอก)
983. Giorgio Agamben: ว่าด้วยชีวิตเปลือยเปล่าและองค์อธิปัตย์ ๒ (เก่งกิจ กิติเรียงลาภ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
984. เมื่อตะวันตกร้องหาเครื่องเทศ มูลตาตูลีเพรียกหาความยุติธรรม (ปรามูเดีย อนันตา ตูร)(ภัควดี วีระภาสพงษ์: แปล)
985. บ้านเมืองของเราลงแดง: (๑) แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม (เบเนดิก แอนเดอร์สัน)
986. บ้านเมืองของเราลงแดง: (๒) แง่มุมทางสังคมและวัฒนธรรมของรัฐประหาร 6 ตุลาคม (เบเนดิก แอนเดอร์สัน)
987. พันธกิจของมหาวิทยาลัยแห่งการตื่นรู้ : นาโรปะ (ณัฐฬส วังวิญญู : แปลและเรียบเรียง, นักวิชาการอิสระ)
988. คำบอกเล่าจากประสบการณ์ตรง บทเรียนจริงจากมหาวิทยาลัยนาโรปะ (ณัฐฬส วังวิญญู : เล่าประสบการณ์)
989. พื้นที่สาธารณะ: รูปกายหนึ่งของเสรีภาพ (กรณีปิดกระดานข่าว ม.เที่ยงคืน) (สมเกียรติ ตั้งนโม : รายงาน)
990. เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเรื่องเอฟทีเอ กรณีเอกวาดอร์และไทย (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

991. ปรัชญาศิลป์ : ศิลปะและสุนทรียศาสตร์แนวสตรีนิยม (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
992. ข้ออ้างห่วยแตกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและอินเตอร์เน็ต ๑ (ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
993.
ข้ออ้างห่วยแตกเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและอินเตอร์เน็ต ๒ (ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง,มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
994. กลุ่มเครือสหาย : อนาธิปไตยภาคพลเมือง (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เรียบเรียง, นักแปลและนักวิชาการอิสระ)
995. เปลือยวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง: การต้มยำทำแกงคนไทยปี ๔๐ (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักแปลและนักวิชาการอิสระ)
996. มิติวิจารณ์ภาพยนตร์เอเชียไกล ตามแนวทางฟอร์มอลิสท์ (๑) (จักริน วิภาสวัชรโยธิน, นักวิชาการศึกษา จุฬาฯ)
997. มิติวิจารณ์ภาพยนตร์เอเชียไกล ตามแนวทางฟอร์มอลิสท์ (๒) (จักริน วิภาสวัชรโยธิน, นักวิชาการศึกษา จุฬาฯ)
998. ตุลาการภิวัตน์และประชาธิปไตยเปลี่ยนผ่าน (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
999. ประสบการณ์ตรงจากนาโรปะ เมืองโบลเดอร์ โคโรลาโด (วิจักขณ์ พานิช : นำสนทนา, บันทึกกลุ่มจิตวิวัฒน์)
1000. ยุทธศาสตร์เจรจาเอฟทีเอ.เพื่อประชาชน เปรียบเทียบไทย-โบลีเวีย (ข้อมูลจากเอฟทีเอ.วอทช์)
900. สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

สารบัญ ๑ next (บทความ 001-200)
สารบัญ ๒ next (บทความ 200-400)
สารบัญ ๓ next (บทความ 400-600)
สารบัญ ๔ next (บทความ 600-800)


คลิกไปหน้าสารบัญ ๖ next (บทความ 1000-1200)
 

สนใจข้อมูลสาธารณะที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ คลิกไปดูได้ที่ป้ายข้างบน
เพื่อไปยังหน้า"สารบัญข้อมูล-จากองค์กรต่างๆ"

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1000 เรื่อง หนากว่า 17000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า สนใจสั่งซื้อได้ที่
midnightuniv(at)yahoo.com
ส่งธนาณัติถึง
สมเกียรติ ตั้งนโม : ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
(หมายเหตุ : กรณีสั่งซื้อแผ่น CD-ROM จากต่างประเทศ ราคา 250 บาท รวมค่าจัดส่ง)
คลิกอ่านรายละเอียดที่กระดานข่าว ม.เที่ยงคืน

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเวบ็ปไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม
กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
(หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)yahoo.com)

ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1000 เรื่อง หนากว่า 17000 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนผ่านระบบการศึกษาที่เป็นทางการ
หน้าสารบัญบทความ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่ลำดับที่ 800-1000 : เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 : ขึ้นปีที่ 6 (พศ. 2543 - พศ.2549)
The Alternative higher education : 2000-2006

กลับไปหน้าสารบัญสาม
กลับไปหน้าสารบัญสี่
คลิกไปหน้าสารบัญหก

กลับไปหน้าสารบัญสอง
กลับไปหน้าสารบัญหนึ่ง