B
หน้าสารบัญแต่ละหน้า จะบรรจุหัวข้อบทความจำนวน 200 บทความ : ขณะนี้ท่านกำลังอยู่ที่หน้าสารบัญ 4 (600-800)
H


The Midnight's homepage : http://midnightuniv.tumrai.comมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 790 เรื่อง หนากว่า 11000 หน้า ในรูปของ CD-ROM
เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

คลิกไปหน้าสารบัญ ๕ บทความที่ ๘๐๐-๑๐๐๐

601. กระบวนการประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ดร.วัน กาเดร์ เจ๊ะมาน : เขียน)
602. อำนาจและความรุนแรง ปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ในอเมริกา (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ : เขียน)
603. เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : เรียบเรียง)
604. การศึกษาสื่อมวลชน : แกรมชี่กับทฤษฎี Hegemony และ Ideology (มัทนา เจริญวงศ์, มหาวิทยาลัย.สารคาม)
605. วิพากษ์การเมืองไทย : ภายใต้ดวงตะวันของคุณทักษิณ (อ.จอน อึ้งภากรณ์ : เขียน, สมาชิกวุฒิสภา)
606. บทความขนาดสั้น : เชียงใหม่เป็นดิสนีย์แลนด์อยู่แล้ว ! (สุชาดา จักรพิสุทธิ์, นักวิชาการอิสระ)

607. นักวิชาการถล่มรัฐบาล ปิดหู ปิดตา ปิดปากสื่อ (ได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์)
608. รัฐศาสตร์ไทยกับประชาชนชายขอบ : บทสัมภาษณ์ ดร.วัน กาดีร์ เจ๊ะมัน ประธานเบอร์ซาตู (มติชนรายวัน)
609. ความไม่ซื่อสัตย์และการฉ้อฉลของวิทยาศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
610. คอร์รัปชันหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง (ชำนาญ จันทร์เรือง : เขียน, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - บทความสั้น)

611. สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
612. สงครามทรัพยากร : การก่อการร้ายทำลายการเมืองภาคประชาชน (ดร.เกษียร เตชะพีระ : เขียน)
613. อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, นักแปลและนักวิชาการอิสระ)
614. อนาคตของอาหาร(๒) : อาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, นักแปลและนักวิชาการอิสระ)
615. การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
616.
ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : นักแปลอิสระ)
617. มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
618. ภาคประชาชนโลกไปถึงไหนกันแล้ว รายงานจากสมัชชาสังคมโลก 2005 บราซิล (อาจารย์ ใจ อึ้งภากรณ์)
619.
เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
620. สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก (ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ : แปล)

621. ปฏิรูปการศึกษาในโลกมุสลิม : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้ (นิพนธ์ โซะเฮง, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)
622. จอมพล ป. กับโทษประหารชีวิต (ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลยธรรมศาสตร์)
623.
คนไทยกับคำถามเจ้าปัญหา : เชื้อชาติ-กลุ่มชาติพันธุ์-อัตลักษณ์ (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
624.
แมคเคียเวลลีกับการเมืองไทย และการดื้อแพ่ง (ชำนาญ จันทร์เรือง, นักวิชาการอิสระ)
625. การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง (สุมนมาลย์ สิงหะ, โครงการสิทธิชุมชนภาคเหนือตอนบน)
626. ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา (ประจักษ์ ก้องกีรติ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
627. สินค้ามนุษย์ : โลกของการค้าทาสหลังสมัยใหม่ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
628.
ทัศนียภาพของโลกกว้างเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
629. นิธิอธิบาย : สังคม-วัฒนธรรมไทยปนฝรั่ง (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ : เขียน, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
630. เกษียรเขียนอธิบาย : การเมืองเรื่องทางใต้ (รศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ : เขียน, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

631. 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย (สุภัตรา ภูมิประภาส และ บก.ม.เที่ยงคืน)
632. กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (สุภัตรา ภูมิประภาส และ บก.ม.เที่ยงคืน)
633. การสร้างตราสินค้าทางการเมือง - Political branding (ธนภร เจริญธัญสกุล ป.เอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
634. ประเทศไทยที่หายไป-วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
635. วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรมภูมินิทัศน์ถิ่น (ศรันย์ สมันตรัฐ, คณะสถาปัตย์กรรมฯ ม.เกษตรศาสตร์)
636. ศักดิ์ศรีฐานันดรที่สี่ และ ฟาสซิสม์ไทย (ชำนาญ จันทร์เรือง, นักวิชาการอิสระ สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
637. สงครามมุสลิมอัลจีเรีย ภาพรำไรเมืองใต้ไทย (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
638. การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑) (รศ. สายชล สัตยานุรักษ์, มช.)
639.
การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒) (รศ. สายชล สัตยานุรักษ์, มช.)
640. ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)

641. ประชารัฐประชาธิปไตย (กำพล จำปาพันธ์, นักวิชาการอิสระ สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
642. แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ สุชาดา จักรพิสุทธิ์)
643. สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ (ดร.เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
644. สวนกระแสลิขสิทธิ์และเรื่องของลิขซ้ายโดยสังเขป (สมเกียรติ ตั้งนโม, คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
645. อาณานิคมอุดมศึกษา : ระบบอุดมศึกษาของอินเดียในปัจจุบัน (ดร. ประมวล เพ็งจันทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
646. การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท (ดร.แพทริค โจรี, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
647. ความเป็นไปได้ที่จะจัดประชุมเวทีสังคมเอเชียตะวันออกในไทย (กองบรรณาธิการ และสมาชิก ม.เที่ยงคืน)
648. การแทรกแซงและครอบงำสื่อนิตยสารโดยอาณาจักรทุน (จรัล มานตี, นักศึกษา ป.เอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
649. จักรวรรดิ์ และภายหลังจักรวรรดิ์นิยมอเมริกัน (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
650. การดำเนินกระบวนยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข (นายอานันท์ ปันยารชุน)

651. หรือเราควรจะตั้งคำถามเกี่ยวกับปัญหาภาคใต้กันใหม่? (ศิริจินดา ทองจินดา มหาวิทยาลัยพายัพ)
652. ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน (พระไพศาล วิสาโล, คอลัมภ์จิตวิวัฒน์)
653. เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย (ดร.เกษียร เตชะพีระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
654. ความมั่นคง การสร้างภาพ และการเมืองเรื่องภาษา (ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
655. คำกล่าวตอบรับรางวัลโดย จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ (อาจารย์จอน อึ๊งภากรณ์)
656.
ปาตานีและไทย : เมื่อเราไม่อาจอยู่ร่วมและแบ่งแยกจากกันได้ (ปริญญา นวลเปียน มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น)
657. ชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา (สุชาดา จักรพิสุทธิ์ นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

658. โรงพยาบาลไทย หัวใจบริการ(ต่างชาติ) (กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน)
659. สัญญาประชาคมและสี่ทันสมัยโลก (ชำนาญ จันทร์เรือง, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
660. ลิขสิทธิ์ในโลกตะวันตก : นิยามความหมายและสารัตถะ (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

661. พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ - สนทนาสาธารณะ (คัดลอกมาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ)
662. การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ (กำพล จำปาพันธ์ : นักวิชาการอิสระ)
663. พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ (รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
664. Same Old Royalism Hatches Again (
Thongchai Winichakul, Madison, Wisconsin.)
665. บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ" (สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
666. วิจัยคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมสมัย (รวบรวมโดยกองบรรณาธิการ และ สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
667. หลักนิติธรรมและความยุติธรรมชายแดนใต้ (คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ [กอส.])
668. การเจรจา FTA มหันตภัยสึนามิทางเศรษฐกิจ (กรรณิการ์ กิจติเวชกุล Thai Action on Globalization)
669. ทฤษฎีวิพากษ์สังคม - ทฤษฎีวิพากษ์วรรณกรรม (สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
670. รวบรวมข่าวการซื้อหุ้น นสพ.มติชน โดย บ.แกรมมี่ (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

671. เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่ (วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหาวิทยาลัยมหิดล)
672. วิพากษ์นโยบายแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน (วัชรพล พุทธรักษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
673. การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
674. Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อ (สุชาดา จักร์พิสุทธิ์, อาจารย์-นักวิชาการ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
675. ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
676. ข้อเสนอการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯรอบที่ ๕ (นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ, วุฒิสมาชิก)
677. deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี (ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
678. บารมีพระมากพ้นรำพัน การลองกำลังระหว่างบารมีกับอำนาจในสังคมไทย (รศ. ศรีศักร วัลลิโภดม)
679. ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์ (รศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
680. สื่อกับสังคม: ปฏิบัติการยึดพื้นที่สื่อสาธารณะกรณีมติชน (รวบรวมโดย กอง บก. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

681. ทวงคืนความมั่นคงจากทหาร - สึนามิกับเฮอร์ริเคน (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
682."เราเดินด้วยคำถาม" บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักแปลอิสระ)
683. ปรีดี พนมยงค์ กับการเล่นตลกของประวัติศาสตร์ (เมธัส บัวชุม) (ประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ ๑)
684. อรรถาธิบายเกี่ยวกับปอเนาะ ยุบปอเนาะ - ดับหรือราดน้ำมันใส่ไฟใต้ (อ. อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิอีย์ ดินอะ)
685. ถือหลายสัญชาติ : เป็นภัยต่อรัฐจริงหรือ? ผิดกฎหมายจริงหรือ? (รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร)
686. นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก (ธันวา ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์)
687. วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น (ดร. ธงชัย วินิจจะกูล, Madison, Wisconsin)
688. พระเอกบนหลังม้าแกลบกับเศรษฐีใหม่ (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
689. สนามรบที่ไม่ต้องการความห้าว (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, อาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
690. ขอดวงวิญญาณนักสู้เพื่อสันติทั้งสองจงไปสู่สุคติ (ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

691. สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้ (ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสันติภาพ)
692. คืนคุณธรรมไทย-อย่าทำลายความไว้วางใจ (พระไพศาล วิสาโล, เครือข่ายพุทธิกา เพื่อพุทธศาสนาและสังคม)
693. ๖ ตุลา กับภูมิปัญญาสังคมไทย (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
694. โจรสลัดทรัพยากร: ต้นตอของปัญหาชายแดนใต้ (โครงการตลาดวิชามหาวิทยาลัยชาวบ้าน)
695. นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่ (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการ และนักแปลอิสระ)
696. รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, นักวิชาการและนักแปลอิสระ)
697. วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อ (รศ.ดร. อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์, นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
698.
'Hood' อินเตอร์เนตทางออกจากการผูกขาดสื่อ (อนันยา นิวยอร์ค / ข้อมูลสารานุกรม ม.เที่ยงคืน)
699. จาก: ถีบลงเขาเผาลงถัง ถึง กรณีกรือเซะและตากใบ (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, นายอานันท์ ปันยารชุน)
700. บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย (ดร. ประมวล เพ็งจันทร์, ภาควิชาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

701.
แม่อายสะอื้นถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ (ชำนาญ จันทร์เรือง อาจารย์พิเศษทางกฎหมาย)
702. โลกมุสลิม ทุนนิยม และอาณานิคมเชิงซ้อน (กำพล จำปาพันธ์, สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
703. ออง ซาน ซูจี : 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ (สุภัตรา ภูมิประภาส กรรมการจัดงานฯ ๖๐ ปี ออง ซาน ซูจี)
704. สองมุมมองของความดี กรณีการถือศีลอด (นิธิ เอียวศรีวงศ์, อับดุชชะกูร์ บิน ชาฟิอีย์ ดินอะ)
705.
ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล (อับดุชชะกูร์ บินชาฟิอีย์ดินอะ, ม.อิสลามนานาชาติ มาเลเซีย)
706. Aung San Suu Kyi : 60 Years of Struggling Behind the Cloud (translated by Pravit Rojanaphruk)
707. วิทยุชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน' (จอน อึ๊งภากรณ์, สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร)
708. หนี้สินและความยากจน (นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
709. หลัง ๑๔ ตุลา ในทัศนะของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (ดร. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
710. ยุบกรรมการสมานฉันท์ : เปิดใจเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี (ศูนย์ข่าวอิศรา สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ)

711. Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
712. พรมแดน รัฐชาติ และเส้นทางการต่อสู้ของผู้หญิงพลัดถิ่น (ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
713. Boundaries, Nation States and the Path of Displaced Women's Struggle (
Pinkaew Laungaramsri)
714. ภาวะสิ้นชาติที่รัฐกำหนด-เขาถูกบังคับให้ไร้สัญชาติ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
715. นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์ (สุภัตรา ภูมิประภาส, นักวิชาการอิสระ)
716. เรื่องที่โจรใต้เข้าใจ...แต่นายกฯทักษิณไม่เข้าใจ (โสภณ สุภาพงษ์, กรรมการฯ สมานฉันท์แห่งชาติ)
717. ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา (ศ.ดร. ธงชัย วินิจจะกูล,
Madison, Wisconsin)
718. Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม (ศ.ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
719. การพันตูทางด้านสื่อในตะวันออกกลาง BBC. CNN. Al-Jazeera (กาแฟดำ, คัดลอกจากกรุงเทพธุรกิจ)
720. สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑) (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการอิสระ)

721. ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
722. เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน
(นาโอมี ไคลน์, เขียน. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล)
723. เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ (นุกูล รัตนดากุล, นักวิชาการ มอ.ปัตตานี)
724. Centralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม (ศรีศักร วัลลิโภดม, ที่ปรึกษาโครงการท้องถิ่นศึกษา)
725.
นิเวศน์ชาตินิยมปะทะนิเวศน์ชาติพันธุ์ (ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ, คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
726. อย่าเอารัดเอาเปรียบ อย่าเหยียบย่ำ และอย่าสร้างเงื่อนไขสงคราม (เสียงจากข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่)
727. บทสรุปวัฒนธรรมทางสายตา : วัฒนธรรมที่ไม่มีหู (สมเกียรติ ตั้งนโม, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
728. เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน (อัล-ฮิลาล : แปลจากบางส่วนของต้นฉบับ)
729.
คดีจินตนา แก้วขาว, คอรัปชั่น,และเรื่องตลก (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
730. เวทีสังคมโลกในประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๔๙ (ผู้ประสานคณะทำงานเวทีสังคมโลก ประเทศไทย)

731. รัฐ,ชาติ,ประเทศในความหมายที่แตกต่าง (ชำนาญ จันทร์เรือง, อาจารย์พิเศษ-นักวิชาการทางกฎหมาย)
732. วิศวภารตี - ศานตินิเกตัน : อุดมศึกษาที่ไร้กำแพง (ดร.ประมวล เพ็งจันทร์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
733. เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล, นักวิชาการอิสระ และนักแปลอิสระ)
734.
โครงการสัมมนาวิชาการ ปัญหาชายแดนภาคใต้ : มุมมองวิชาการ (สถาบันไทยคดีศึกษา ร่วมกับ กอส.)
735. ทะไลลามะในนิวยอร์ก - พุทธทาสกับยูเนสโก (รายงานข่าวเกี่ยวกับบุคคลสำคัญในพระพุทธศาสนา)
736. อนาธิปไตย : การเมืองแบบไร้รัฐ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
737. โศกนาฏกรรมลำเค็ญของคนชายขอบ (เตือนใจ ดีเทศน์ (กุญชร ณ อยุธยา), วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์)
738. เพศ ชาติพันธุ์ และปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในภาพยนตร์ Touch of Pink (นัทธนัย ประสานนาม)
739. แนวทางของการสมานฉันท์ฉบับ 'สุลักษณ์ ศิวรักษ์' (สุลักษณ์ ศิวรักษ์ นักวิชาการอาวุโส)
740. การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
(นาโอมี ไคลน์, เขียน. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล)

741. Short Circuit - Corto Circuito - ศูนย์สังคมของอิตาลี (นาโอมี ไคลน์, เขียน. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล)
742. วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
743. 3R กับการฝ่าข้ามกำแพงไปเพื่อสันติภาพ (ดร. สุกรี หลังปูเต๊ะ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยอิสลามยะลา)
744. จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล, นักวิชาการอิสระ)
745. การเมืองเรื่องการจัดการป่าในมิติของฟูโกต์และอัลทูแซร์ (กฤษฎา บุญชัย : เขียน,
นักวิชาการอิสระ)
746. แผ่นดินแต่ไม่แผ่นน้ำ กับการก่อการร้ายในเอเชียอาคเนย์ (สิทธา เลิศไพบูลย์ศิริ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
747. วาระซ่อนเร้นที่ฝังอยู่ในธรรมะกับวิทยาศาสตร์ (ชัชวาล ปุญปัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
748. ศตวรรษแห่งความยากจน - ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, นักวิชการอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
749. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยและการขยายสนามบินเชียงใหม่ (ประสาท มีแต้ม, ชัชวาล ปุญปัน, คณะวิทยาศาสตร์)
750. ประชาชนเป็นเจ้าของพลังงาน / แถลงการณ์ : ไฟฟ้าเป็นของประชาชน ห้ามขาย (องค์กรผู้บริโภค)

751. รายงานความจริงกรณีคัดค้านแปรรูปกฟผ.การต่อสู้ของคนเล็กๆ (คมลักษณ์ ไชยยะ, ป.โท, มหาวิทยาลัยศิลปากร)
752. เลิกผูกขาด กฟผ : ปฏิรูปโครงสร้างการไฟฟ้า (ชื่นชม สง่าราศี กรีเซน, นักวิชาการทุนเล่าเรียนหลวง)
753. WTO ปฏิบัติการทางวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ที่ฮ่องกง (วอลเดน เบลโล, นักรณรงค์คัดค้านองค์การการค้าโลก)
754. นิธิ : บรรพชนโพส์ตโมเดิร์นและนักเร่งปฏิกริยา (เขียนถึงนิธิโดย แพทย์ พิจิตร และ องอาจ เดชา)
755. รวบรวมรายชื่อบุคคลและองค์กรไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ. (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมกับองค์กรพันธมิตร)
756. ทฤษฎีพึ่งพา คำอธิบายความด้อยพัฒนา (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง,
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
757. หนังโกหกของ กฟผ.และการปลดพนักงานไฟฟ้าสหรัฐฯ (ประสาท มีแต้ม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
758. จีนกับการปฏิวัติวัฒนธรรมและภาพยนตร์เกี่ยวเนื่อง (ภาคินัย แก้วน้ำ, น.ศ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
759. นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณกับสนธิ (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
760. ความรู้เศรษฐศาสตร์หลังยุคออทิสติก (พลเรือโทสุธน หิญชีระนันทน์, สมาชิกอาวุโส มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

761.
สนามบินใกล้ชุมชน บทเรียนจากสหรัฐฯ (
จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)
762. แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY (ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-เมดิสัน)
763. นาวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ : ฤาจะเป็นเรือไททานิค? (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการและนักแปลอิสระ)
764. นีโอ-มาร์กซิสต์ : สำหรับผู้เริ่มต้น (สาคร สมเสริฐ, นิสิตปริญญาโทรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
765. โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
(นาโอมี ไคลน์, เขียน. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล)
766. วิจารณ์ศาสนิกตนเองจุดเริ่มของการแก้ปัญหาไฟใต้ (อับดุชชะกูร์ บินซาฟิอีย์ [อับดุลสุโก ดินอะ])
767. พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (เสน่ห์ จามริก, ประเวศ วะสี, นิธิ เอียวศรีวงศ์ - นักวิชาการอาวุโส)
768. อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส (ณรุจน์ วศินปิยมงคล, การเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม)
769. Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
770.
ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า (กองบรรณาธิการ ม.เที่ยงคืน, เรียบเรียงจากแหล่งข้อมูล ๓ องค์กร)

771. ธนกิจการเมือง หลังปี ๒๕๔๔ ระบอบไทคูนคือรัฐ (ศ.ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
772. แถลงการณ์ธรรมยาตรา และจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ (กองบรรณาธิการ ม.เที่ยงคืน, เรียบเรียงข้อมูล)
773.
ท่าทีของประชาชนไทยต่อองค์กรการค้าโลก: เราไม่เอา WTO (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมลงชื่อ)
774.
ตบตีโลกาภิวัตน์ อัดซ้ำรัฐธรรมนูญ๔๐ (เนื้อหาบางส่วนจากการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ ๖)
775. ปาฐกถาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ : มติพจน์สำหรับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, องค์ปาฐก)
776. โครงสร้างอำนาจในชีวประวัติการเมืองไทย (กำพล จำปาพันธ์, นักวิชาการอิสระ สาขาประวัติศาสตร์ไทย)
777. เขตอนุรักษ์พิเศษ พรบ.ป่าชุมชน เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจรัฐ (กฤษฎา บุญชัย, นักวิชาการอิสระ)
778. สปินด็อกเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังภาพนักการเมือง (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
779. คำประกาศเกียรติคุณแด่นายสุชาติ สวัสดิศรี (สุลักษณ์ ศิวรักษ์, มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
780. ความยอกย้อนและวาระซ่อนเร้นของ WTO และ FTA (บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, โครงการนโยบายฐานทรัพยากรฯ)

781. แผนการสอน Orientalism: The Others in Our Knowledge (ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล, ม.วิสคอนซิน-เมดิสัน)
782. ย้อนรอยข่าวแกะเกาด้วยสาระ - หนังสือราชการหรือหนังสือส่วนตัว (ชำนาญ จันทร์เรือง, นักวิชาการทางกฎหมาย)
783. สัมภาษณ์อรุณธาตี รอย : นักเขียนชื่อก้องโลกกับโลกาภิวัตน์ (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักวิชาการและนักแปลอิสระ)
784. หลักสูตรเรียนรู้มลายูศึกษาเพื่อความสมานฉันท์ (จัดโดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, ตลอดเดือนมกราคม ๔๙)
785. คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
(สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
786. การเมืองฐานประชาชน : คำสั่งสอนพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
(นาโอมี ไคลน์, เขียน. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์, แปล)
787. กษิต ภิรมย์ : สหรัฐฯไม่สนับสนุนไทยเป็นเลขาฯยูเอ็น (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
)
788. ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑) (รศ. สายชล สัตยานุรักษ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
789. ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒) (รศ. สายชล สัตยานุรักษ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
790. เจิ้งเหอแม่ทัพเรือจีนมุสลิม : ๒๘ ปีที่จีนครอบครองท้องทะเลโลก (เรียบเรียงโดย อัล-ฮิลาล, นักเขียนอิสระ)

791. ทบทวนสารคดีบีบีซี.เรื่องอำนาจของฝันร้าย : The Power of Nightmares (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ : นำสนทนา)
792. ฮาโรลด์ พินเทอร์ ปาฐกถารับรางวัลโนเบล - ศิลปะ สัจจะและการเมือง (ภัควดี วีระภาสพงษ์, นักแปลแลอิสระ)
793. อัลเคด้า, ยี่ห้อหรือองค์การจัดตั้ง? (รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ : แปล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
794. อำนาจของความไร้อำนาจ The Power of Powerless : A Sequel (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
795. คุกคามอำมหิต : กรณีอุ้มหายทนายสมชาย นีละไพจิตร (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : เรียบเรียง)
796.
ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์)
797. สถาบันพุทธทาสภิกขุ - คริสต์มาสและสุกิจวิทยาลัย (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
798. นิธิคุยเฟื่องเรื่องจิตวิทยาและวัฒนธรรมทางสายตา (ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
799. หยุดเอฟทีเอ หยุดแปรรูประเทศ สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม (เจริญ คัมภีรภาพ และกลุ่มศึกษาปัญหาการค้าเสรี)
800. คณาจารย์ นักวิชาการทุกสาขา และประชาชนร่วมคัดค้านการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ

900. สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

 

สารบัญ ๑ next (บทความ 001-200)
สารบัญ ๒ next (บทความ 200-400)
สารบัญ ๓ next (บทความ 400-600)
สารบัญ ๔ next (บทความ 600-800)

สารบัญ ๕ next (บทความ 800-999)
 

สนใจข้อมูลสาธารณะที่ส่งมาจากองค์กรต่างๆ คลิกไปดูได้ที่ป้ายข้างบน
เพื่อไปยังหน้า"สารบัญข้อมูล-จากองค์กรต่างๆ"

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซต์ทั้งหมด กว่า 620 เรื่อง หนากว่า 8200 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า สนใจสั่งซื้อได้ที่
midnightuniv(at)yahoo.com
ส่งธนาณัติถึง
สมเกียรติ ตั้งนโม : ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
(หมายเหตุ : กรณีสั่งซื้อแผ่น CD-ROM จากต่างประเทศ ราคา 250 บาท รวมค่าจัดส่ง)
คลิกอ่านรายละเอียดที่กระดานข่าว ม.เที่ยงคืน

 

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม
กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด
(หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)yahoo.com)

ถ้อยแถลง
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 800 เรื่อง หนากว่า 11500 หน้า ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง) เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com

 

 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สร้างขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้ โดยไม่จำเป็นต้องเรียนผ่านระบบการศึกษาที่เป็นทางการ
หน้าสารบัญบทความ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่ลำดับที่ 600-800 : เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2548 : ขึ้นปีที่ 5 (พศ. 2543 - พศ.2548)
The Alternative higher education : 2000-2005
กลับไปหน้าสารบัญสาม
คลิกไปหน้าสารบัญห้า
กลับไปหน้าสารบัญสอง
กลับไปหน้าสารบัญหนึ่ง