นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญThe Midnight University

รวบรวมรายชื่อบุคคลและองค์กร
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ.
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับ องค์กรพันธมิตร

หมายเหตุ
สืบเนื่องจากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานฯ ซึ่งต้องการแปรรูป กฟผ.
เพื่อเพิ่มทุนโดยผ่านการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์นั้น
และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ให้ระงับการเปิดให้มีการจองหุ้นเป็นการชั่วคราว
เราในฐานะบุคคล องค์กร และภาคประชาชน ดังรายชื่อข้างท้ายจดหมายเปิดผนึกฯ
ขอสนับสนุนให้ยุติการแปรรูป กฟผ.ที่จะเกิดมีขึ้นในอนาคต

(บทความเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 755
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘


จดหมายเปิดผนึกกรณีการแปรรูป กฟผ.
ถึงประชาชนและสังคมไทย

สืบเนื่องจากการที่รัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานฯ ซึ่งต้องการแปรรูป กฟผ. เพื่อเพิ่มทุนโดยผ่านการดำเนินการของตลาดหลักทรัพย์นั้น และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ให้ระงับการเปิดให้มีการจองหุ้นเป็นการชั่วคราว เราในฐานะบุคคล องค์กร และภาคประชาชน ดังรายชื่อข้างท้ายจดหมายเปิดผนึกฯ มีความเห็นเพิ่มเติมที่ต้องการนำเสนอต่อสังคมไทยดังนี้

1. เราไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ. ในลักษณะการนำรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะผูกขาดเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะวิธีการระดมทุนนั้น มีได้ด้วยกันหลายวิธีนับจากการขายพันธบัตร ไปจนกระทั่งการชักชวนให้เอกชนแข่งขันกันเข้ามาลงทุนในกิจการเดียวกันกับรัฐ ซึ่งในที่นี้หมายถึงการผลิตไฟฟ้าและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. การแปรรูปของรัฐวิสาหกิจ ดังกรณี กฟผ.นั้น ยังคงเป็นวิธีการดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามภายหลังการผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจแล้ว เนื่องจากมีวิธีการหลายอย่างที่สามารถระดมทุนได้ดังชี้แจงข้างต้น การที่รัฐบาลยังคงใช้วิธีการดังกล่าว เป็นการย้ำชัดว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพรรคไทยรักไทย มีแนวทางการเปิดโอกาสให้ทุนต่างชาติและภายในชาติเข้ามาฮุบกิจการรัฐวิสาหกิจได้ในอนาคต ดังกรณีตัวอย่างการแปรรูปของ ปตท. จากสัดส่วน 70 - 30 % ปัจจุบันรัฐถือหุ้นเพียง 52% เท่านั้น ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติขาดความมั่นคงทางด้านพลังงาน และการให้บริการอย่างทั่วถึง

3. ปรกติแล้ว กิจการใดก็ตามซึ่งเกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคซึ่งมีลักษณะผูกขาด(monopoly)อยู่ในปัจจุบัน อย่างเช่น กฟผ. โดยหลักจริยธรรมแล้วไม่สมควรนำเข้าตลาดหลักทรัพย์อย่างสิ้นเชิง เพราะจะทำให้เกิดการเก็งกำไร การทำธุรกิจในลักษณะผูกขาด และความไม่เป็นธรรมขึ้นแก่ผู้บริโภค ทั้งในเรื่องการกำหนดราคาตามใจชอบ และการเลือกให้บริการแก่ประชาชน

4. ตลอดเวลาที่ผ่านมา กฟผ. ไม่ว่าภายใต้การบริหารของรัฐบาลชุดใดก็ตาม มีลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นเอกเทศในตัว นับจากการกำหนดราคาค่าไฟฟ้า และการให้บริการตามใจชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งให้บริการแก่คนในบางส่วนที่ได้เปรียบทางสังคมก่อนคนอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ เราจึงมีความเห็นว่า ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำกับดูแลการบริหาร และการให้บริการที่เป็นธรรม เพื่อความโปร่งใสและรับผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคตามมาตรา 57 แห่งรัฐธรรมนูญ 2540

5. ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้องค์กรธุรกิจ บริษัท และรัฐวิสาหกิจ เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น เรามีความเห็นว่า ต้องมีมาตรการจริยธรรมทางเศรษฐกิจในการดูแลเรื่องการที่องค์กรธุรกิจต่างๆเข้ามาระดมทุน โดยเฉพาะกิจการที่มีลักษณะผูกขาด มอมเมาประชาชน และเป็นไปเพื่อความเสื่อทรามของสังคม ตลาดหลักทรัพย์จะต้องมีหน้าที่สะกัดกั้นองค์กรธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการสร้างสรรค์โครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ดีงาม

6. การที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ระงับการเปิดให้มีการจองหุ้น กฟผ. เป็นการชั่วคราวนั้น เรา(ดังรายนามที่ระบุข้างท้าย)เห็นด้วยกับการตัดสินดังกล่าว ซึ่งเท่ากับกระบวนการยุติธรรมของสังคมไทยได้ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่ง ในการเข้ามามีบทบาทอย่างชัดเจนและในการวางนโยบายรัฐและสังคม ด้วยเหตุนี้ จึงขอสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมทั้งปวง ให้ดำรงเจตคติที่สร้างสรรค์ดังกล่าวไว้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอำนาจการบริหารที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจเกิดมีขึ้นในอนาคต

ลงชื่อ สมเกียรติ ตั้งนโม
(มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
คลิกไปลงชื่อที่ http://www.PetitionOnline.com/egat/petition.html

วิธีค้นหารายชื่อ กด Ctrl - F จะปรากฏช่องให้กลอกตัวหนังสือ

รายนามนักวิชาการ องค์กรวิชาการ ภาคประชาชน
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์, รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม, รศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ์, อ.ชัชวาล ปุญปัน, ผศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล, อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล, อ.สุชาดา จักรพิสุทธิ์(แม่นยำ), อ. เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวานิช, อ.ชำนาญ จันทร์เรือง, รศ.สายชล สัตยานุกรักษ์, คมลักษณ์ ไชยยะ, อ.ณัฐวุฒิ ปงเมฆ สาขาเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยโยนก, ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, บรรพต โนแบ้ว(นศ.ป.โท media art and design มช.), อำพล วงศ์จำรัส คณะวิทยาศาสตร์ มช., ปรานี วงศ์จำรัส คณะมนุษยศาสตร์ มช., ชาญกิจ คันฉ่อง คณะวิทยาศาสตร์ มช., นัทมน คงเจริญ สาขานิตศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช., พิกุล อิทธิหิรัญพงศ์, ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช. อ.วัลลภ แม่นยำ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. อ.อุทิศ อติมานะ หลักสูตรสื่อศิลปะฯ มช., ทัศนัย เศรษฐเสรี หลักสูตรสื่อศิลปะฯ มช., ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, วรพจน์ พิทักษ์ นักวิชาการอิสระ ทางด้านสาธารณสุข. ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. อรณิชา ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. พิภพ อุดมอิทธิพงศ์. Angkrit Media Arts and Design, ChiangMai University. กณิกนันต์ วิมาลา (Media Arts Design,CMU). รศ. วารุณี ภูริสินสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภัควดี วีระภาสพงษ์ นักวิชาการอิสระ นักแปล เชียงใหม่. ดร. นงเยาว์ เนาวรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ผศ.ดร.พรพิมล ตั้งชัยสิน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คมเนตร เชษฐพัฒนวานิช มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน. นรเทพ นฤทุม Kasetsart University.

รายชื่อเพิ่มเติมนักวิชาการจากกรุงเทพ และทั่วประเทศ
ดร. ปรีชา สุวรรณทัต อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
. รศ. บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,. อ. คมสัน โพธิ์คา, อ. เจริญ คัมภีรภาพ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร, อ. รุจน์ โกมลบุตร คณะวารสารศาสตร์ และสื่อสามวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์. สื่อมวลชน ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา บรรณาธิการสำนักพิมพ์ openbooks, ธีรดา ศุภะพงษ์ (แจน) นักศึกษาปริญญาโท International Development Studies คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ภญ.สำลี ใจดี, รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประธานที่ปรึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. Theerada Suphaphong, International Development Studies , Chulalongkorn University. Kamol Sukin. Chetpichit Rewthong. อ.จอน อึ้งภากรณ์ สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพฯ. รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชื่นชม สง่าราศรี กรีเซน นักวิจัยอิสระ พลังไท. วิโรจน์ อาลี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ดร. ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ Southeast Asian Studies Program, Thammasat University. Dr. Nitaya Kijtewachakul. Snea Thinsan Public infrastructure must be kept non-profit so as to ensure affordability of the poor. Prof. Pranee Tinakorn Faculty of Economics, Thammasat University. วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน คณะเศราฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ดร.วีระ สมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. saranya chotipat KU. มรกต งามภักดี ม.รามคำแหง. สุวิทย์ เลิศไกรเมธี นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์. ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์. ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. พรรณงาม เง่าธรรมสาร. วันดี สุทธรังษี พยาบาล มอ. พิชาวีร์ เมฆขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ตรีศิลป์ บุญขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ทินกร เตียนสิงห์ mahidol university, นพดล ปรางค์ทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

Dita Chiranakorn วิทยาลัยวันศุกร์. Kanokwan Pitayaponthorn วิทยาลัยวันศุกร์. ผศ.ดร.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Dr. Watanee Sriwatanapongse. สิริพรรณ นกสวน คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สุภาภรณ์ กาญจน์วีระโยธิน นักศึกษาปริญญาโท International Development Studies คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชาญชัย ชัยสุขโกศล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ. ถนอมนวล หิรัญเทพ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ผศ ดร วิทยา กุลสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วัชรพล พุทธรักษา นิสิตป.โท ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชุลีรัตน์ เจริญพร อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต. Puree Thammasat University. Nalinee Olarikovit. Rungnapa - Thammasat University. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล.

Assoc.Prof. Sukum Attavavutichai Faculty of Economics, Thammasat University. Patamawadee Suzuki Faculty of Economics, Thammasat University. Jarupa Panitchpakdi Ph.D. in Integrated Sciences Program, Thammasat University. Chone Daomanee Thammasat University. yupadee sirisinsuk Chulalongkorn University. sarunsiri srimuang pol.sci.chula. piyakal srimuang Chula Edu. อนรรฆ พิทักษ์ธานิน น.ศ. ภาควิชามานุษยวิทยา ม.ศิลปากร. นางจุรีรัตน์ ชูสิงห์ วิทยาลัยวันศุกร์. อุษณีษ์ วรรณนิธิกุล วิทยาลัยวันศุกร์. อนงค์นาถ คำศิริ นิสิตป.โท วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร. ประทุม กาญจนสุวรรณ วิทยาลัยวันศุกร์. อรัญ จิตตะเสโน วิทยาลัยวันศุกร์. ชูศักดิ์ หนูแดง โรงพยาบาลราชวิถี. นพ อนันต์ บุญโสภณ วิทยาลัยวันศุกร์. สุวดี จึงไพศาล. แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. มณีรัตน์ บุญล้ำ คณะเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ม.สงขลานครินทร์. นายจตุพร จิรันดร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. Dr. Watanee Sriwatanapongse. Dr.Saranarat Kanjanavanit Green World Foundation.

Pornpimol Charntaraviroj Rangsit university. Sujitra Vassanadumrongdee Thailand Environment Institute.
wilaiwan wannitikul Faculty of Economics Thammasat University. Pattanant Ritmahun. นายนิติธร ทองธีรกุล คณะกรรมการสิทธิมนุษยษชนแห่งชาติ กทม. รุ่งรัตน์ ธนบดีธาดา thammasat university. ม.ล.วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์ สถาบันไทยคดีศึกษา มธ. Thitima Kunatiranont Komol Keemthong Foundation. premjai vungsiriphisal Chulalongkorn University. Rassamee Chewsuwan Faculty of Liberal Arts, Prince of Songkla University, Hat Yai. Varaporn Vuddhakul Prince of Songkla University. ณัฐพงศ์ ธรรมภักดี Faculty of Dentistry ; Khon Kaen University. Naiyana Srichai Prince of Songkla University. สุนีย์ ยิ่งไพบูลย์วงศ์ TDRI. ยุรนันท์ ยิ้มสาระ นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. aaaa SWU. ปริชัย ดาวอุดม วิทยาลัยชุมชนพิจิตร. ศรประสิทธิ์. จักรเวทย์ เดชบุญ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Songyote Waeohongsa Faculty of Arts, Silpakorn University. Nakorn Pathom.
WITCHUDA HAYEMA Silapakorn University. AIM-ORN NIRANRAJ Silpakorn University. Miss.Salisa Mekha Faculty of Arts,Silpakorn University. บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล. WITCHUDA HAYEMA Silapakorn University. AIM-ORN NIRANRAJ Silpakorn University. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล. ตรีศิลป์ บุญขจร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Miss.Salisa Mekha Faculty of Arts,Silpakorn University. นางสาวหัทยา กาญจนสมบัติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง มหาวิทยาลัยมหิดล. บุญสม พิมพ์หนู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. ภก. กิตติกุล ชาติชาคร. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ คณะสิ่งแวดล้อมฯ มหิดล. Jawanit Kittitornkool Faculty of Environmental Management, Prince of Songkla University. yuavares tubpun Economics, TU.

อมรรัตน์ วะสุรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. samart kongtaweelert KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG Bangkok. สุธีวรรณ ศรีอุปโย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่. วิสิทธิ์ ตออำนวย มหาวิทยาลัยศิลปากร. Monrudee yenbutr Chulalongkorn University. JUTARPORN VORADEJMONGKOL THAMMASAT U. จิรภักดิ์ จอมวิญญาณ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มช. อาธร นวทิพย์สกุล นิสิตป.โท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นักรบ พิมพกรณ์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบ มช. kanya sinpornchai Thammasart University. Wawta Techataweewan Srinakharinwirot University. สุพรรษา เดชรักษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. Thamavit Terdudomtham Faculty of Economics, Thammasat University. อนุวัฒน์ เติมเจิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ณรุจน์ วศินปิยมงคล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ธีรรัฐ เชี่ยวสกุล. Vipar Daomanee.

ชัยวัฒน์ พลเสน สถาปนิก กทม. สุมารินทร์ คชานุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. จิราพร เต็งรัง stop it now มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์. ภาณุ นิลเพ็ชร์ มสธ. อ.ไชยยันต์ ไชยยะ วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. Chanchai Chitlaoarporn CU. ภาพพิมพ์ แก้วเมืองมา คณะมนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชษฐา พวงหัตถ์ Faculty of Arts, Silpakorn University. นายสิรภพ พวงจำปา นิสิตรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Usanee Kulintornprasert Siam University. สุมามาลย์ ชาวนา สถาบันพระปกเกล้าฯ. ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฎกำแพงเพชร. พรรณรวี นามพระจันทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นางชลิศา รัตรสาร มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ. นวโรภาส รุ่งพิบูลโสภิษฐ์...Student at Sripatum University. Poo Roykaew Thammasat University. ชนกพร ชูติกมลธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บุญส่ง ชัยสิงห์กานานนท์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ภาคภูมิ ลบถม นักศึกษาปริญญาโท มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร. ชยพล ธานีวัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. Supakorn Sirisoontorn Thammasat University. ประพันธ์ ภราดรพานิชกุล Silpakorn University. นพดล ปรางค์ทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. วินัย ผลเจริญ นักศึกษาปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์.

รายชื่อเพิ่มเติมจากกรุงเทพ และทั้งประเทศ
นิรมล ยุวนบุณย์ BIOTHAI. Sansern Sangarasri Siemens Co., Ltd. areerat kittisiri. udom charoenpong. Sansern Sangarasri Siemens Co., Ltd. นิรมล ยุวนบุณย์ BIOTHAI. Lalana Assawamunkong. Faikham Harnnarong. Atitsa Petchsuk. Marong Phadoongsidhi. Mattana Gossomp 222 Mu 3 hangdong Chiang Mai 50230. ใบตอง รัตนขจิตวงศ์ EnLAW. สุภาภรณ์ มาลัยลอย EnLAW. Joe Nuttorn. Nopadol Limwatanakul. นิติ ซ่อมทอง. อัครเดช สืบสมุทร. องอาจ นาคมนตรี. พิเชษฐ์ เดชผิว. เดชา รินทพล. เอรวัตร พรมนนท์. ชัยนันต์ สันติวาสะ ประชาชนต้องมาก่อนผลกำไร. ลัลธริมา หลงเจริญ. ชุติมา สมบูรณ์ศัดิ์ศิริ. รัฐปกรณ์ นิภะนันท์. Piyabutra Bunaramrueng. นางสาวบุญสม ชีรวณิชย์กุล กรุงเทพ. อภิญลักษณ์ บุญมณี. ตุลา วีระเศรษฐกุล. Pichate Jirakittayakorn. สุชาดา เวฬุวนารักษ์. piti janaram.

Yot Boontongkong National Metal and Materials Technology Center, National Science and Technology Development Agency 76. Supachai Boonyanankit. ต้นคิด น้อยประเสริฐ. สรรพาวุธ บางนา กทม. Anubut Sangarasri พลังไท. กมลทิพย์ เสือโต กรุงเทพ. Piticha Phasuphong 107 Ekkamai 30 Road, Bangkok 10110. Pimpa Limthongkul. สุภาวดี ศรีเสาวกุล. ศิริธร ศรีเสาวกุล. นางสุไรด๊ะห์ โต๊ะหลี จ.สงขลา. ทัศนีย์ รุ่งเรือง โครงการพัฒนาชุมชนเป็นสุขที่ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช. บุญช่วย ภัทรเลิศศิริ ขอร่วมต่อต้านขบวนการขายชาติ ที่หวังอำนาจและความร่ำรวยของตนเองถึงแม้จะรู้ว่าจะทำให้ชาติล่มจมเฉกเช่นอาร์เจนติน่าก็ตาม 152/2 ซ.ประสานมิตร หิรัญรูจี เขต ธนบุรี กทม 10600. ประสิทธิพร กาฬอ่อนศรี. เภสัชกร อภิชาติ ไม่เห็นด้วยกับการแปรรูปการไฟฟ้าอย่างยิ่ง. Sombat Suwannasri. Thada udomthada ลำปาง. sumalai phuangketม Khon Kaen. แพรวไพลิน แสงขำ,

Chartchai Ketnust . ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ. นายสมสิทธิ์ นิทธยุ. นางสาวดารณี แสงเพชร บริษัท แอ็กเน็ต จำกัด. ศุภฤกษ์ เห็นประเสริฐแท้ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ. manitchara thongnoi. นางลลิตา บุญช่วย เครือข่ายเกษตรทางเลือก สงขลา. กอหย๊ะ จงกลมาน เครือข่ายเกษตรทางเลือก กระบี่. จิตรา บัวสุวรรณ เครือข่ายลุ่มน้ำพะโต๊ะ ชุมพร. สมบัติ โนนสัง กลุ่มรักแม่มูนเมืองศรีสะเกษ. ชาติชาย ธรรมโม มหาวิทยาลัยชุมชน. สาวิตรี พูลสุขโข โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT). Haruthai Knight . Montira Pichanaharee. Saipin K. Hamdani. นันทนา ทราบรัมย์. Agani Janabhaya. สิทธิชัย สวัสดี. ปรินันท์ วรรณสว่าง. Krongchai Inthasuwan. รจเรข วัฒนพาณิชย์ ชุมชนคนรักป่า. มนุพร เหลืองอร่าม. Nattharom Eksamutchai. phanit. Kumpol charaschotepinit. นายประยงค์ อัฒจักร. รัตนา เจริญเสถียรโชค กทม. 104007. Nuchjaree.

สันติ โชคชัยชำนาญกิจ กทม. นายอะนล ปานปลอด นครศรีธรรมราช . นายยงยุทธ นวนิยม อุบลฯ. นายอ้วน ทองรอง อุบลฯ. นายสุรพล ตาคำ อ.ฮอด เชียงใหม่. จิรัญ มั่นสุขเจริญวง เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ. ปฏิภาณ วิริยะวนา เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.) เชียงใหม่. คมสันติ์ จันทร์อ่อน เครือข่ายสลัมสี่ภาค. พงษ์อนันต์ ช่วงธรรม เครือข่านสลัมสี่ภาค ห้วยขวาง กทม. นัสเซอร์ ยีหมะ กลุ่มเพื่อนประชาชน บางกอกน้อย กทม. อภินันท์ บุญทอน สภาประชาชนสุรินทร์. สุเทพ สนธิ กลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก-กุยบุรี ประจวบฯ. ละออง ยี่สาร กลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก-กุยบุรี ประจวบฯ. ยุพิน คะเสนา เครือข่ายเกษตรทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา. สมศักดิ์ จั่นบำรุง ฟ้าเป็นของทักษิณ ดินเป็นของ C.P. หนี้เป็นของเกษตรกร เครือข่ายเกษตรยั่งยืน 8 จังหวัด (ภาคเหนือตอนบน) พะเยา. นส.วรรณเพ็ญ เกิดสุวรรณ โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน อ.เมือง สุราษฎร์. นายเจนวิทย์ เจริญสูงเนิน สภาเครือข่ายองค์กรประชาชนแห่งประเทศไทย อ.สีคิ้ว นครราชสีมา. นายวาด เทือกฉิมพลี แก่งเสือเต้น อ.สอง แพร่. นางสุกัญญา พินิจวัฒนพันธุ์ เครือข่ายสลัมสี่ภาค. นางทองเชื้อ วระชุน เครือข่ายสลัมสี่ภาค. สืบศักดิ์ สงคราม จ.ฉะเชิงเทรา. นายผยอง วงษ์ชาลี ขอนแก่น. นายนิวาส โคตรจันทึก ศูนย์นิเวศชุมชนศึกษา ชัยภูมิ.

นายยงค์ แม่นอุดร จ.ร้อยเอ็ด. นายพระนม ประสงค์ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์. นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ประจวบคีรีขันธ์. นายมะดามิง อารียู อ.รามัน ยะลา. นายเฉลิมชัย เครือข่ายป่าภาคใต้ อ.ห้วยยอด ตรัง. สุรศักดิ์ เย็นทั่ว เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช. สุรพล สงฆ์รักษ์ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคใต้. นายบุญ แช่จุ่ง เครือข่ายป่าชุมชนภาคใต้ อ.เมือง จ.ตรัง. นายพัฒน์ ขันสลี ป่าชุมชนภาคเหนือ. นายอินทอง ไชยลังกา สกน. ภาคเหนือ. นายมานุช ใหม่วงศ์ เกษตรทางเลือกภาคเหนือ. ดวงคำ จันทร์ใส สกน. ภาคเหนือ. นายวิทยา อาภรณ์ เครือข่ายป่าภาคใต้. นายสมศักดิ์ โยอินชัย สกน. นางเร็ว จันทร์ใส สกน. ภาคเหนือ. Anchan Muakngam. กนิษฐ์สรา สิงหพงศ์ Udonthani. Janthana NS. Paponsun Manoonpanit. Suchitra Kitipornpisan. สุรชัย จุติพรชัย. Nongluck Nakvilai. Suraphon Angkabthip. Nattana Kitipornpisan. teerapat raknatee, Nontaburi. Suranart changsomboon bkk.

จินตนา แก้วขาว กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ประจวบฯ. peeraphat Kittisuwat. พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ กทม. ยินดี เลิศเจริญโชค กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด ประจวบฯ. กรณ์อุมา พงษ์น้อย กลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก ประจวบฯ. นุชจรีย์ วิริยางกูรภาพ นนทบุรี. Suwaporn Sirikoon. Sirilak Somanusorn. สุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์. สุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์. เทพฤทธิ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ. กิตติกุล ชาติชาคร. Danthong Breen. Patchareeya Ngamkittisongkun. peeraphat Kittisuwat. พงษ์เลิศ พงษ์วนานต์ กทม. ยินดี เลิศเจริญโชค. Touchchapon CODI. ปรีณัน นานา / Preenun Nana. Rujira Rojjanaprapayon. Wilai Trakulsin Bangkok. กวิน เรืองพิมาน. วันทา เรืองพิมาน. ธนาพล อิ๋วสกุล สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน. พันโท ต่อพงษ์ กุลครรชิต DPI Asia/Pacific. yardfon Thanyachotikarn.

ศิริพล หล่อเจริญ. ศุภกิตต์ สรรพะอร่ามเดชะ. Mr. Rittisak Manmuen. ชวิศา สุรสิทธิ์. ปิยเทพ สุรสิทธิ์. นายอดิเทพ สุรสิทธิ์. กฤษณา ลิขิตลือชา. สุกัญญา สุรสิทธิ์. นายวสันต์ สุรสิทธิ์. Chaowrith Daengchon กทม. Sothaya Jirasamatakij. ปฎิพล อัมผพลิน. ภาณุวัฒน์ นภาดล. ปิยะนุช เจริญสิทธิ์. สุรพงษ์ กองจันทึก. ฝนทิพย์ สุรสิทธิ์. sahapas petjumrus anti-corruption network. Ms.Naphatra Norasingh. Chalermsak Kittitrakul Bangkok. chaychan navignivate. Pornpun Techapeera. Sumittra Charojrochkul. sureephan senanuch Thailand Productivity Institute. Hathaithip Cherngwiwatkit. Achara Eksaengsri. Lawan Sarovat. Pongpisut Jongudomsuk National Health Security Office. อภัย มนัสปิติ กรุงเทพฯ. Thanaporn Abhayavongsa. Unnop. Pimsiri. ณรงค์ อภิชิตวิทยา. สุทธิดา มะลิแก้ว. Nattida Eaungpulswat. juntima thongthea. Pusadee Khianngam. กรวิมล นาคประเสริฐ.

เอนก จิตจันทร์เพ็ญ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง. ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์. Kongbun Watsanamongkon. Prapakorn. Arthit Kerngphukeay BKK. Natcha Yoolomsak BKK. Itthiphon Yoolomsak BKK. Somsri Chernklang BKK. Vee Sirasoontorn Bangkok. อำนาจ จันทร์ช่วง มูลนิธิชุมชนไท. Apichai Chernklang BKK. tanas sirangul. เพ็ญนภา หงษ์ทอง. Chanida Sripen. Nathawan Kulkhanchit NSDP. piya thongthea. Boonserm Ungphakorn. Rachamon Suwanaposi. ณรงค์ อภิชิตวิทยา. สนิท ธรรมวิวัฒน์. โสภา ไชยวรรณ กรุงเทพ. Chattip Tamwiwat. Sombat Nunthavichitra Human Development Foundation Bangkok. เสาวนีย์ ค้าดี สถาบันชุมชนอีสาน. วรนันท์ ทิวทัศน์. Pichet Nanta Chiang Mai. warisara kritkraiwan. Sirinya McGrath

SAIRUNG THONGPLON Confederation of Consumer Organization , Thailand(CCOT). ชีวรัตน์ จันทร์ชูกลิ่น กรุงเทพฯ. chuleeporn wiriyawongchai. Chayant Pholpoke Bangkok. Kriengkrai Techakanont. Piyawee Ruenjinda. วิชิต เปานิล. Supatra Nacapew. Sirach. นันทิรัตน์ อินสว่าง. Robert washington BKK, Thailand. christopher shawn washington. แพรวพรรณ ดีอาษา จ.น่าน. ศศิวรรณ ประเทศรัตน์ จ.น่าน. โกเมศ โหราชัยกุล บัตรประชาชน. Busaya Saingam AIDS ACCESS FOUNDATION. Chittimas Ketvoravit. Kannika Kittirattanachai ChiangMai Thailand. จักรนาท นาคทอง สวนเงินมีมา. ปกป้อง เลาวัณย์ศิริ กลุ่มประชาธิปไตยแรงงาน (กปร.) Pairoj poomkhajorn. อรวรรณ มากมี อุทัยธานี. พรพนา ก๊วยเจริญ มูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ. Wanna Prayukvong Ubol Rachathanee University.

Aranya Pakapath. พัชณีย์ คำหนัก. อุเชนทร์ เชียงเสน กองบรรณาธิการวารสารฟ้าเดียวกัน. Pornsiri Kosiri-aksorn. Anchalee soithong AIDS ACCESS FOUNDATION. sarnchai makasira AIDS ACCESS FOUNDATION. laddawan meesil AIDS ACCESS FOUNDATION. อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย. Soontaree Nakaviroj Focus on the Global South. Pranom Somwong MAP Foundation. Napanan Kanapan. Jirapat Sukkum. กานต์ ทัศน์ภักดิ์. Thanaluck Sasian chiangmai. จรรยา ยิ้มประเสริฐ, โครงการรณงค์เพื่อแรงงานไทย. ศรีสุวรรณ ควรขจร กรุงเทพฯ. ธันยพร จันทวงศ์ เชียงใหม่. มนตรี จันทวงศ์ เชียงใหม่. L. PVK. Prince of Songkla University. Chomduan Poonpun. Somsak Wingyungkung. Satien Tunprom. miss amorn thammaratsiri. Supunnee Chanachai. Pinida Thongnark. Urairat Mapithak.

Chakrit Sangjun. Pornthip Rujisatian. Boonsong Kanjanaharitai. วีระวิทย์ สฤษดิพันธุ์. metee lertpreecha. นายสมปอง เพ็ญสุข. Suharit Siamwalla. Thaya Tereesakdikul. ชาญ รูปสม. สิทธิชัย นิยมญาติ พิจิตร. Chayanit Surakit. อังคณา พิริยะพงษ์พันธ์. jantana suthiphongkanasai. วิชิต ตั้งเสรีสุขสันต์. Inthira Vittayasomboon college of social management. Surachet Charoen. Surachet Charoen. Jacques-chai Chomthongdi. Thanyarasm Salamat. Adadol Ingawanij. Supang . สมเกียรติ มีธรรม เชียงใหม่. hataisuda Chiangmai. Aunchalee Ujjin Bkk. sakhom. Keeratiporn Sritanyarat University of the Ryukyus. ณัฐยา บุญภักดี กรุงเทพฯ. Laszlo Kekesi. Pittaya Kanokhong BKK. Ri Bangkok, Thailand. กิ่งกร นรินทรกุล ณ อยุธยา คณะทำงานโลกาภิวัตน์ คณะกรรมประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน. เยาวมาลย์ จันทเขต ขอนแก่น. ศรีสุวรรณ ควรขจร.

กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์. Chris Greacen Palang Thai. วรพล เลาหะพลวัฒนา. chutisa subanapas. Phornthip Fonwanfai Buddhist Network for Buddhism and Soceity. Mrs. Udomsuk Chomthongdi (นางอุดมสุข โฉมทองดี). Sujanya Sukhon. chalat Santivarangkna. Weena Namcharoensombut. Poravit Sreshthaputra. chaivichit sanguanchaiyakrit. ko_kai25 Our website protests against EGAT privatization http://www.geocities.com/ko_kai25. Somsak Lim. boonyanuch suvarnapunya. นงลักษณ์ หาราชัย Bangkok. Chutchapol Youngwiriyakul. Pratoomtip Srimuang. Boonmee Srimuang. เกษลักษณ์ หาราชัย. ณัฏฐ์ กาญจนโชติ จ.สงขลา. สมเกียรติ อรัญดร. พงษ์พันธุ์ ชุ่มใจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. วรวีร์ บูรณะสัมฤทธิ์. ณิชา บูรณะสัมฤทธิ์. สุศจี บูรณะสัมฤทธิ์. กัลยกร เฟื่องเจริญ USA. piboon amornjiraporn. ศักดิ์ชัย เติมธนาสมบัติ Boonthiva K. โศจิรา ทองตัน Bangkok. Prangthip Yanyonglert. Wongwigid Asirapart.

Laksamee, dept of foreign languages Faculty of Liberal Arts PSU HATYAI. phannarat Gothammasan Dpt of foreign Languages and Linguistics ,Psu Had yai. Dhatri Prakobphol. วิลาสินี ทองศรี. เอก โอตรวรรณะ. petcharat saewong. Pitak Metaprayoon. ศิริรัตน์ กตัญชลีกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. จงรักษ์ กิตติวรการ. ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์. Naruemon Klatookwan. สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ อาจารย์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. Pradit D. Ratana Chanto Bangkok. นภาภรณ์ ปี่นกลาง. Pikun Mororgroups. วีรพงษ์ เอี่ยมสกุลรัตน์. พิศมัย เอี่ยมสกุลรัตน์. กิตติคุณ กิตติอร่าม กรุงเทพฯ. กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์.

Ittipong Kamsing. ลือชา. Chumnong Sorapipatana. Salika. Krid Chokkijchai. Suchin Prasongbundit. Naruephon Nopan. สันติธร หุตาคม กทม. Somying. Sinee Thanatphochanamat. Chitlada. Tanita Karuntaruttana. นายอุทัศน์ บุญล้ำ สนง.จัดหางานจังหวัดพังงา อ.เมือง พังงา. Angkana. เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ กรุงเทพมหานคร. Supara Janchitfah. Wilawan Mr.Taksin HPL Ubon. ปราณี ศรีสมยา - Centre for AIDS Rights. Pern K. Saisingh Siributr. Juliano Reis. Achara Ashayagachat. สุนทรี เกียรติประจักษ์. อภิรดี ตรีรัตน์เกื้อกูล. Chonticha. Arnatt Klinsong. เฉลิมชัย ทองสุข. นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากูล มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา.

Pornsak Raviopap. khattiya. Preeyahpatr. ANUWAT SODARAK Pharmacist. Nopparat Lamun Mekong-Lanna Network. อรพิณ ยิ่งยงพัฒนา หนังสือพิมพ์ประชาไท http://www.prachatai.com. Pornpen Khongkachonkiet. เอกชัย อิสระทะ เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคใต้ จ.สงขลา. Siriporn KOJAROENKHIET Srinakorn School. จารุปภา วะสี มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กรุงเทพฯ. Pakorn Lertsatienchai. ชุติมา เมืองมั่งคั่ง จ.ปทุมธานี. Noppadol V. สืบพงษ์. Pongsakorn. suangsuda charoenwong Narathiwat. บุญโชค พานิชศิลป์. นางสาวพันธภัทร์ สุรียะธนาภาส. นางสาวพันธกานต์ สุรียะธนาภาส. นางสาวพันธพันธุ์ สุรียะธนาภาส. Sang-arun Isaramalai. Nantapol Thai Drug users Network. Jiranan Hanthamrongwit.

น้ำมนต์ จานุสรณ์. สุดา ตรีศิริกุล. yowalak thiarachow Bangkok, Thailand. นางสมสุข กำเนิดทอง. ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. Nuntana Tangwinit Kenan Foundation Asia. pajaree Kanthatham. วรานุช ชินวรโสภาค. พสุภา ชินวรโสภาค. Chuvong อ.เมือง จ.ระนอง. อภิสิทธิ์ ทับเที่ยง. Menchi G. Velasco Southeast Asia Tobacco Control Alliance. นาย สมจิตร แซ่เตียว กทม. Padej Iamsaengtham. Salinee Hanvareevongsilp. Urairat Kitpaisan. พันตรีศิริชัย ทรัพย์ศิริ องค์กร สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล (ส.พ.ค.). นส.บำเพ็ญ ไชยรักษ์ อุดรธานี. kannawee phaosricharoen. เลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์.

Komatra Chuengsatiansup. Sukree Agreed. sirikarn. ไททัศน์ ภัยพิลัย ไม่เห็นด้วยและขอร่วมคัดค้าน คณะกรรมการพัฒนาองค์กรเอกชนด้านเอดส์ภาคเหนือ. พิทยา ศรีโกตะเพ็ชร. Warong Lupaiboon. Boonchuay Doojai Chiang Mai. Adul Nenlert. Kaemkan Maneeroj. สุพัตรา เหลืองประกาย กรุงเทพฯ. อำพรรณนี กทม. natnarin sorot Greenpeace SEA. น.ส.ศุภวรรณ ชนะสงคราม โครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก จ.สงขลา. วรณัน วรรณรัตน์ จ.เชียงราย. Sumalee Wanarat Chiangrai. somkhuan phromthong Friends Of The People. Yared A-karapattananukul. Sasiwan Chingchit. Priya Viseskul. พรชัย นพพรถิรชัย. kajhonsak nogron Sribanpotpittayom school patthalung. ธาริต โตทอง. APICHAYA SUKPRASERT . VERACHAI SRISUNAKRUO. KTK ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย. ภัทรพงศ์ ลาภจารุพงศ์. สมสิริ ศรีสมบูรณานนท์. Mo. charat. ปริปุณณา อุดมโชค จ.ตราด. พงศกร ตั้งสยามวณิชย์.

Buathon Thienarrom. Ninnate, Chacheongsao. ชัชวาล คูสมิทธิ์. กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร. Wipusara Rugworakijkul. Louis Tinya Wollweber. Supanya. Norasate Mudkong. ธนา อุทัยภัตรากูร โครงการบ้านดิน อาศรมวงศ์สนิท. Worawalancha Kanlayakrit. จันทร์ฉาย แซ่ตั้ง Songklanagarind Hospital Hat Yai Songkhla. ชมมณี สุทธินาค. ปราโมทย์ นาครทรรพ. Jakpanee. นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา. สุพร นกสวน. นส.สุณีย์ วงศ์ไวศยวรรณ. Santi Siritheerajesd. Saipin Prasertsukdee. พเยาว์ หัสดิเสวี. Yuvadee Wongkrajang. Wittaya Tansuwannont. อรพินท์ จิตตวิสุทธิกุล. Sririwan Finet. นิตรา ธนวิวัฒน์. นายอาทร ริ้วไพบูลย์. นางสาวสุวารี เทพดารา. ยุพดี เอี่ยมสกุลรัตน์. Patavee preewan. Sujitra Vassanadumrongdee.

wantana laokunrak. ศิริพร ศรีวรกานต์. Mr.Adisorn Kaewkongkool Suratthani. Wangworn Sankamethawee. Anuttara Nathalang. อดิศร เกิดมงคล กรพ. Suchart kaewmeejeen. vimol kamoltrakul. งามศุกร์ รัตนเสถียร. Monruedee Laphimon. Thai Women & HIV/AIDS Task Forc. wilaiwan chalermsri. Weerapong Kriengsinyos Thai Holistic Health Foundation. anuchon watanapa. kaysinee suthavarangkul. Rattama Pongponrat. prapoj petrakard. nattajit lekprayoon bkk. Priya Waeohongsa. anitra puangsuwan. วีรศักดิ์ บริบูรณ์สุข. Boontium Kongsaktrakoon. ดวงดาว นิลวัชรารัง. supasith satitprasarnmit. Sanan Namruk. Picharn C. Thanyada Dissayakunlanit. SIRILUX AUNGGULPIRIYA.

Saovanee Jitreun. Chanpen Wongsriphuek. Surasek Ua-Wutthikrerk. Suvajee. walaiporn kullapattaravijit. พัชรพร ธัญญคุณากรสกุล. supanat bunchokanan จ.สมุทรปราการ. pornpan prangkham. monthon s. ศศิวรรณ ปริญญาตร มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. vitue septham. panjai trisunan. เอื้อมพร อรรณพ ณ อยุธยา. วิรงค์ จันทร. TEERARATH CHEOSAKUL. Boonvadee Petcharat. รุ่งทิวา. คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์. ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา. chompunoot tosinthiti. ชมพุนุท โทสินธิติ. sanong aramay. Agani Janabhaya. สิทธิชัย สวัสดี. ปรินันท์ วรรณสว่าง. Krongchai Inthasuwan. รจเรข วัฒนพาณิชย์ ชุมชนคนรักป่า. มนุพร เหลืองอร่าม. Nattharom Eksamutchai . phanit. Kumpol charaschotepinit. Niked Pattanapinan. รัฐพล ศรีเจริญ. Mr. Waravut Nirdnoy. rungnapa. Satean Boonmanant. napaporn limopasmanee. Nisachol Thaunthong. Suwannee Niemyai. Monrudee Prasertsak. โกศล อนุสิม. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล. Arrom Mungthaisong. CHUMPOL SROYNGOEN. กฤติกา เลิศสวัสดิ์.

Phanit. Kumpol charaschotepinit. นายกิตติสัณห์ ไชยสุวรรณ Bkk. Kritsada Jirathun. machima archavanijkul. Worawit Kittiwongsunthorn. nilrat. Chaiwat VORAPEBOONPONG. natta kruahong moung,trang. Vichean Amnouysookwong Nonthaburi. ANOTHAI SOMA FORUM ASIA FOUNDATION. menghong tosinthiti. Saovanee Jitreun. Chanpen Wongsriphuek. Surasek Ua-Wutthikrerk. Suvajee Good Independence Academic. Walaiporn kullapattaravijit. พัชรพร ธัญญคุณากรสกุล. Supanat bunchokanan จ.สมุทรปราการ. pornpan prangkham. monthon s. ศศิวรรณ ปริญญาตรี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. vitue septham. panjai trisunan. เอื้อมพร อรรณพ ณ อยุธยา. วิรงค์ จันทร. TEERARATH CHEOSAKUL. Boonvadee Petcharat. รุ่งทิวา. คมปกรณ์ ลิมป์สุทธิรัชต์. ยงยุทธ โรจนวรเกียรติ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา. Chompunoot tosinthiti. ชมพุนุท โทสินธิติ. sanong aramay.

Warunyu Phromchai ChiangRai. วัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด บริษัทสวนเงินมีมาจำกัด. somkid Tungkijchouwalit Bangkok. Rahanee Bangkok.Siriporn maneechukate. Suda khwangchol Samutprakran. แสงชัย อุดมกิจโกศล. Amara promna bkk. Satogkit, Supoj. ปฏิพล อัมพผลิน. พัชริดา ปทุมลักษณ์. ศุภชัย ชูเกียรติวัฒนากุล. กรวี ปั่นทอง. ธิดาเทพ ศิริเวชภัณฑ์. อธิชา ชารีกุล. ผกาจิตต์ ชารีกุล. ภัทราภรณ์ สุรสิทธิ์. Sirirat Kasisedapan. Jarae. Patcharin. เศวต เศวตกิตติกุล. พิณทอง เล่ห์กันต์ จ.เพชรบูรณ์. nantawan kangsarikij. Pongpit Chanaphai. อุดม แผ่นทอง จ.สุราษฎร์ธานี. กรรณิการ์ กิจติเวชกุล คณะทำงานโลกาภิวัตน์. Mrs. Somsin Janabhai. สุวิทย์ กิจติเวชกุล. Pawana Wienrawee. ฐิติพงษ์ วีระนรพานิช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา. อดุลย์ เนนเลิศ. ณฐ กรีธาสันต์ หาดใหญ่ สงขลา. Chom Tantitamtaworn. jintana chancharoenrit. สมพล โชคดีศรีสวัสดิ์. Pornphen Thapanangkun. NIMT MEESAKUL. Suwan Limsumphan Bangkok. Pakapat Thipayaprapai. sompong jiarnkamolchurn Bangkok christian hospital. sopit wangvivatana. ศรินยา โทณสุกุมาร.

Nalinee Udomsinn. Supawan Rajitpinyolert. ศจินทร์ ประชาสันติ์. Sunee Talawat. Pornphet Prasertchaiyakul. khunthon boonvong BKK. พิเชษฐ แสงทอง. ปกรณ์ จารุจิตติพันธ์. จิตรจรรยา เพิ่มภัทร. ศรรวริศา เมฆไพบูลย์. ทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร. tira harnpisitphong. varaporn longcharoen. Athip Wangkuntod. Sutinee Yeamkitpibul. Onsiri Benjavejbhaisan. นายวิทยากร บุญเรือง. บวร เหลืองประกาย นนทบุรี. ทัศน ปรียางกูร จ.ตาก. Wimonpan Hemyakorn. Wimonpan Hemyakorn. สุปรีดา ตั้งประเสริฐศรี. arunee puengpornsawan. สุวรรณ วรเลิศพิจารณ์. กิติมาภรณ์ จิตราทร กรุงเทพฯ. supapornk kongsirirat. ชำนาญ ยานะ. ปิติพันธ์ อารีญาติ. พัชรี ทิพย์พาหน. Charkrapan Chiarakul. Paweena Panichayapichet. Narunart Attasumpun COTCO-SV Eastern Steel Pipe. Dares CHUSRI BKK. Prathan Trichakraphop. Kamolmas Jaiyen. อัญชัน สิงห์ชัย จ.ลำปาง. เสาวรัตน์ พลประทิน. สุจิตรา โปร่งแสง. pichitra.

ภานุ กฤษอร่ามเรือง กทม. เฉลิมพล แพทยกุล นิสิต รัฐศาสตร์ จุฬาฯ. peeriya sungkasitt. siriphorn chaiphet thai volunteer service. Nudchavee Kittitrakul. Nattapat Taweesintananon. นันทภัค รัชเวทย์ Campaign for Alternative Industry Network. Rattana Kampangden Campaign for Alternative Industry Network. Chonlada Suesat Campaign for Alternative Industry Network. สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์. dugdae. Padara Kanjanaharitai BKK. pranomsak nuepoe. วรางคณา นิ้มวัฒนา. sirikarn. Suwanee Hanmusic. Pakorn Hemyakorn. Jaturaporn Pimpasingh. ปรีชา คุณธรรมสถิต. Wiwat Sirirak. Prapatsorn Trichakraphop. Anchalee Nonthaburi. จักรพันธ์ ยาคู นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. แก้วตา แสงสุข bkk . นางสาว ศิวริน เลิศภูษิต. Korawut. Julida. Mongkol Klinbuppha Po.Box 251 CMU. กวีวงศ์ วณิชย์ธนารักษ์. Vichien Vichansavakul. จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์. อุกฤษ ยี่สารพัฒน์. Jinny chad cua. thanai punyakalamba.

ทัตติยา ลิขิตวงษ์. Chattuphon Nopkhun. Mr. Worasak Benzaipa Bangkok. กิติศักดิ์ ศรีบุญนาค. parinya trusanond bkk. ทองปอนด์ หาญณรงค์. somjai niyamapa. เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง กลุ่มศึกษาและรณรงค์มลภาวะอุตสาหกรรม. Chanapa Tiyaratanakul. Suriya Ywaichian. Thitiporn bangkok. อิสระธรรม ไทยถาวร สุราษฎร์ธานี. ชงค์ กทม. ภุมริน เฟื่องเกษม. Phaisal Tengcharoenchai. Waraporn pimsirinart. Narumol Tulyapitak. Monchai Assawaroongruengchot. ธีรเดช พิญญพงษ์. Saowaya Witthayaphan. กฤติกา เลิศสวัสดิ์. พงศ์สถิตย์ คำมูล M.P.A CMU. Patcharada Brahmawong. Sudarat Sittipornchaiskul. Amnat Manajitprasert. ศุภชัย เจริญศักดิ์วัฒนา นครปฐม. penwadee. Kwanchewan Buadaeng. พิมภัทรา ทันด่วน. Manida Sopithpong. NAMPHUNG PLANGRAUN DISAGREE AIDS ACCESS Foundation. nutchalai kongsa-ard. Chatchawan Suwanprasert. nopphadon chaiya. Mr.Charoenpong Radrin. นาย ไพศาล แสงไทย. เอนก ศิริโหราชัย เชียงใหม่. ธนิตา หิรัญเทพ. อุทัยศักดิ์ ยุทธภัณฑ์ บมจ.ทีโอที.

ประดิษฐ์ ลีลานิมิต youth training program for social development. นางสาวรัชดา บรมสุข จ.ราชบุรี. Suwit Panichsilp. Ong-art Chanatipakul. นายวิฑูรย์ คุ้มหอม กลุ่มยายกับตา จ.เพชรบุรี. ปรีชายุทธ นิ่มนวล. pracamkrong pongpaiboon kk publishing. art coonection. ก้านเพชร ณ เชียงตุง มูลนิธิรักษ์เด็ก (The Life Skills Development Foundation). winai Kaewbut . ลดาวรรณ์. Nutjaree Wiriyangkurapap, Nonthaburi. Kanrawee N. กิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์. อดุลย์ สังฆโสภณ บมจ. ทีโอที. Sunisa Pawakanun. Rames Doonyawan. nugrob prapimpunt. Dilaka Lathapipat. ศศิวิมล ช่วงยรรยง กรุงเทพฯ. Wassana. Supecha Thai NGO Coalition on AIDS. Patcharee Yanyaratana paolo memorial hospital labour union. วันเพ็ญ สิงห์สุพรรณ. สุปราณี เจริญศักดิ์. เพ็ญเดือน เรืองสมบัติ. ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย. bungorn nopphakool. JulalaK ManoSopoN. Nantaluck Sheppard, maerim schoo. ภากร กังวานพงศ์. walailak sripatnade. PONGSAK AIDESUI เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์. Somnuk Tubpun. พงษ์.

Mr.Piyawat Wichianwong. Wanraya Tiandee BKK. YAOWAPA PHOEMPHUL. Vasana Chinvarakorn. อดิศักดิ์ โอภาสกรวงศ์ ราชบุรี. เถลิงเกียรติ นวกะวงษ์การ. nitad. anchalee. Jeerakan Jendatham เยาวชนด้านเอดส์ประเทศไทย. พรรัตน์ วชิราชัย นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Sirin Wattana BKK. Pingawadee Prommanee. สราวุธ กิตติวรภัทร. สุปริยา หล่อกิตติวณิชย์. กษมา ดวงจันทร์. เกียรติศักดิ์. เมธาวี นินนานนท์. Chitpol Smitalumpa. Nuthapong Ngaosilpchai. ฉัตรชัย ชัยนนถี นิตยสารพลเมืองเหนือรายสัปดาห์ เชียงใหม่. Sinittha Ditthapan NKT. หทัยชนก ง๊ะสมัน โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง ๒ จังหวัดยะลา. walailak Sripatnade bangkok. Surasit. Wipawan Watcharasincharoen8. กุลศิริ เจริญศุภกุล. ลดาวดี วนวิทย์. Nisanart. chaiwat ponsen bkk. Somjit Tang-lamae. จริยา เสนพงศ์ Community Foundation Thailand Project at Queen Sirikit Center. suchart prasithrathsint. sukamorn. ทรงโสภา วงษา จ.เชียงราย. Chawee Paenghom. ณัฐพันธ์ บรรจงวุฒิ. จินตนา ฐีติวรพงษ์ bkk.

kritsada นครปฐม. Chalisa Wongbiasajja. sirirat chuetatsanaprasit. วัชระ เกตุชู จ.นครศรีธรรมราช. วัชระ เกตุชู จ.นครศรีธรรมราช. ทันตา เลาวิลาวัณยกุล จ.เชียงใหม่. Atjaree Saimee Chaingmai. Pornwadee Suwatt. ทวิช จตุวรพฤกษ์. wanpen. อัจฉรา วัฒนาภา. กานต์ บุญมี ลพบุรี. Sujit. MayheM. preecha sriguruwal. จันทนา. panarat durongviriya. ถนอมชัย เบ็ญจสมิตโยธิน. ภารนี สวัสดิรักษ์. ชาตรี พิสุทธิโกเมน. Tridao Rochanutama. teerawut Datapro Computer Systems. PORNNARET PEERASATHIEN. Danoo Vitsupakorn. ทิฆัมพร ธีรพงศ์ภักดี NEX. pareut wanichapan. นายวีระยุทธ วงศ์รักษา สำนักงานประปาเขต 5 ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา. นายอนุชา เลิศอดิพัฒน์. มุทิตา สิงห์ภักดี chaingmai. Chaninya Onthuam. สนั่น เกื้อกูลศาสนกิจ. chootipong rungruang. นาย อิศรา ขจร. phurin klinhom student. seree sookyao. ศรัณย์ วงศ์คำจันทร์. วิชช์ เกษมทรัพย์. Amy. jimmy . กมล มะพลับทอง. Kamonwan Panichdhumrong. เจรมัย พิทักษ์วงศ์. Aeksirin taveesuk . Supak wongparn.

sarayuth ploddee. Kanokwan. noree ลำปาง. คมปราชญ์ บุตรศรัท. ปัณณทัต สิงหเสนี. chaibadin feesanthia GMM-CK, สัมพันธ์ สุริยะ. KITISAK VONGPAT. สุรวัชช์ ชัยชนะ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์. วรรนิชา พันธ์เจริญ. หรินทร์ สุขวัจน์. SIRADA KRISSANA AYUTTHAYA. สมศักดิ์ กิจกุศลทรัพย์. Titisak. กฤษดา. แก้วเกล้า อุทัยรัตนกิจ. chayanan termkunanon. Datchawan Unatrakarn, Engineering Student. sutthipong. ปริญญา สกุลรัตน์. เอกประวีร์ สายหมื่นแก้ว. somyong. chawachart naiyanapad. phornpalnee yomchan. Psw 2548. พรเทพ เปี่ยมพร้อม. Narumon Kammala. Mr.Vutinun Rojanamontien. ชุณหเดช พรหมเศรณี สมาคมนักผังเมืองไทย. sompob supacharoen. rachadaporn kanitpun. somyot. เรือโท มนต์ชัย ขลวิศิษฎ์ พังงา. lin knw khonkaen. komon jamjan. นพพร พวงสมบัติ. นาถพงศ์ พัฒนพันธ์ชัย ยะลา. สมชัย พิชิตฉัตรธนา ศูนย์ข่าวประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน (PFEC news center). อุฬาร หอเนตรวิจิตร กทม. นางสาวบุญสม ชีรวณิชย์กุล กรุงเทพ. นพดล ปรางค์ทอง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. อภิญลักษณ์ บุญมณี. ตุลา วีระเศรษฐกุล. Pichate Jirakittayakorn.

สุชาดา เวฬุวนารักษ์. piti janaram. พีระยุทธ เลขวณิชย์. Warisara Khajorn. วสุ อุดมเพทายกุล KMITL. ณรัฐ รัตนเจริญ. Wipas Srithong BKK. pooritad raktong. kamonwan Suwanpayom. rawiwan suwanpayom. สมชาย บำรุงวงศ์. ณัฐทินี ศรประสิทธิ์. ปริชัย ดาวอุดม. Surawoot Maikan. Songphol kaptaphol. Num. ชลียา ทองมั่ง นนทบุรี. Noparath Kusuma na Ayuthya. Jintana Chuekam RVSD . Chanasta Ruenyen RVSD. Noppakate Sae-Chua. Nattapoom Matjaphant, Rayong. Sukvitcharn Musikul. Sahn naraballobh. Kalaya Santoostaroam. Krit. Suthin promchot. นาย สมเจตน์ สุดประสงค์.

รายชื่อจากประชาชน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ที่เชื่อว่า กรุงศรีอยุธยาไม่เคยสิ้นคนดี ขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอร่วมลงชื่อด้วยคนดังนี้ค่ะ
1. นส. พัชรินทร์ ไตรยางค์, 2. นายถาวร สุขสมนึก, 3. นางอารีย์ ไตรกลิ่น, 4. นส. รัชนี ศรีบัว, 5. นส. ปิยวรรณ วิฑูรัตน์, 6. นส. กุหลาบ ขำละออ, 7. นส. วรรณศิริ สุขจิตต์, 8. นส. ศรีนวล แดงกลิ่น, 9. นส. ศิรินญา สุขโข, 10. นายชีวิน ไตรยางค์, 11. นางราตรี ไตรยางค์, และยังมีอีกหลายๆคนที่ไม่เห็นด้วย


รายชื่อนักวิชาการไทย จากต่างประเทศ
เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กำลังอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก)
ศ.ดร.ธงชัย วินิจจะกูล ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (สหรัฐอเมริกา). Ruankaew Bumrung Netherlands. ดารารัตน์ วีระพงษ์ สถาบันสิ่งแวดล้อมแห่งสต็อคโฮล์ม. Nathanon Ratanathamwat Humboldt-University at Berlin, Germany. เชิดวุฒิ สินพิมลบูรณ์ Hannover, Germany. มัชฌุวิญญ์ ตุ้มพงษ์ Universitaet Konstanz Germany. Thanaphon Tangsikabuth Chalmers University of Technology Sweden. Nikom SUVONVORN 3 Avenue Joliot Curie 91430 Igny France. Tanawat Mongkolkunwat Colorado. Natthakrit Patipankavee A Thai Student in Australia. Pisamai Kittipoom Giessen Germany. Rukkwan mahaanichanon Thai person in Holland. pairoad Sangampai psu.Eng. Varit Charoenveingvechkit, Landscape architect in DP Architects, Singapore. Hataitip Groth, Norway.

Matana Pruksapong Univ. of BC, Canada. Noulmook Sutdhibhasilp Canada.
Hataitip Groth Norway. Matana Pruksapong Univ. of BC, Canada. Noulmook Sutdhibhasilp Canada. Harin Pereeratanasomporn, Cowling Court Alexandrin Va 22304. Dr. Duangta Barz THARA, Germany. yaowaluk France. Sopin Universite de Montpellier I, France. Supachit Manopimoke Japan. Pataya ruenkaew THARA, Germany. Sarawasi Mekpaiboon 2707 N.Kedzie Ave. Chicago, IL 60647. kamonsak chiachanavitchakit 7312 Parkwood CT Fall Church VA 22042. Ajchariya Taveevirat CA, USA. Nattapong Boonlue Faculty of Political Science, Western University. กัลยกร เฟื่องเจริญ USA. ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย. Sawarin Suwichakornpong University of Oxford. วิชชา เฟื่องจันทร์ University of Regina, Canada. ทรงสิริ ศรีสว่างรัตน์ มหาวิทยาลัยรีไจน่า, แคนาดา. Surangrat Chulasuwan Berkeley, CA. Supreeya Pongkasem Berkeley, California. Kunlachet L. university of wollongong, australia. napat rojanamontien CJ-house , Nelson College for Girls, Nelson New Zealand. Surangrat Chulasuwan Berkeley, CA. Supreeya Pongkasem Berkeley, California.(สำหรับผู้ประสงค์จะลงชื่อ กรุณาติดต่อไปยัง midnightuniv(at)yahoo.com)
หากรายชื่อของท่านตกไป กรุณาแจ้งให้ทราบด้วย (email เดียวกันนี้)
หรือคลิกไปลงชื่อที่ http://www.PetitionOnline.com/egat/petition.html

คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน
คลิกไปอ่านแถลงการณ์ขององค์กรผู้บริโภค
เลิกผูกขาด กฟผ : ปฏิรูปโครงสร้างการไฟฟ้า
- การนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ก.ฟ.ผ.
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน
(1)
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน
(2)

- เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร (1)
- เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร (2)
- พลังงานทางเลือกและการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและภูมิปัญญา
- พลังงานทางเลือกภาคปฏบัติ
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย
- หนังโกหกของ กฟผ.และการปลดพนักงานไฟฟ้าสหรัฐฯ

 

 บทความที่นำเสนอก่อนหน้านี้ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I
สารบัญเนื้อหา 3
I สารบัญเนื้อหา 4
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 700 เรื่อง หนากว่า 10000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

H
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี