นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)ลำดับตัวอักษร W-w
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Write, Writer
รวมนักเขียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

- เกษียร เตชะพีระ
- กฤษฎา บุญชัย
- กำพล จำปาพันธ์
- จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
-
ชัชวาล ปุญปัน
- ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
- ชำนาญ จันทร์เรือง

- ธงชัย วินิจจะกูล
- นิธิ เอียวศรีวงศ์
- นิษฐา หรุ่นเกษม
- ประมวล เพ็งจันทร์
- ประเวศ วะสี
- พระไพศาล วิสาโล
- พิเชษฐ เมาลานนท์
- พิภพ อุดมอิทธิพงศ์
- ไพสิฐ พาณิชย์กุล

- ภัควดี วีระภาสพงษ์
- รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
- วารุณี ภูริสินสิทธิ์
- ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

- สดชื่น วิบูลยเสข
- สมเกียรติ ตั้งนโม

- สมชาย บำรุงวงศ์
- สมชาย ปรีชาศิลปกุล
- สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
- สายชล สัตยานุรักษ์
- สุชาดา แม่นยำ(จักรพิสุทธิ์)
- สุภัตรา ภูมิประภาส
- ส.ศิวรักษ์, สุลักษณ์ ศิวรักษ์

- อรศรี งามวิทยาพงศ์
- อานันท์ กาญจนพันธุ์
-
ธันวา ใจเที่ยง

ภาษาไทย - ก ข ค
เกษียร เตชะพีระ (290948)
(คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์) (บทความวิชาการที่ปรากฏอยู่บนเว็ป ม.เที่ยงคืน)

- กระแสชาตินิยม (จิตใจเป็นเจ้าของชาติ)
- การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๒)
- เกษียรเขียนอธิบาย : การเมืองเรื่องทางใต้ (รวมบทความ 3 เรื่อง)
-
(ก) เหตุผล 5 ข้อที่น้ำมันอาจถึง 100 ดอลล์ (ข) อำนาจอธิปไตยกับอำนาจนำ
- ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้
- ขาลงรัฐบาลทักษิณ และ สองนัคราประชาธิปไตย
- เขื่อน:ซากศพเศรษฐกิจการค้า
-
คณิตศาสตร์ปากมูล
- ความล้มเหลวของรัฐ กับ แนวทางเคลื่อนไหวของภาคประชาชน
-
ความเสี่ยงของตุลาการภิวัตน์ และย้อนรอยปฏิญญาฟินแลนด์
- จากกรือเซะถึงตากใบ:รัฐกับรัฐบาล
- จาก"หนูกลอย" ถึง"อาเจริญ"
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย
- ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้
- ตะปูตำเท้าบนก้าวย่างนโยบายความสมานฉันท์
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณกับสนธิ
- ปริทัศน์ขบวนการก่อการร้าย : ฮามาส พยัคฆ์ทมิฬ ไออาร์เอ
- นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่
- เผชิญหน้าโลกาภิวัตน์ ด้วยการปฏิรูปที่ดิน
- เผด็จการจำแลง อย่าตะแบงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- พิเคราะห์พิจารณ์: สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ปัจจุบัน
- พินิจปัญหาคนไทยมุสลิมเชื้อสายมลายูจากประสบการณ์คนไทยเชื้อสายจีน
- รัฐธรรมนูญใหม่กับปรากฏการณ์ไทยรักไทย
- รื้อคิดการเมืองโลกใหม่หลังสงครามอิรัก
- ระบอบทักษิณกับวัฒนธรรมการเมืองปฏิปักษ์ปฏิรูป
- เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอำนาจคืน
- โลกภายใต้มหาอำนาจเดี่ยว(ตอนที่ ๑) (ตอนที่ ๒)
- วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์)
- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย
- เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ
- สงครามทรัพยากร : การก่อการร้ายทำลายการเมืองภาคประชาชน
- สงครามไร้รัฐ : ญิฮาด VS แมคเวิลด์
- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ
- อัลเคด้า, ยี่ห้อหรือองค์การจัดตั้ง?
- อำนาจรัฐคืออำนาจฆ่าคน
-
อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา
- เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย

กฤษฎา บุญชัย
- การเมืองเรื่องการจัดการป่าในมิติของฟูโกต์และอัลทูแซร์
- เขตอนุรักษ์พิเศษ พรบ.ป่าชุมชน เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจรัฐ
- จากสิทธิมนุษยชนสู่สิทธิชุมชน: วิวาทะเสรีนิยมกับชุมชนนิยมในสังคมไทย
- โฉนดที่ดินชุมชน ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อความมั่นคงทางสังคม
- ทางเลือกการปฏิรูปที่ดิน : เศรษฐศาสตร์ ปะทะ นิเวศวัฒนธรรม

- แปลงทรัพย์ให้เป็นทุน กระบวนการแย่งชิงทรัพย์จากคนจน
- ยุทธวิธีคนจนกับการต่อสู้เชิงนโยบาย

- เรื่องของกะเหรี่ยงป่าผาก ภายใต้วาทกรรมอาณานิคม

กำพล จำปาพันธ์ (221048)

- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ
- คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕
- โครงสร้างอำนาจในชีวประวัติการเมืองไทย
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อคติแห่งจารีตประเพณี
- แนวคิดและความเคลื่อนไหวของชาวจีนกว่อมินตั๋ง
- ประชารัฐประชาธิปไตย
- ประวัติการย่อเพลงสรรเสริญพระบารมี
-
แผ่นดินอื่น: บริบท ยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง
- โลกมุสลิม ทุนนิยม และอาณานิคมเชิงซ้อน
- วันสำคัญของชาติ: ความหมาย อำนาจ และการเมือง
- สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)
-
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒)

ภาษาไทย - จ
จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ (221048)
- กระแสบริโภคนิยมการดูดดื่ม ที่กำลังแอบดูดเด็ก
- การพนัน-โสเภณี เรื่องชั่วๆในสังคมไทย
- แค่คลิกก็พลิกโลก เด็กไทยวัยเน็ตกับอนาคต
- มันมากับทีวี วิถีเสี่ยงของเด็กจอแก้ว
- มาตรฐานการศึกษากับความเป็นอื่น?
-
ร่างกายศึกษา ศาสตร์แขนงใหม่ในสังคมบริโภค
- วัยรุ่นหลังสมัยใหม่ พวกเขาเรียนรู้กันอย่างไร
- อำนาจและความรุนแรง ปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ในอเมริกา

ภาษาไทย - ช
ชัชวาล ปุญปัน (011048)
- การตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์
- เขื่อนไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล

- คีตนที : ลำนำแห่งสายน้ำ
- งานวิจัยที่เป็นอันตราย - นาโนเทคโนโลยี กับ ข้าวพันธุ์ใหม่
- เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร
- ฟิสิกส์ล้านนา
- ภัยเงียบที่กำลังดังของเทคโนโลยีชีวภาพ
- มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยและการขยายสนามบินเชียงใหม่
-
วาระซ่อนเร้นที่ฝังอยู่ในธรรมะกับวิทยาศาสตร์
- วิกฤต การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย
- วิทยาศาสตร์แบบวัวหาย
- สังขยาปกาสกฎีกา อุปกรณ์แห่งการหยั่งถึงความเป็นจริง จากโลกวิทยาศาสตร์พุทธศาสนา (ร่วมเขียน)
- อย่าให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำร้ายสังคม
- อุตสาหกรรมอาหารดัดแปลง : คนกับเนสท์เล่ สังคมเสี่ยงภัย

ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (211048)
- ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์
- ประวัติศาสตร์แห่งการลวง กรณีเกี่ยวกับปัตตานี
- ยศธรและอัมมานา : ความรุนแรงยังไม่จางที่ภาคใต้ (๑)
- ยศธรและอัมมานา : ความรุนแรงยังไม่จางที่ภาคใต้ (๒)
- ร่างบทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้
-
อนาคตเหตุการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ของไทย
- อาณาจักรอเมริกากับสงครามอิรัก

ชำนาญ จันทร์เรือง (011048-2)
- กับปัญหาคาใจในการเมืองไทยไล่ทักษิณ
- การปฏิวัติระบบราชการ
- เกียรติยศและศักดิ์ศรีแห่งฐานันดรที่สี่
- คอร์รัปชันหรือฉ้อราษฎร์บังหลวง
- จรรยาบรรณของหมอดู
- ไทยกับฟาสซิสม์
- นิติรัฐ กับ อำนาจรัฐเถื่อน
- ปัญหาของนักกฎหมายไทย
- มาเป็นชาวสยามกันดีกว่า
- แมคเคียเวลลีกับการเมืองไทย
- แม่อายสะอื้นถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ
- ย้อนรอยข่าวแกะเกาด้วยสาระ - หนังสือราชการหรือหนังสือส่วนตัว
- รัฐ,ชาติ,ประเทศในความหมายที่แตกต่าง
- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย
- สัญญาประชาคมที่นายกฯทักษิณไม่ได้พูดถึง
- สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- สิทธิมนุษยชนทหาร
- สี่ทันสมัย
- ห้าหมื่นชื่อยังไม่เพียงพอต่อการถอดถอน

ภาษาไทย - ธ
ธงชัย วินิจจะกูล (Thongchai Winichakul) (221248)
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ไทยรักพม่า"
- แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY
-
แผนการสอน Orientalism: The Others in Our Knowledge
- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
-
Same Old Royalism Hatches Again
- สุธรรมผ่านเหตุการณ์ ๖ ตุลามาได้อย่างไร?
-
อันตรายจากลัทธิชาตินิยมไทย (กรณีเหตุการณ์ที่ปัตตานี)

ภาษาไทย - ณ น
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (Nidhi Eoseewong) (270948)
- การเมืองของชนชั้นนำ VS การเมืองชนชั้นตาม
- กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ
- ก่อการร้าย (terrorism)
- การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม
- การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"
- การเมืองและวัฒนธรรมไทยรายสัปดาห์ (ระเบิดนโยบาย, หลากวัฒนธรรม, ลามกอนาจาร)
- การศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน (alternative education)
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ (education for peace)
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความ (โลกของนัก กม., ชาตินิยมมลายู, สังคมที่พจนานุกรมสร้าง)
- (ก). นมแอร์และศักดิ์ศรีผู้หญิง (ข). ล้างไพ่ (ค). สงกรานต์ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่
- ข้อเสนอการศึกษากับทางเลือกของชีวิต (proposal of alternative education)
- ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า
- ไข้หวัดนก กรณีตากใบ และคนเดือนตุลา (รวมบทความ)
- คดีจินตนา แก้วขาว, คอรัปชั่น,และเรื่องตลก
- คนจนกับความหมาย
- คนไทยกับ ๓ คำเจ้าปัญหา : เชื้อชาติ-กลุ่มชาติพันธุ์-อัตลักษณ์
- ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข
- ความมั่นคงของรัฐไทย ไม่ใช่แค่สบถและเข่นฆ่า
- ความมั่นคง การสร้างภาพ และการเมืองเรื่องภาษา
- ความรุนแรงและสันติภาพโลก
- คำประกาศเกียรติคุณรางวัล"ศรีบูรพา"
- จากนกที่โบยบิน ถึงถนนราชดำเนินใต้ดิน (รวมบทความ)
-
จากพฤษภาทมิฬถึงการปฏิรูปการเมือง ๔๙
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม
-
ณ วันนี้ที่ย้อนกลับไปของนายกทักษิณ
- ดุสิตธานี
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย
- ทวงคืนความมั่นคงจากทหาร - สึนามิกับเฮอร์ริเคน
- ทางเลือกของการจัดการน้ำ
- ทีทรรศน์ปกิณกะจากเชียงใหม่ (รวมบทความ)
- ไทย-มาเลย์ และปัญหาชายแดนภาคใต้
- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ itv talk
-
นิธิคุยเฟื่องเรื่องจิตวิทยาและวัฒนธรรมทางสายตา
- นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์ (รวมบทความ)
- น้ำท่วม แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีหรือการจัดการสังคม
- นิธิอธิบาย : สังคม-วัฒนธรรมไทยปนฝรั่ง
-
นิธิ : บรรพชนโพส์ตโมเดิร์นและนักเร่งปฏิกริยา
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา (พระไพศาล วิสาโล)
- ปฏิกริยาต่อรายงาน กอส. เรื่องของกรรมกร และเรื่องเด็กๆ
-
ประวัติศาสตร์ปัตตานี ยะลา นราธิวาส(1)

- ปรัชญาการสร้างสรรค์ศิลปะเอเชียในอดีต
- ประเทศไทยที่หายไป-วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ
- เปลือยพลังงาน วิกฤตของใคร (นิธิ, ชัชวาล) (อภิปราย)
- พรรคมลายู ครูจูหลิง และพุทธศาสนาถูกท้าทาย
- พระกับการเมือง
- เพศศึกษา (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ชาตินิยมในโลกาภิวัตน์)
- ผู้หญิง-ดนตรีลีลา-และภูมิปัญญาสถาบัน (รวมบทความ)
- ผ่าทางตันสื่อไทย สู่สื่อทางเลือก
- พระเอกบนหลังม้าแกลบกับเศรษฐีใหม่

- มุมสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมไทย (รวมบทความ)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การย้าย, ด้วยจิตวิญญานธรรมศาสตร์
- มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม (รวมบทความ)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา"
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๑)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๒)
-
ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๑)
- ย้อนรำลึกถึงผลงานรัฐบาลทักษิณ (ตอนที่ ๒)
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ - วนิดาตันติวิทยาพิทักษ์)
- ราคาของกระดาษแผ่นนั้น (ใบปริญญา)
-
เรารักในหลวงถึงวาทกรรมถวายพระราชอำนาจคืน
- ลูกไล่ประวัติศาสตร์ ปฏิรูปการเมือง และเรื่องประตูหมู่บ้าน
- เลือกที่จะไม่เลือก (รณรงค์เลือกตั้ง 2543, ม.เที่ยงคืน)
- วัฒนธรรมการอ่าน (นิธิ)
- วัฒนธรรมการอ่าน, คนจน, เบี้ยกุดชุม, รัฐธรรมนูญ
- วอลเดน เบลโล ซักฟอกธนาคารโลก และ ไอเอมเอฟ
- วิกฤตพุทธศาสนากับสังคมไทย
- วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน
- ศตวรรษแห่งความยากจน - ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
- ศิลปะและศิลปินในทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์
- สงครามไร้รัฐ
- สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย
- สังคม-สงคราม : ว่าด้วยเรื่องความรุนแรง (รวมบทความ)
-
สถาบันพุทธทาสภิกขุ - คริสต์มาสและสุกิจวิทยาลัย
- สมานฉันท์ ปักษ์ใต้ และน้ำมันดีเซล
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
- สื่อเป็นพิษภายใต้การกำกับของทุน
- สามเรื่องสำหรับเพื่อนชื่อ เจริญ วัดอักษร
- สามัคคีน้ำ : กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
- เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว
- หนี้สินและความยากจน
- หลากหลายมิติของความยากจน (รวมบทความ)
- อุดมศึกษาในความหมายของนิธิ
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม

นิษฐา หรุ่นเกษม (221048)
- กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- การวิพากษ์การใช้อุปมาอุปมัย
- ความเข้าใจเรื่องสื่อกับคำว่าอำนาจ
- แบบแผนทางจริยธรรมของนักสื่อสารมวลชน
- เปลือยสื่อเห็นร่างทรงโฆษณา
- ภาพนำทางกับพฤติกรรมการสื่อสารในปริบททางสังคมอินเดีย
- รู้เท่า รู้ทัน "สื่อ" (การถอดระหัสสื่อ)
- วาทกรรมพันตู กรณีเรื่องของการทำแท้ง
- สื่อกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคม
- หลากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
- เฮอร์เบิร์ต ไอ. ชิลเลอร์ : การเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณะของบรรษัทเอกชน
- The Piggish Link : ตุ้ยนุ้ยตลอดกาล ว่าด้วยวาทกรรมบนเรือนร่าง

ภาษาไทย - ป
ประมวล เพ็งจันทร์ (201048)
- การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- ทัศนียวิทยาวัฒนธรรมอินเดีย สีในวัฒนธรรมอินเดีย
- บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย
- ภารตมาตา ปรัชญาอุดมศึกษาของผู้หญิง
- ภิกษุณี คติหรืออคติ (1)
- มหาวิทยาลัยในอินเดียเชิงเปรียบเทียบ
- วิศวภารตี - ศานตินิเกตัน : อุดมศึกษาที่ไร้กำแพง
- สนทนาเรื่อง"ธรรมบท"
- สังขยาปกาสกฎีกา อุปกรณ์แห่งการหยั่งถึงความเป็นจริง จากโลกวิทยาศาสตร์พุทธศาสนา
- อาณานิคมอุดมศึกษา : ระบบอุดมศึกษาของอินเดียในปัจจุบัน
- อายุรเวท วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอุดมศึกษาของอินเดีย
- อโศกมหาราชกับวิวาห์มรสุม : ภาพสะท้อนอุดมศึกษาอินเดีย
- อินเดีย : จากภูมิสัณฐานและประชากรถึงยุคพระเวท
-
อินเดีย : จากกำเนิดพุทธศาสนาถึงการปลดปล่อยอาณานิคม

ประเวศ วะสี (211048)
- ทฤษฎี 3 อำนาจ
- ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท (ปัญหาและจุดคานงัดมหาวิทยาลัยไทย)
- นโยบายเพื่อคนจน
- ประเวศ วะสี พยากรณ์อนาคตประเทศไทย
- พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (ดับไฟใต้ สร้างเงื่อนไขการวางอาวุธ ร่วมทำพันธะสัญญาทางสังคม)

- สังคมจะไร้ทางออก ถ้าไม่เรียนรู้

ภาษาไทย - พ
พระไพศาล วิสาโล (101148)
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา
- ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน
- มหาวิทยาลัยภายใต้กระแสทุนนิยม
- ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค

- วิถีธรรมแห่งการตายตามแนวพระพุทธศาสนา
- ทำความเข้าใจความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ

พิเชษฐ เมาลานนท์ (290948)
- กฎหมายและการบังคับใช้ กรณีฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
- การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในญี่ปุ่น
- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง"สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"
- ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ (Judicial Activism)
- ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง กักคึ (saiban gaku)
- ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - พฤศจิกายน ๔๗
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - มกราคม ๔๘

พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ (211048)
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้

- การเมืองฐานประชาชน : คำสั่งสอนพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
- ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn
-
ทบทวนสารคดีบีบีซี.เรื่องอำนาจของฝันร้าย : The Power of Nightmares
- มีบางสิ่งขาดไปในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน

- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน
-
Short Circuit - Corto Circuito - ศูนย์สังคมของอิตาลี

ไพสิฐ พาณิชย์กุล (290948-3)
- กฎหมายกับการเบียดบังคนจน
- กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ
- การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย
- ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย
- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย
- นิติบัญญัติจากหมู่บ้าน
- นิติ-นิเวศวิทยา กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน
- บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน?
- พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย)
-
Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย
- ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ - เสรีภาพเป็นจริง
- สิทธิชุมชน ปัญหาและพัฒนาการทางความคิด
- หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์

ภัควดี วีระภาสพงษ์ (011048-3)
- การท้าทายเสรีนิยมใหม่ และใครหาว่าทุนนิยมปฏิเสธไม่ได้
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน

- การมองโลกในแง่ดี บนความไม่แน่นอน (The Optimism of Uncertainty : Howard Zinn)
- เกอเธ่และโชเปนฮาวเออร์ : การแปลภาษาและถ้อยคำ
- ข่าวเด่นที่ไม่เป็นข่าว 25 อันดับ ประจำปี 2544-2545

- ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ
- คิดนอกกรอบ : ว่าด้วยการค้า การพัฒนา และการลดปัญหาความยากจน
- โค่นประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ : เพียงแค่คลื่นลมกระทบหินผา
-
จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา

- จุดเปลี่ยนของความคิด การกอบกู้โรงงานในอาร์เจนตินา
- ภัควดี วีระภาสพงษ์: พูดเรื่องทฤษฎีการแปล (ตอนที่ ๑)
- ภัควดี วีระภาสพงษ์: พูดเรื่องทฤษฎีการแปล (ตอนที่ ๒)

- นาวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ : ฤาจะเป็นเรือไททานิค?
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่

- นโยบายค่าเงินดอลลาร์: ปากแข็ง มืออ่อน
- บททดลองเสนอ เสรีนิยมใหม่ สังคมไทยไร้ทางเลือกจริงหรือ?

- บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์
- บทสัมภาษณ์ Noam Chomsky - สิงหาคม 2003
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : อิรักคือการทดสอบขั้นแรก
- บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย
- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- มหากาพย์การเมืองเวเนซุเอลา : ปริศนาของฮูโก ชาเวซ
-
เวเนซุเอลา: เส้นทางปฏิวัติยุคหลังประวัติศาสตร์
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน

- ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส
- "เราเดินด้วยคำถาม" บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์
- สงครามระหว่างอวิชชา (The Clash of Ignorance by Edward W. Said)
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง
- สัมภาษณ์อรุณธาตี รอย : นักเขียนชื่อก้องโลกกับโลกาภิวัตน์
- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)

- อเมริกันฉาวโฉ่ แต่ไม่เป็นข่าว : คัดเลือกข่าวเพื่อตีแผ่
- เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ
- เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ
- ฮาโรลด์ พินเทอร์ ปาฐกถารับรางวัลโนเบล - ศิลปะ สัจจะและการเมือง

ภาษาไทย - ร, ล
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ (031048)
- การเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ Thaksinomics
- จินตภาพอุดมศึกษา ก้าวใหม่หลังการปฏิรูป
- จากองครักษ์พิทักษ์นาย ถึง Cyber Soldiers
- ฉันทามติรัตนโกสินทร์ในยุคโลกาภิวัตน์

- เดอ โซโต และสปาเกตตีโบลเอฟเฟคท
- ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ
- นักการเมืองควรเป็นสินทรัพย์ของพรรคการเมืองหรือไม่?
- นักการเมืองในฐานะสินค้า และประชานิยมโลกและไทย
- ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรณีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัค
- ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict)
- ว่าด้วยธุรกิจ Dot.Com บนไซเบอร์สเปซ
- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย

ภาษาไทย - ว
วารุณี ภูริสินสิทธิ์ (201048)
- คนพูดมากแต่เขียนน้อย George Herbert Mead
- ความเป็นเพศ [gender]
- ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทย
- ธิดาแห่งไอซิส ฤาผู้หญิงจะถูกกดขี่เช่นเดียวกันทั้งโลก
- แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตน ระหว่าง"ฉัน"ที่เป็นประธาน กับ "ฉัน"ที่เป็นกรรม
- แนวคิดสตรีนิยมในสกุลความคิดต่างๆ

Walden Bello
- วอลเดน เบลโล ซักฟอกธนาคารโลก และ ไอเอมเอฟ (Focus on the Global South) -

ภาษาไทย - ศ ษ ส
ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ (300948)
- กรณีนายกพระราชทาน : จดหมายเปิดผนึกถึงปัญญาชนและนักกิจกรรมทางสังคม
- การเคลื่อนไหว ๒๕๔๙ : รัฐประหารของคนชั้นกลาง
- การเมืองของความเป็นศัตรู และ ปัญหาบางประการ ในความคิดทางการเมืองของคาร์ล ชมิทท์.
- การเมืองแบบ"ทางสายที่ 3 : วาทกรรมแบบ หลังสังคมนิยม
- การสร้างปีศาจวิทยาแห่งการก่อการร้าย
- ความเกลียดชังทางโครงสร้างที่อันตราย
- คืนประชาสังคมให้คนไทยมุสลิม
- คำถาม - กุญแจสู่สังคมความรู้
- ชาติ เชื้อชาติ และดินแดน
- ถนน เมืองและอำนาจ ในประวัติศาสตร์
- ปฏิรูปการเมือง : บนเส้นทางไปสู่ความเป็นขวา
- ปฏิรูปการเมือง : บนหนทางไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยม
- โพสท์โมเดิร์นคืออะไร จากปฏิกริยาแบบมาร์กซ์สู่การเมืองแบบปฏิบัตินิยม
- มิเชล ฟูโกต์ : ประวัติศาสตร์ และการเมือง
- อิสลามและประชาธิปไตย
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก

สดชื่น วิบูลยเสข (211048)
- กลุ่มบรัสเซลส์ : องค์กรซ่อนเงื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม
- เจาะเวลา หาเวลา(เวลาและเอกภพ)

- เต๋าแห่งฟิสิกส์ (ว่าด้วยพุทธปรัชญานิกายเซน)
- ทศวรรษแห่งการพัฒนา (Decade of Development)
- วิพากษ์ Thomas Kuhn จากมุมมองของนัก วิทยาศาสตร์ : การปฏิวัติที่ไม่มีวันเกิด
- วิวาทะจริยธรรมสำเนาพันธุ์ 1
- วิวาทะจริยธรรมสำเนาพันธุ์ 2

สมเกียรติ ตั้งนโม (Somkiat Tangnamo) (280948)
- กระบวนการสร้างสื่อ (Process of Media Construction)
-
ก้อนหินของนักปรัชญา : การแต่งงานของนิเวศวิทยากับการเล่นแร่แปรธาตุ
- การจัดการความรู้ มุมมองทางปรัชญา
- การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern and Critical and Cultural Theory)
- การนอนหลับและการฝัน
-
การปฏิวัติกำมะหยี่ของประชาชาติเชคฯ
- การวิเคราะห์ภาพตามหลักสัญศาสตร์ (semiotic analysis)
- การวิเคราะห์สื่อในแนวจิตวิเคราะห์แบบ Jungian
- การวิพากษ์วัฒนธรรมมวลชนของ นิทเช่
- การศึกษาเกี่ยวกับสื่อและสังคม - Media studies
- การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางสายตา
- การสวมกอดระหว่างการเมืองกับวิทยาศาสตร์
- การให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าวาทกรรมและอุดมคติ
- การอ่านและการถอดระหัสสื่อ
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม
- ข้อแย้งเชิงประวัติศาสตร์"วัฒนธรรมทางสายตา"
- คนจนสี่พันล้านคน ผู้ถือกุญแจไปสู่อนาคตแห่งทุนนิยม
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
- ความคิดจิตวิเคราะห์ของลากอง
- ความฉลาดของลูกตาและมายาคติในงานโฆษณา
- ความไม่ซื่อสัตย์และการฉ้อฉลของวิทยาศาสตร์
- ความยิ่งใหญ่และข้อจำกัดของฟรอยด์
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้
- ความรู้ช้า (Slow knowledge - fast knowledge)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อและสังคม
- Campbell กับโครงร่างทฤษฎีสื่อ แนวจิตวิทยา
- จักรพรรดินิยมกับการตักตวงประโยชน์โลกที่สาม
- จักรวรรดิ์ และภายหลังจักรวรรดิ์นิยมอเมริกัน
- จุดจบของการพัฒนา จับโกหกการพัฒนาที่ยั่งยืน
- จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ จากมุมมองของพระเจ้า มาสู่มุมมองของมนุษย์
- จาก ศิลปะเสื่อมทรามสู่เกียรติยศ Documenta (ความหมาย-ประวัติความเป็นมา)
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๑)
- ฉันทามติปักกิ่ง : วิถีเศรษฐกิจที่ไม่อาจเดินตาม (ตอนที่ ๒)

- แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta11
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ

- GMO สำหรับอาหารมื้อเย็นนี้
- โฉมหน้าความเป็นหญิงในวิทยาศาสตร์
- ชีวิตระหว่างชายขอบโลกทั้งสองด้าน (Edward W.Said)
- ไซเบอร์สเพสและธรรมชาติของมนุษย์ (cyberspace and human nature)
- ฐานคิดความยุติธรรมตะวันตก[กรีก-คริสเตียน]
- ดิบงามในงานสร้างสรรค์ (Raw Creation)
- ดูละครแล้วย้อนดูตัว จากอริสโตเติลถึงเบรคท
- ตามรอยแนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theory : Introduction)
- ทุนนิยมธรรมชาติ
- ทบทวนวรรณกรรม วัฒนธรรมทางสายตา ๖ (ภาพโป๊เปลือย)
- ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๑)
- ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๒)
-
ทฤษฎีพึ่งพา คำอธิบายความด้อยพัฒนา
- ทฤษฎีรื้อสร้าง, Deconstruction ทฤษฎีรื้อโครงสร้าง
- ทฤษฎีวิพากษ์ และ วิกฤตของทฤษฎีทางสังคม (Critical Theory and the Crisis of Social Theory)
- ทฤษฎีวิพากษ์สังคม - ทฤษฎีวิพากษ์วรรณกรรม
- ทัศนียภาพของโลกกว้างเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์
- ทำความเข้าใจสัญลักษณ์นิยมในงานศิลปะ
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย
- ทำไมพวกเขาจึงเกลียดเรา (Why do they hate us?)
- Thomas Kuhn กับการตั้งข้อสงสัยในวิทยาศาสตร์
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๑
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๒
- นางบำเรอที่ถูกทำให้ผิวขาว: กากตกค้างของปิตาธิปไตย
- เนื่องในมรณกรรมของเอ็ดวาร์ด ซาอิด
- แนวคิดโครงสร้างนิยม และ หลังโครงสร้างนิยม
- แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่
- แนวคิดคู่ตรงข้ามกับความเข้าใจภาพยนตร์
- แนวคิดศิลปะและสุนทรียศาสตร์นอกยุโรป
- แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส
- แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta11
- ในนาฏกรรมชั้นต่ำและวัฒนธรรมสอดแทรก
- บทนำเกี่ยวกับจักรพรรดินิยมทางวัฒนธรรม - จากสารานุกรมวิกกีพีเดีย
- บทนำทางปรัชญา : ลากองกับจิตวิเคราะห์
- บทนำ ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท
- บทนำเพื่อทำความเข้าใจ"ลัทธิหลังอาณานิคม"
- บทสนทนาเรื่องเพศกับศิลปะ
- บทสัมภาษณ์สมเกียรติ ตั้งนโม : การเมืองเรื่องสื่อ
- บทสรุปวัฒนธรรมทางสายตา : วัฒนธรรมที่ไม่มีหู

- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่หนึ่ง)
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่สอง)
- บนเส้นทางของความน่าเกลียด : ว่าด้วยเรื่องของสุนทรียศาสตร์
- บนเส้นทางของวัฒนธรรมทางสายตา : จากศิลปะสู่วัฒนธรรม
- เบื้องหลังสงครามสหรัฐและอิรัค โดย Edward Said
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- Baudrillard : เจ้าพ่อสื่อหลังสมัยใหม่
- ประวัติการโฆษณาชวนเชื่อกับการขายสงคราม
- ปฏิบัติการพายุสมองและการทำแผนที่จิต
- ปรัชญาการรื้อสร้างของเดอริดา
-
ประวัติของคนทำสื่อที่หาญท้าทายทำเนียบขาว : ไมเคิล มัวร์
- ประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสถานภาพของผู้หญิง
- ประวัติความเป็นมาของทรราชและเผด็จการ
- ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- ประวัติความเป็นมาของพวกร็อบเบอร์บารอน : จอมโจรผู้ดี
- ประวัติศาสตร์ลัทธิอาณานิคมโดยสังเขป
- เปิดพรมแดนวิทยาศาสตร์สู่พรมแดนจริยศาสตร์
- โป๊-เปลือย-ลามก-อนาจาร
- ผู้ตั้งคำถามต่อยุคสมัยใหม่(The Frankfurt School)
- ผลงานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำด้วยกลไก (Walter Benjamin)
- แผนการทำสงครามของสหรัฐอเมริกากับอิรัค (สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้)
- พรมแดนใหม่ของวิทยาศาสตร์
- ฟูโกในสานานุกรมสุนทรียศาสตร์
- ฟูโกสำหรับผู้เริ่มต้น

- กำเนิดคลินิค : (The Birth of the Clinic)
- แบบแผนของสิ่งต่างๆ (The Order of Things)
- วินัยและการลงโทษ (Discipline and Punish)
- ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศ (History of Sexuality)

- Functionalism & Structuralism
- ภาพกว้างและความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะสถานการณ์นิยม
- ภาพที่เป็นจริงของปาเลสไตน์ที่คนอเมริกันไม่เคยรับรู้
- ภาพยนตร์: จักรวรรดิ์วัฒนธรรมอเมริกัน
- ภาษาของธรรมชาติ (language of nature)
- ภาษาและการสร้างความจริงทางสังคมของสื่อ
- มนุษย์เรอเนสซองค์ (The Renaissance Man)
- มหัศจรรย์แผ่นดินจีนในสายตามาร์โคโปโล
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)
- มหาวิทยาลัยไทยโดนไวรัส
- มายาคติ กับ วัฒนธรรมสังคมร่วมสมัย (Roland Barthes)
- เมื่ออัลเบริท ไอน์สไตน์ วิพากษ์ทุนนิยม
- ยูรเกิน ฮาเบอร์มัส คิดอะไร (1)
- ยูรเกิน ฮาเบอร์มัส คิดอะไร (2)
- รวบรวมรายชื่อบุคคลและองค์กรไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ.
- ร่ำรวยวัตถุแต่ยากจนเวลา
- ลัทธิการก่อการร้ายในยุคหลังสมัยใหม่ (ในสายตาของทุนนิยมอุตสาหกรรม / มุมมองแบบขวาๆ)
- ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia)
- ลัทธิหลังสมัยใหม่และพื้นที่ทางการเมือง (Postmodernism and Politics)
- ลัทธิอาณานิคมกับวัฒนธรรมทางสายตา
- ลิขสิทธิ์ในโลกตะวันตก : นิยามความหมายและสารัตถะ
- โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม
- โลกาภิวัตน์และความยากจน
- วิทยาศาสตร์กับการถูกครอบงำทางการเมือง
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๑]
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๒]
- วิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก
- วิจารณ์เอเปคในมุมมองวัฒนธรรม การต้อนรับโคลัมบัสยุคใหม่
- วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis)
- วิธีคิด, สัจนิยม, อุดมคติ, สังเคราะห์, วิเคราะห์, ปฏิบัตินิยม
- วิธีคิด, การปรับปรุงวิธีคิด
- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- วัฒนธรรมทางสายตา : การจ้องมองและเรื่องเพศ
- วัฒนธรรมทางสายตาเกี่ยวกับเรื่องร่างกายและพื้นที่
- วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน
- วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน
- วัฒนธรรมโลกกับความเป็นอเมริกัน
- วัฒนธรรมแห่งความเมตตา (ทะไล ลามะ)
- วิพากษ์วิทยาศาสตร์และทฤษฎีกายา ของ เจมส์ เลิฟล็อค
- วิพากษ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ : ศิลปะหรือเพียงเหล้าดองสมองทุน
- Walter Gropius ผู้ให้กำเนิดหัวใจศิลปะแบบเบาเฮาส์
- ศิลปะแนวกิจกรรม ศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม
- ศิลปะและปรัชญาในยุคโพสท์โมเดิร์น
- ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับขยะ (The aesthetics of garbage)
- เศรษฐศาสตร์ที่มีหัวใจ
- สงครามที่อาจยุติความเป็นอภิมหาอำนาจของสหรัฐฯ
- สงครามมุสลิมอัลจีเรีย ภาพรำไรเมืองใต้ไทย
- สังคมวิทยาศิลปะ
- สถานภาพของผู้หญิงในสื่อ ศิลปะ และกฎหมาย (สมเกียรติ, จิรพร, สมชาย)
- สปินด็อกเตอริ่ง : นวัตกรรมประชาสัมพันธ์ทางการเมือง
- สปินด็อกเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังภาพนักการเมือง

- สวนกระแสลิขสิทธิ์และเรื่องของลิขซ้ายโดยสังเขป
- สิทธิบัตรเกี่ยวกับชีวิต (Patents on Life)
- สินค้ามนุษย์ : โลกของการค้าทาสหลังสมัยใหม่
- สัญญศาสตร์ การศึกษาเรื่องเครื่องหมาย (Semiology)
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้ กรณีไมโครซอฟ และ บิลล์ เกทส์
- สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ
- สื่อในมุมมองของมานุษยวิทยาและจิตวิเคราะห์
- สามสิบ(๓๐)โรคร้ายในวัฒนธรรมกระแสทุน
- สาระจากโทรทัศน์
- สารานุกรมการเมืองเรื่องผู้หญิง และนิติสังคม
- โสกราตีส รากเหง้าเหตุผลและศีลธรรมตะวันตก
- หนังสือกรรมสิทธิ์ของโคลัมบัสยุคใหม่
- โหมโรงเกี่ยวกับ Jacques Derrida
- องค์ประกอบและประวัติศาสตร์การวิจารณ์ศิลปะ
- อนาธิปไตย : การเมืองแบบไร้รัฐ
- อัตลักษณ์และความหมายของวิทยาศาสตร์
- อีกด้านหนึ่งที่ลึกลับเกี่ยวกับฟรอยด์
- อิสรภาพของความพร่อง (David R. Loy)
- อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (ตอนที่ 1) (Culture Industry)
- อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (ตอนที่ 2) (Culture Industry)
- อเมริกาก่อการร้าย : บทสัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้
- อำนาจของความไร้อำนาจ The Power of Powerless : A Sequel
- อำนาจ, ฟูโก, และแฟรงค์เฟริทสคูล (ความพยายามกบฎต่อโครงสร้างอำนาจ)
- อารยธรรมและบรรดาศัตรูของอเมริกัน AMERICAN CIVILAZATION AND ITS ENEMIES
- อิสราเอล-อิรัค-และสหรัฐอเมริกา (โดย Edward Said)
- อะไรคือวัฒนธรรมทางสายตา? What is visual culture?
- อะไรคือสิ่งที่สื่อทำกับเรา? สื่อและสังคม
- โฮโมเซ็กซ์ชวลลิทีในมุมมองจิตวิทยา
- สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล
- ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
- เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์


- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ

- Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยมของอิริค ฟรอม์ม
- Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยม มาตาธิปไตย และสันติภาพ
- Herbert Marcuse คนสำคัญที่โลกกำลังจะหลงลืม

สมชาย บำรุงวงศ์ (041048)
- จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ
- ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ
- โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ
- ภาพยนตร์ mona lisa smile : ศิลปะ, ความเป็นตัวตน, การประดิษฐ์สร้างความเป็นผู้หญิง
- ภาพสะท้อนอำนาจนิยมในโรงเรียนผ่านภาพยนตร์เรื่อง KES
- มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน : เรื่องสั้นชุด ครูกับนักเรียน
- โรงเรียนคือสัญลักษณ์ของการบังคับ การขู่ให้กลัวและการทำโทษ (รวมบทความ)
- สมุดรายงานฯ ของเด็กๆ
- สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน

สมชาย ปรีชาศิลปกุล (280948-3)
- การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม
- การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"(๓)
- คำประกาศขบวนการเสรีไทย ๒๕๔๙
- เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย
- ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่หลักศีลธรรม
- นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์
- นิติศาสตร์แหกคอก
- น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย
- ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ
- พระองค์เจ้ารพีฯ เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยจริงหรือ ?
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
- พหุนิยมทางกฎหมาย (Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย)
- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์
- ศาลรัฐธรรมนูญ: พิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ
- สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย
- อคติ ๔ ในระบบกฎหมายไทย
- อคติแห่งจารีตประเพณี
- Constitutionalism: Road Map สู่อุตมรัฐที่ไร้ประชาชน?

สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล (281048)
- จอมพล ป. กับโทษประหารชีวิต
- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- หลัง ๑๔ ตุลา ในทัศนะของสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
- deja vu จากประเวศ วะสี ถึง ประมวล รุจนเสรี


สายชล สัตยานุกรักษ์
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒)
- สองร้อยปีวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม

สุชาดา แม่นยำ(จักรพิสุทธิ์) (201048)
- การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
- ชุมชนกับการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
- เชียงใหม่เป็นดิสนีย์แลนด์อยู่แล้ว !
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย
- ทำไมต้อง...สื่อทางเลือก
- บทสัมภาษณ์ : โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือก
- วิกฤตวัยรุ่น - วัยรุ่นก็มีสมอง(ส่วนอยาก)
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น
- Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อ

สุภัตรา ภูมิประภาส (281048)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์
- ออง ซาน ซูจี : 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ
- 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย
- Aung San Suu Kyi : 60 Years of Struggling Behind the Cloud (translated by Pravit Rojanaphruk)

ส.ศิวรักษ์, สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (041048)
- การจัดการความขัดแย้งในวิถีทางของชาวพุทธ
- ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn
- คำกล่าวปิดการอภิปรายเรื่องพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญ
- คำประกาศเกียรติคุณแด่นายสุชาติ สวัสดิศรี
- วิจารณ์หนังสือของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์
- ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไทในพระพุทธศาสนา
- ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า
-
แนวทางของการสมานฉันท์ฉบับ 'สุลักษณ์ ศิวรักษ์'
- บทเรียนจากพระสูตร
- บูชาคุณสมเด็จพระวันรัต เฮง เขมจารี และกำหนดการเปิดห้องสมุด
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
- ปาฐกถานำ วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
- ปาฐกถาวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ : มติพจน์สำหรับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- วิจารณ์หนังสือของ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ (สมาคมคนอ่าน ส.ศ.ษ.)
- วิสัยทัศน์ของวิทยาศาสตร์ไทยในศตวรรษหน้า
- ศิลปะ สถาปัตยกรรม และความงาม ในมุมมองของปัญญาชนสยาม
- ส.ศิวรักษ์ : ศูนย์บันเทิงครบวงจรของรัฐบาลทักษิณ
- สุนทรกถาในงานมอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย (นิธิ เอียวศรีวงศ์)

เสนีย์ เสาวพงศ์ หรือ ศักดิ์ชัย บำรุงพงศ์ (รางวัลนักเขียนอมตะ) (280948-2)

ภาษาไทย - อ
อรศรี งามวิทยาพงศ์ (211048)
- กรอบความคิดว่าด้วย"กระบวนทัศน์สุขภาพ"
- กระบวนทัศน์การพัฒนาของรัฐ : จากผู้ใหญ่ลีถึงหลุยส์ วิตตอง
- คำชี้แจงเกี่ยวกับ"เต๋าแห่งฟิสิกส์ บทที่ 16
- ฐานคิดของจริยธรรมและการวิจัยในโลกสมัยใหม่
- ปฏิรูปการศึกษา : มุมมองทางกระบวนทัศน์และบริบทสังคมไทย
- พัฒนาการความคิดของของฟริตจ๊อฟ คาปร้า
- วิกฤตพลังงาน : กับดักของการพัฒนาโลกาภิวัตน์

อานันท์ กาญจนพันธุ์ (211048)
- ความเป็นคนชายขอบกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
- พลวัติของความรู้ชาวบ้าน ในกระแสโลกาภิวัตน์
- โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรมไทย
- เศรษฐกิจกับความยุติธรรม
- สิทธิชุมชน กับ รัฐธรรมนูญติดหล่ม
- สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน"
- Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย

ธันวา ใจเที่ยง (120249)
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
-
ชีวประวัติเตียง ศิริขันธ์ และขบวนการเสรีไทยภาคอีสาน

- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- บันทึกความทรงจำ ดวงใจนักรบประชาชน
- บ้านหนองผือ ศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธธรรม
- ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
- พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต : ผู้นำแห่งการสร้างธรรมิกสังคมชาวนาลุ่มน้ำโขง

 

กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)