กลางวันคือการเริ่มต้นเดินทางไปสู่ความมืด ส่วนกลางคืนคือจุดเริ่มต้นไปสู่ความสว่าง- เที่ยงวันคือจุดที่สว่างสุดแต่จะมืดลง เที่ยงคืนคือจุดที่มืดสุดแต่จะสว่างขึ้น

เว็บไซต์ที่บอกไม่ได้ว่ามีคุณภาพหรือไม่ เพราะคุณต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะใช้คำคุณศัพท์ที่เหมาะสมกับเว็บนี้อย่างไร?
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนไม่สงวนลิขสิทธิ์ ในการนำความรู้ที่นำเสนอไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการและสังคม
หากนำเอางานวิชาการไปใช้ประโยชน์
กรุณาแจ้งให้ทราบที่

midnight2545(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)gmail.com

ขอขอบคุณ https://thaiis.com/ ที่กรุณาให้ใช้พื้นที่เพื่อการศึกษา
คลิกที่ตัวอักษร a-z เพื่อค้นหาหัวเรื่องตามที่ต้องการ
.........................
copyleft by The Midnightuniv
สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดต่อที่ midnightuniv(at)yahoo.com/ midnightuniv(at)gmail.com
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน สามารถคลิกอ่านบทความได้ที่สารบัญ (content 001-800) ข้างบนแถบสีส้มนี้ / ไม่สงวนลิขสิทธิ์
นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจส่งบทความเผยแพร่บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กรุณาส่งไปที่ midarticle(at)yahoo.com

Free Documentation License
Copyleft : 2006, 2007, 2008
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550, 2551 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง
โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากกองบรรณาธิการ
สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร
โดยระบุถึงเว็บไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org


สารบัญบทความมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ตั้งแต่บทความลำดับที่ ๐๐๐๑ - ๑๖๐๐

 


 

บทความทุกชิ้นที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน กองบรรณาธิการขอใช้สิทธิ์ในการอนุญาตให้มีการคัดลอกและนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการได้ทุกเมื่อ


ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัตน์ดูเหมือนจะเป็นยูโธเปีย(utopia) สำหรับประเทศศูนย์กลาง
แต่ขณะเดียวกันกระแสโลกาภิวัตน์นี้กลับกลายเป็นยูโธปลอม(dystopia) ของบรรดาประเทศชายขอบทั้งหลาย
เนื่องจากได้นำมาซึ่งการสูญเสีย และกดขี่ทางด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งทางด้านความยุติธรรม ความเท่าเทียม อิสรภาพ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ไม่ว่าจะมองจากมิติทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และกฎหมาย ฯลฯ
โดยสื่อหลายแขนงทำหน้าที่กล่อมเกลาให้สิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่และเป็นที่ยอมรับ แทนที่จะตั้งคำถาม
โครงการสื่อเพื่อบริบทสิทธิมนุษยชน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เกิดขึ้นมาจากการเล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ที่กำลังคุกคามผู้คน
และพยายามที่จะแสวงหาตัวบท และกรณีตัวอย่างในที่ต่างๆ มานำเสนอ เพื่อทำความเข้าใจ
สถานการณ์โลกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และทางออกที่หลากหลายในประเทศชายขอบต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมไทย
สำหรับผู้สนใจ สามารถส่งบทความเข้าร่วมกับโครงการได้ที่
midnightuniv(at)gmail.com

โครงการจับกระแสองค์การการค้าโลก (WTO Watch) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนสนับสนุนการเผยแพร่เอกสารข่าว WTO Watch

เอกสารข่าวจากโครงการจับกระแสองค์การการค้าโลก (WTO Watch) เป็นการนำเสนอข่าวและบทวิเคราะห์ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(๑) องค์การการค้าโลก และการเจรจาการค้าพหุภาคีรอบโดฮา (๒) ข้อตกลงการค้าทวิภาคีและภูมิภาคี และข้อตกลงเศรษฐกิจอื่นๆ
(๓) การค้าโลก (๔) ข้อพิพาทการค้า. โดยเอกสารข่าวจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์แห่งนี้เดือนละ ๒ เรื่องในสัปดาห์ที่สองและที่สี่ของเดือน
และยังนำเสนอเอกสารแนะนำหนังสือ WTO Watch ซึ่งจะเผยแพร่เป็นครั้งคราว ขึ้นอยู่กับหนังสือที่ออกจำหน่าย
เอกสารข่าว WTO Watch เริ่มเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา สนใจคลิกอ่านรายละเอียดที่แบนเนอร์

บทความล่าสุดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๑ - มกราคม ๒๕๕๒
บริการฟรี เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย
นักวิชาการท่านใด ประสงค์นำเสนอบทความทางวิชาการบนสื่อแห่งนี้
สามารถส่งบทความมาได้ที่ midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)gmail.com


1661. สิทธิชนพื้นเมือง: ยุทธวิธีและผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศ (๑) (สมชาย ปรีชาศิลปกุล : แปล)
1662. สิทธิชนพื้นเมือง: ยุทธวิธีและผลกระทบต่อกฎหมายระหว่างประเทศ (๒) (สมชาย ปรีชาศิลปกุล : แปล)
1663. รวมแถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน(วิกฤตสังคมไทย) และคำประกาศรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๑
1664. มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน: สงครามครั้งสุดท้ายของ National Robber Baron (พงศ์พันธ์ ชุ่มใจ : ประชาไท)
1665. โลกาภิวัตน์อันตราย? : อุปลักษณ์เชิงเทศะและคำถามเกี่ยวกับอำนาจรัฐ (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1666. ศิลปะหลังสมัยใหม่: จากศิลปะเกี่ยวเนื่อง ถึงความลับในประวัติศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม: แปล-เรียบเรียง)
1667. จาก"ภาวะหุบเหวของนักกฎหมายมหาชนไทย" ถึง"อหิงสธรรมของคานธี" (กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1668. ๑๐ ปีนักกฎหมายมหาชนไทย: ฤาจะตบเท้าเดินหน้าลงคลอง (รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1669. แนวความคิดเรื่องการดื้อแพ่งของนักปรัชญาอเมริกัน John Rawls (สมชาย ปรีชาศิลปกุล: นิติศาสตร์ ม.เชียงใหม่)
1670. ปาฐกถาชุดพุทธธรรม: อำนาจแห่งความว่าง ความว่างแห่งอำนาจ (ดร. เสกสรรค์ ประเสริฐกุล, ปาฐก)
1671. ปลุกปั้นแอทแทค (ATTAC): ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ (๑) (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1672. ปลุกปั้นแอทแทค (ATTAC): ขบวนการต่อต้านโลกาภิวัตน์เสรีนิยมใหม่ (๒) (ภัควดี วีระภาสพงษ์ : แปล)
1673. ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์: นัยต่อประเทศไทย (๑) (ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1674. ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์: นัยต่อประเทศไทย (๒) (ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
1675. Ron Mueck: ประติมากรผู้สร้างงานประติมากรรมอภิเหมือนจริงขนาดยักษ์ (รศ. สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
1676. จากเรื่อง "ซื้อปืน-เลิกเสียภาษี" ถึง "I am very weak" ในวันคริสต์มาส (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวม)
1677. แรงงานข้ามชาติกับนายจ้าง การจ่ายส่วย และการศึกษาเด็กข้ามชาติ (กอแก้ว วงศ์พันธุ์ : นักวิจัยอิสระ)
1678. ศิลปกรรมและสุนทรียกรรมหลังสมัยใหม่: ในบริบทสื่อศิลปะ (อุทิศ อติมานะ : วจศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1679(*). แถลงการณ์: ต้องลงโทษผู้กระทำผิดเพื่อนำนิติรัฐกลับสู่สังคมไทย (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
1679. บทบาทของพระสงฆ์กับการเมือง: ตามพระธรรมวินัยและประวัติศาสตร์ (พระภูริพัฒน์ หอมแก้ว : เขียน)
1680. บทวิเคราะห์คำพิพากษาคดี"ผัวเมีย"กับการลงโทษศาลไทย (รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
900. สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง (สมเกียรติ ตั้งนโม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
901. โครงการจับกระแสองค์การการค้าโลก (WTO Watch) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คลิกเพื่อค้นหาบทความ homepage ก่อนหน้านี้


มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความ
ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทั้งหมด กว่า 1600 เรื่อง หนากว่า 32000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า สนใจสั่งซื้อได้ที่
midnightuniv(at)gmail.com

ส่งธนาณัติถึง
สมเกียรติ ตั้งนโม : ไปรษณีย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202
สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50202
(หมายเหตุ : กรณีสั่งซื้อแผ่น CD-ROM จากต่างประเทศ ราคา 350 บาท รวมค่าจัดส่ง)ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
สารบัญเนื้อหา 4 I สารบัญเนื้อหา 5 I สารบัญเนื้อหา 6

ประวัติ ม.เที่ยงคืน I webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)gmail.com
midnightuniv(at)yahoo.com

ติดต่อมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ช่องทางด่วน
midnightuniv(at)gmail.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
[email protected]

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม


สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน และสังคมไทยของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

ข้อความใดๆก็ตามที่ปรากฏบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เป็นของเจ้าของชื่อ หรือนามแฝง หรือ IP ของผู้นั้น
ซึ่งไม่อยู่ในวิสัยความรับผิดชอบโดยตรงของบรรณาธิการเว็บไซต์นี้
หากพบข้อความใดบนเว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนที่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ชุมชน และสังคม กรุณาแจ้งให้ทราบ
เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุด (หากพบข้อความดังกล่าว กรุณาแจ้งให้ทราบที่ midnightuniv(at)gmail.com)


สนใจข้อมูลจากองค์กรต่างๆ ที่ส่งถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
คลิกเข้าไปดูได้ที่ป้าย - ข้อมูลจากองค์กรต่างๆ

 

 

คลิกไปหน้า home page เก่า
Midnight update 20 - 31 January 2009
เว็บไซต์ที่มีการคลิกมากกว่า 4.0 - 4.5 ล้านคลิกต่อเดือน
โครงการก้าวสู่คริสตศตวรรษใหม่เพื่อสังคม

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

42

 

 

 

 

43

 

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

 

 

46

 

 

 

 

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

 

51

 

 

 

 

52

 

 

 

 

53

 

 

 

 

54

 

 

 

 

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการสื่อเพื่อบริบทสิทธิมนุษยชน: จากสถานการณ์สิทธิมนุษยชนชายขอบสู่ศูนย์กลาง โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนร่วมกับนักวิชาการอิสระ
Global justice is an issue in political philosophy arising from the concern that "we do not live in a just world."[1] Many people are extremely poor, while others are extremely rich. Many live under tyrannical regimes.
Many are vulnerable to violence, disease, and starvation. Many die prematurely. How should we understand and respond to these facts? What do the inhabitants of the world owe one another? (Globalization)

[email protected]