นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)

ลำดับตัวอักษร D-d
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Dalai lama
Dam
Death, Departure
Debt
Decode
Deconstruction

Defeat, Defeatism

Deleuze,
Gilles (1925-1995)
Democracy
Democracy & Disobedience
Demonstration
Denotation
Dentist Dentistry
Dependency, Dependency Theory
Derrida, Jacques
Desire, Desirable
Destiny
de Soto, Hernando
Development
Devil
Dharma
Dialectic, Dialectics
Dictator, Dictatorship
Dictionary
free dictionary
Different, Difference
Digital
Dignity, Dignitary
Direct-action
Discipline
Discourse
Discursive practise
Discuss, Discussion
Disney, Walt
Disney Land
Displaced person
Doctor, (Spin-doctor)
Doctor; physician; medico
Documenta
Document, Documentary, Documentary film
Dollar
Dominate, Domination
Dot.Com
Dream
Dreams and Delusions

DynastyDalai lama (01)
- ทะไลลามะในนิวยอร์ก - พุทธทาสกับยูเนสโก
Dalai lama, interview, culture of compassion, Resurgence


Dam
(02)

Dam, (เขื่อน) (02)
- การล้างผลาญงบประมาณแผ่นดินโดยการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
- การสำรวจเชิงอนาธิปไตย กรณีเขื่อนปากมูล
- เขื่อน:ซากศพเศรษฐกิจการค้า
- เขื่อนไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล
- ความรู้ที่ขาดหายไปในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กรณีเขื่อนปากมูล
- แฉรัฐเผด็จการใช้ทหารปลุกผีแก่งเสือเต้น
- แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
- แถลงการณ์สมัชชาคนจน เบื้องหลังการตัดสินใจ ทำไมต้องปิดเขื่อนปากมูล
- แถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนต่อกรณีปากมูล
- ทางเลือก 5 ประการ โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
- ปัญหา 12 ข้อ ที่นักสร้างเขื่อนแก้ไม่ได้
- หมายแจ้งข่าว สัปดาห์วันหยุดเขื่อนโลก


Death, Departure (03)
- ขอดวงวิญญาณนักสู้เพื่อสันติทั้งสองจงไปสู่สุคติ
- วิถีธรรมแห่งการตายตามแนวพระพุทธศาสนา
- ทำความเข้าใจความตายในมิติทางสังคมและจิตวิญญาณ


Debt (04)
-
หนี้สินและความยากจน


Decode (05)
- การอ่านและการถอดระหัสสื่อ
- ในนาฏกรรมชั้นต่ำและวัฒนธรรมสอดแทรก
- รู้เท่า รู้ทัน "สื่อ" (การถอดระหัสสื่อ)
- วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน (Visual stories)
- วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน
- วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis)


Deconstruction (06)
Deconstruction, for begginner
- Deconstruction (ทฤษฎีรื้อโครงสร้าง) (การรื้อสร้าง)
- โหมโรงเกี่ยวกับ Jacques Derrida
- ปรัชญาการรื้อสร้างของเดอริดา


Defeat, Defeatism (07)
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้


Deleuze
, Gilles (1925-1995) (08)
Gilles Deleuze 1925-1995
- ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia)


Democracy (09)
- การชุมนุมเป็นบ่อเกิดประชาธิปไตย ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดความเสมอภาค
- กระบวนการประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์

- ขาลงรัฐบาลทักษิณ และ สองนัคราประชาธิปไตย
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา
- คู่มือเลือกตั้ง ๒๕๔๘ สำหรับคนไทย
- จากนกที่โบยบิน ถึง ถนนราชดำเนินใต้ดิน (ประชาธิปไตยบนท้องถนน)
- ดุสิตธานี
(นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- ในความวุ่นวาย ไม่อาจสงบนิ่ง : เหตุบ้านการเมืองร้อน
- บทบาทของศิลปะในสังคมประชาธิปไตย และ ขอสนับสนุนฟ้าเดียวกัน
- In Support of Fa Diew Kan - and the role of art in democratic society
- บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย
- ประชาธิปไตยนอกยุโรป วัฒนธรรมชุมชนต้องเข้มแข็ง
- ประชาธิปไตยในนัยยะการพัฒนา : ประสบการณ์จากโลกมุสลิม
- ประชารัฐประชาธิปไตย
- ปาฐกถานำ วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย

- ประชาธิปไตยกับคนจน (ส่วนหนึ่งของบทความรวมเรื่อง"หลายหลายมิติของความยากจน")
- พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ
- พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ - สนทนาสาธารณะ
- รัฐบาล รัฐธรรมนูญ และรัฐประชาธิปไตย
- วันทวงคืนรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย
- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
- เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์
- Same Old Royalism Hatches Again
- สัญญาประชาคมและสี่ทันสมัยโลก

- เส้นทางอันไม่รู้จบของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในพม่า

- ออง ซาน ซูจี : 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ
- World Social Forum กับการเลือกตั้ง ๖ กุมภาพันธ์
- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย


Democracy & Disobedience
, civil disobedience (ประชาธิปไตยและการดื้อแพ่ง) (10)
- การชุมนุมเป็นบ่อเกิดประชาธิปไตย ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดความเสมอภาค


Demonstration (101)
-
การชุมนุมเป็นบ่อเกิดประชาธิปไตย ความอิจฉาเป็นบ่อเกิดความเสมอภาค
- แถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรียุบสภา และคำแถลงของนายกทักษิณ
- Law of the Few และทฤษฎีฟิสิกส์-สังคมศาสตร์ กรณีการขับไล่ทักษิณ


Denotation (11)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา
- มายาคติ กับ วัฒนธรรมสังคมร่วมสมัย (Roland Barthes)


Dentist Dentistry

- เริ่มที่เรื่องของหมอฟัน แต่ไปจบลงที่ทฤษฎีลิง (ตอน ๑)
- เริ่มที่เรื่องของหมอฟัน แต่ไปจบลงที่ทฤษฎีลิง (ตอน ๒)


Dependency, Dependency Theory
(111)

- ทฤษฎีพึ่งพา คำอธิบายความด้อยพัฒนา


Derrida, Jacques (12)
Derrida และ Fukuyama - การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่
Derrida as Postmodern - การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่
- ปรัชญาการรื้อสร้างของเดอริดา
- โหมโรงเกี่ยวกับ Jacques Derrida


Desire, Desirable (13)
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี


Destiny (14)
- ชะตากรรมของเด็กๆภายใต้โครงสร้างอำนาจ


de Soto, Hernando (15)
- เดอ โซโต และสปาเกตตีโบลเอฟเฟคท


Development (16)
Development, End of Development
- กระบวนทัศน์การพัฒนาของรัฐ : จากผู้ใหญ่ลีถึงหลุยส์ วิตตอง
- ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า
- คิดนอกกรอบ : ว่าด้วยการค้า การพัฒนา และการลดปัญหาความยากจน
- จุดจบของการพัฒนา (End of Devepment)
- ทฤษฎีพึ่งพา คำอธิบายความด้อยพัฒนา
- ทศวรรษแห่งการพัฒนา (Decade of Development)
- ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่หนึ่ง)
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่สอง)
- ประชาธิปไตยในนัยยะการพัฒนา : ประสบการณ์จากโลกมุสลิม
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน (1)
- ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน (2)

- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา"
-
มลายูมุสลิมภายใต้นโยบายการพัฒนาของไทย
- วิกฤตพลังงาน : กับดักของการพัฒนาโลกาภิวัตน์
- เสียงจากมุสลิมภาคใต้ กรณีเกี่ยวกับการพัฒนา
- Centralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม


Devil (17)
- การสร้างปีศาจวิทยาแห่งการก่อการร้าย


Dharma (ดูคำว่า Buddha, Buddhism ประกอบ) (18)
- แถลงการณ์ธรรมยาตรา และจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯ
- ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า
- บ้านหนองผือ ศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธธรรม
- พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต : ผู้นำแห่งการสร้างธรรมิกสังคมชาวนาลุ่มน้ำโขง
- วาระซ่อนเร้นที่ฝังอยู่ในธรรมะกับวิทยาศาสตร์


Dialectic, Dialectics - วิภาษวิธี (19)
- วิภาษวิธีว่าด้วยความเป็นกลางทางความรู้ (ฉบับสมบูรณ์)


Dictator, Dictatorship (20)
Dictators and Tyrants
- (ก) ทรราชในทางปรัชญาการเมือง (ข) กระบวนการยุติธรรมต้องนิ่ง
- บทวิพากษ์นักวิชาการไทย-อับจนทางปัญญา (เผด็จการทางปัญญา)
- ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา
- เผด็จการจำแลง อย่าตะแบงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- ออง ซาน ซูจี : 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ

- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตย


Dictionary (21)
- วิจัยคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมสมัย


free dictionary (22)
WordWeb: Free thesaurus dictionary download
WordWeb - the free electronic thesaurus and dictionary download for Windows PCs.
Find out more and download your copy.
wordweb.info/free/ - 8k - 28 Sep 2005


Different, Difference (23)
- ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ


Digital (24)
- สวนกระแสลิขสิทธิ์และเรื่องของลิขซ้ายโดยสังเขป


Dignity, Dignitary
(ดูคำว่า prestige ประกอบ) (25)
- ศักดิ์ศรีฐานันดรที่สี่ และ ฟาสซิสม์ไทย

Direct-action


Discipline (26)
- โต๊ะเรียน วิชา ความกลัว และการลงโทษ


Discourse (27)
- การให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าวาทกรรมและอุดมคติ
-
วาทกรรมบนร่างกาย และสุนทรียศาสตร์ของความเปลือยเปล่า
- วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อ
- The Piggish Link : ตุ้ยนุ้ยตลอดกาล ว่าด้วยวาทกรรมบนเรือนร่าง


Discursive practise
- WTO ปฏิบัติการทางวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ที่ฮ่องกง


Discuss, Discussion (28)
- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย


Disney, Walt
(29)
United States film maker who pioneered animated cartoons and created such characters
as Mickey Mouse and Donald Duck; founded Disneyland (1901-1966)


Disney Land (30)
- เชียงใหม่เป็นดิสนีย์แลนด์อยู่แล้ว !


Displaced person (31)
- พรมแดน รัฐชาติ และเส้นทางการต่อสู้ของผู้หญิงพลัดถิ่น
- Boundaries, Nation States and the Path of Displaced Women's Struggle


Doctor, (Spin-doctor)
(323)
- สปินด็อกเตอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังภาพนักการเมือง


Doctor; physician; medico (หมอ แพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์) (ดูคำว่า medicine ประกอบ)
(33)Z
- ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-สังคมกำลังแปรโรคให้เป็นสินค้า
- ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์ ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา


Documenta (32)
- จาก ศิลปะเสื่อมทรามสู่เกียรติยศ Documenta
- แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta 11
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ
-