นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร I-i
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Ideal, Idealism, Ideology
Identity
Image
Immiseration theory
Imperialism
Independent, independence
India, Indian
Indigenous
Individual
Indonesia
Industry
Influence, Influential
Information
Inhuman, Inhumane, Inhumanity
Inscription, Stone Inscription
Institute, Institution
Integration, Integrate
Intellect, Intellectual
Intellectual property
Interfere
International
Internet, net
Interview
Introduction
Invention
Investment, Investor
Iraq, Iraqi
Irrigation
Isaac Deutscher
Islam, Islamic
Israel
Italy, ItalianIdeal, Idealism, Ideology (01)
- การประกอบสร้างอุดมการณ์ความเป็นแม่
- การศึกษาสื่อมวลชน : แกรมชี่กับทฤษฎี Hegemony และ Ideology
- การให้นิยามเกี่ยวกับคำว่าวาทกรรมและอุดมคติ
- ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวัตน์
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม


Identity (02)
- กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท
- คนไทยกับคำถามเจ้าปัญหา : เชื้อชาติ-กลุ่มชาติพันธุ์-อัตลักษณ์

- จาก"มลายูปาตานี"สู่"มุสลิม" ภาพหลอนแห่งอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย

- นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์
- เพศ ชาติพันธุ์ และปัญหาเกี่ยวกับอัตลักษณ์ในภาพยนตร์ Touch of Pink
- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์
- ลัทธิทุนนิยมและอาการจิตเภท (Capitalism and Schizophrenia)
- ลัทธิอาณานิคมกับวัฒนธรรมทางสายตา

- Identity and negativity - ความคิดและจิตวิเคราะห์ของลากอง
- Self and Identity - ความคิดและจิตวิเคราะห์ของลากอง


Image (03)
- การวิเคราะห์ภาพตามหลักสัญศาสตร์ (semiotic analysis)

Immiseration theory


Imperialism,
(ดูคำว่า Empire ประกอบ) (04)
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : อรุณธาติ รอย
- การมองโลกในแง่ดี บนความไม่แน่นอน
- ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวัตน์
- ข้อจำกัดเกี่ยวกับทฤษฎีจักรวรรดินิยมวัฒนธรรม
-
จักรพรรดินิยมกับการตักตวงประโยชน์โลกที่สาม
- จักรวรรดิ์ และภายหลังจักรวรรดิ์นิยมอเมริกัน
-
จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา

- บทนำเกี่ยวกับจักรพรรดินิยมทางวัฒนธรรม - จากสารานุกรมวิกกีพีเดีย
- โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม


Independent, independence (05)
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี


India, Indian (06)
- ตรวจบัญชีสันติภาพ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชียใต้
- ทัศนียวิทยาวัฒนธรรมอินเดีย สีในวัฒนธรรมอินเดีย
- บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย
- บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย
- นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์
- ภาพนำทางกับพฤติกรรมการสื่อสารในปริบททางสังคมอินเดีย

- ภารตมาตา ปรัชญาอุดมศึกษาของผู้หญิง
- มหาวิทยาลัยในอินเดียเชิงเปรียบเทียบ

- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย
- วิศวภารตี - ศานตินิเกตัน : อุดมศึกษาที่ไร้กำแพง
- เวทีสังคมโลกเมืองมุมไบ เมืองแห่งความล้มเหลวจากการเปิดเสรีการค้า
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก
- สัมภาษณ์อรุณธาตี รอย : นักเขียนชื่อก้องโลกกับโลกาภิวัตน์
- อาณานิคมอุดมศึกษา : ระบบอุดมศึกษาของอินเดียในปัจจุบัน
- อายุรเวท วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอุดมศึกษาของอินเดีย
- อโศกมหาราชกับวิวาห์มรสุม : ภาพสะท้อนอุดมศึกษาอินเดีย
- อินเดีย : จากภูมิสัณฐานและประชากรถึงยุคพระเวท
-
อินเดีย : จากกำเนิดพุทธศาสนาถึงการปลดปล่อยอาณานิคม

- why are patents the new form of colonialism ? (interview)
- Globalization and Poverty, Vandana Shiva


Indigenous (07)
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย


Individual
- อนาธิปไตย : การเมืองแบบไร้รัฐ (เรื่องเสรีภาพของปัจเจก)


Indonesia (08)
- เกษียรเขียนอธิบาย : การเมืองเรื่องทางใต้ (แด่มูนีร์ : สมชาย นีละไพจิตร แห่งอินโดนีเซีย)
- แผ่นดินแต่ไม่แผ่นน้ำ กับการก่อการร้ายในเอเชียอาคเนย์
- ศาสนา สิ่งจำเป็นสำหรับการเมืองอินโดนีเซีย
- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ
- Indonesia, Religion a necessity in Indonesian politics
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม


Industry (09)
- วิพากษ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ : ศิลปะหรือเพียงเหล้าดองสมองทุน (Frankfurt School)
- อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (ตอนที่ 1) (Adorno) (ดูคำว่า culture ประกอบ) -
- อุตสาหกรรมวัฒนธรรม (ตอนที่ 2) (Adorno)
- อุตสาหกรรมอาหารดัดแปลง : คนกับเนสท์เล่ สังคมเสี่ยงภัย


Influence, Influential (10)
- การสวมกอดระหว่างการเมืองกับวิทยาศาสตร์
- เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน
- รัฐ-สื่อสารมวลชน-และการครอบงำความคิดคน
- วิทยาศาสตร์กับการถูกครอบงำทางการเมือง


Information (11)
- สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ


Inhuman, Inhumane, Inhumanity (12)
- จากกรณีกรือเซะถึงกรณีตากใบ


Inscription, Stone Inscription (13)
- การตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม


Institute, Institution (14)
- แนะนำหนังสือ ของ สถาบันสันติประชาธรรม
- ผู้หญิง-ดนตรีลีลา-และภูมิปัญญาสถาบัน
- สถาบันปฏิรูประบบความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม


Integration, Integrate (15)
- กระบวนการประชาธิปไตยกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ความพยายามในการบูรณาการของไทย)


Intellect, Intellectual (16)
- ชิเชคในฐานะนักปรัชญา นักวิชาการและนักวิจารณ์การเมือง
- ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่หลักศีลธรรม

- นักวิชาการถล่มรัฐบาล ปิดหู ปิดตา ปิดปากสื่อ
- บทวิพากษ์นักวิชาการไทย-อับจนทางปัญญา
- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา

- ศิลปะ สถาปัตยกรรม และความงาม ในมุมมองของปัญญาชนสยาม
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
- เอกอัครปัญญาชนสาธารณะแห่งความเป็นไทย


Intellectual property (17)
- ข้อเสนอการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯรอบที่ ๕
- ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่หลักศีลธรรม
- ลิขสิทธิ์ในโลกตะวันตก : นิยามความหมายและสารัตถะ

- สวนกระแสลิขสิทธิ์และเรื่องของลิขซ้ายโดยสังเขป


Interfere (18)
- การแทรกแซงและครอบงำสื่อนิตยสารโดยอาณาจักรทุน


International (19)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง


Internet, net (20)
- แค่คลิกก็พลิกโลก เด็กไทยวัยเน็ตกับอนาคต
- สวนกระแสลิขสิทธิ์และเรื่องของลิขซ้ายโดยสังเขป
- หลากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
- 'Hood' อินเตอร์เนตทางออกจากการผูกขาดสื่อ


Interview (21)
- ธรรมยาตรา : ก้าวย่างเพื่อชีวิตผืนป่า (สัมภาษณ์ พฤ โอ่โดเชา)
- บทสัมภาษณ์ : โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือก
- บทสัมภาษณ์ทางการเมือง ยุครัฐบาลทักษิณ ๒
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : อิรักคือการทดสอบขั้นแรก
- บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย

- บทสัมภาษณ์สมเกียรติ ตั้งนโม : การเมืองเรื่องสื่อ
- บทสัมภาษณ์ Noam Chomsky - สิงหาคม 2003
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่หนึ่ง)
- บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่สอง)
- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- สัมภาษณ์นอม ชอมสกี้ กรณี ไมโครซอฟ
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง
- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ

- สัมภาษณ์อรุณธาตี รอย : นักเขียนชื่อก้องโลกกับโลกาภิวัตน์
- สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ

- ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า
- แผนการทำสงครามของสหรัฐอเมริกากับอิรัค
- มหาวิทยาลัยในอินเดียเชิงเปรียบเทียบ
- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ ITV TALK
- รัฐศาสตร์ไทยกับประชาชนชายขอบ : บทสัมภาษณ์ ดร.วัน กาดีร์ เจ๊ะมัน ประธานเบอร์ซาตู
- เราเดินด้วยคำถาม บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์
- อุดมศึกษาในทัศนะของนิธิ
- อเมริกาก่อการร้าย : บทสัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้
- Nicholas Bennett ปรัชญาการศึกษาเพื่อคนจน
-
why are patents the new form of colonialism ? (interview)


Introduction (22)
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา


Invention
(23)
Invention of Scientific Method


Investment, Investor (24)
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่


Iraq, Iraqi (25)
- การต่อต้านสงครามสหรัฐกับอิรัก
- ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรณีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัค
- แผนการทำสงครามของสหรัฐอเมริกากับอิรัค
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : อิรักคือการทดสอบขั้นแรก
- ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict)
- อาณาจักรอเมริกากับสงครามอิรัก
- อิรักในอุ้งเล็บอินทรีอเมริกัน
-
อิสราเอล-อิรัค-และสหรัฐอเมริกา


Irrigation (26)
- การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง

Isaac Deutscher


Islam, Islamic
(ดูคำว่า Muslim ประกอบ) (27)
Islam, and democracy - อิสลามและประชาธิปไตย
- การ์ตูนล้อเลียนศาสดามูฮัมหมัดกับแนวคิดมุสลิม
- เกษียรเขียนอธิบาย : การเมืองเรื่องทางใต้

- ความมั่นคงของมนุษย์ในทัศนะอิสลาม

- ชาวจีนมุสลิมในมาเลเซีย (ตอนที่ ๑)
- ชาวจีนมุสลิมในมาเลเซีย (ตอนที่ ๒)

- ปฏิรูปการศึกษาในโลกมุสลิม : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้
- ประชาธิปไตยในนัยยะการพัฒนา : ประสบการณ์จากโลกมุสลิม

- ภาพการ์ตูนล้อเลียนศาสดา กับการเมืองเรื่องการสร้างภาพตัวแทน
-
มายาคติของ "การปะทะระหว่างอารยธรรม"
- วิจารณ์ศาสนิกตนเองจุดเริ่มของการแก้ปัญหาไฟใต้

- วิวาทะบิน ลาเดน กับคานธี ทำไมจึงก่อการร้าย

- เหตุการณ์ครูจูหลิงกับหลักการอิสลาม
- สองมุมมองของความดี กรณีการถือศีลอด
- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ
- อรรถาธิบายเกี่ยวกับปอเนาะ ยุบปอเนาะ - ดับหรือราดน้ำมันใส่ไฟใต้
- อิสลามและประชาธิปไตย
- 3R กับการฝ่าข้ามกำแพงไปเพื่อสันติภาพ

Islam, in Southern Thailand, political problem
Islam, Democracy as Development
Islam, Malay Muslim Liberation Movement in Thailand


Israel
(28)
- อิสราเอล-อิรัค-และสหรัฐอเมริกา
- เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ


Italy, Italian

-
Short Circuit - Corto Circuito - ศูนย์สังคมของอิตาลี

 


กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)