1. GMO สำหรับอาหารมื้อเย็นนี้ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
2. วิธีคิด (รายการสนทนามหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
3. ความเป็นเพศ [gender] วารุณี ภูริสินสิทธิ์ 
4. โฮโมเซ็กซ์ชวลลิทีในมุมมองจิตวิทยา (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
5. บทสนทนาเรื่องเพศกับศิลปะ (กามารมณ์ 101) (สมเกียรติ ตั้งนโม)
6. เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน(ธนาคารบ้านนอก-ระบบการเงิน ทางเลือก) ครูชบ ยอดแก้ว
7. พื้นฐานทางเศรษฐกิจของความสุข (รายการสนทนา มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน / ความสุข 101)
8. ท่าทีต่อชีวิตและความตาย (รายการสนทนา มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ความสุข 101)
9. การดื้อแพ่งต่อกฎหมายของประชาชน (สมชาย ปรีชาศิลปกุล / สาขานิติศาสตร์ มช. / ม.เที่ยงคืน) 
10. ทุนบ้านนอก (รายการโทรทัศน์ ม.เที่ยงคืน ทีทรรศน์ท้องถิ่น / ถอดเทป)

11. คณิตศาสตร์ปากมูล : เกษียร เตชะพีระ 
12. เขื่อนไม่ใช่ศูนย์กลางจักรวาล : ชัชวาล ปุญปัน
13. ธุรกิจการเมือง (รายการโทรทัศน์ ม.เที่ยงคืน ทีทรรศน์ท้องถิ่น / ถอดเทป) 
14. ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข เก็บมาจากการอภิปรายของ นิธิ เอียวศรีวงศ์
15. ทฤษฎี 3 อำนาจ เก็บมาจากการอภิปรายของ ประเวศ วะสี
16. นโยบายเพื่อคนจน ประเวศ วะสี
17. วัฒนธรรมฮาเฮ (รายการสนทนาวันเปิดบ้าน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
18. ความรู้ช้า(slow knowledge) (บทความแปลของ ม. เที่ยงคืน / สมเกียรติ ตั้งนโม)
19. ภาษาของธรรมชาติ (language of nature) (บทความแปลของ ม.เที่ยงคืน)
20. ไซเบอร์สเพสและธรรมชาติของมนุษย์ (cyberspace and human nature)
(บทความแปล ของ ม.เที่ยงคืน / สมเกียรติ ตั้งนโม)

21. พรมแดนใหม่ของวิทยาศาสตร์(บทความแปล)(สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
22.ศิลปะในสายตาสังคมวิทยา(บทความแปล) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
23.วัฒนธรรมแห่งความเมตตา(บทความแปล) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
24. ประวัติความเป็นมาของทรราชและเผด็จการ (แปลจากสารานุกรม)
25. การปรับปรุงทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Melvin D. Saunders / ม.เที่ยงคืน เรียบเรียง)
26. ฟูโกในสารานุกรมสุนทรียศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม / เรียบเรียง[ปรับปรุงใหม่])
27. เปิดพรมแดนวิทยาศาสตร์สู่พรมแดนแห่งจริยธรรม (John Ziman)
28. ร่ำรวยวัตถุ แต่ยากจนเวลา (บทความเชิง เศรษฐศาสตร์-เขียนโดย Wolfgang Sachs)
29. แก้วิกฤติสังคมด้วยสันติวิธี (กรณีสมัชชาคนจน กับรัฐบาล - พิษณุเรียบเรียง)
30. ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ (แถลงการณ์ที่ซีแอตเติล โดยหัวหน้าชนเผ่าอินเดียนแดง)

31.การนอนหลับและการฝัน(การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา / บทความแปล-เรียบเรียง)
32. เศรษฐศาสตร์การตลาดที่มีหัวใจ (David Korten) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
33.การเมืองแบบ"ทางสายที่ 3 : วาทกรรมแบบ หลังสังคมนิยม (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)
34. อัตลักษณ์และความหมายของวิทยาศาสตร์ (Charles van Doren จากหนังสือ A History of Knowledge)
35. นักวิชาการเครื่องซักผ้า (รายการทีทรรศน์ท้องถิ่น)
36. วิกฤตพุทธศาสนากับสังคมไทย (ถอดเทปมาจากห้อง เรียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
37. สนทนาเรื่อง"ธรรมบท"(ประมวล เพ็งจันทร์ / มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
38. สาระจากโทรทัศน์ (anthology from Thai TV)
39. มหัศจรรย์แผ่นดินจีนในสายตามาร์โคโปโล (บทความแปล)
40. จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ จากมุมมองของพระเจ้า มาสู่มุมมองของมนุษย์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)

41. เจ้าโลกเป็นเจ้าโลกจริงหรือ ?(ถอดเทปบทสนทนา ของ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
42. มนุษย์เรอเนสซองค์ [Renaissance Man] (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
43. ฟูโกสำหรับผู้เริ่มต้น(Foucault for Beginners) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
44. กำเนิดคลินิค (Foucault for Beginners) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
45. แบบแผนของสิ่งต่างๆ(The Order of Things) (Foucault for Beginners) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
46. วินัยและการลงโทษ (Discipline and Punish) (Foucault for Beginners) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
47. ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องเพศ (History of Sexuality) (Foucault for Beginners)(สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
48. วอลเดน เบลโล ซักฟอกธนาคารโลก และ ไอเอมเอฟ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ แปลสรุปความ)

49. ความรู้ช้า (Slow Knowledge : David Orr) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
50. โพส์ทโมเดิร์นในศิลปะและปรัชญา (ชมรมเสวนาและการดนตรี คณะวิจิตรศิลป์ มช.)

51. เลือกตั้งกับการเมืองภาคประชาชน (ถอดเทปรายการทีทรรศน์ท้องถิ่น)
52. ศาสตร์ว่าด้วยเรื่องคนจน (ที่มาของสมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน / บทความถอดเทป)
53.ความยิ่งใหญ่และข้อจำกัดของฟรอยด์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
54.วาระแห่งชาติภาคประชาชน (แถลงการณ์ของประชาชนระดับรากหญ้า)

55. นิติศาสตร์แหกคอก (สมชาย ปรีชาศิลปกุล)
56. โฉมหน้าความเป็นหญิงในวิทยาศาสตร์ (Linda Jean Shepherd) (Used with permission of the author)
57. ข้อเสนอการศึกษากับทางเลือกของชีวิต (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
58.ความเป็นผู้หญิงในสังคมไทย (วารุณี ภูริสินสิทธิ์)
59. ทุนนิยมธรรมชาติ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
60. ดิบงามในงานสร้างสรรค์ (Raw Creation / John Maizels / สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)

61. เสวนาเรื่อง"การศึกษาเพื่อสันติภาพ" (นิธิ เอียวศรีวงศ,์ คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และผู้เข้าร่วมเสวนา)
62. เลือกที่จะไม่เลือก (นิธิ เอียวศรีวงศ์) และ แถลงการณ์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
63.สิทธิบัตรเกี่ยวกับชีวิต (Patents on Life) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
64. หนังสือกรรมสิทธิ์ของโคลัมบัสยุคใหม่ (บทความแปล / สมเกียรติ ตั้งนโม)
65. วัฒนธรรมโลก กับ ความเป็นอเมริกัน (มกราคม 44)
66.ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (สมเกียรติ ตั้งนโม : เขียน)
67.Deconstruction (ทฤษฎีรื้อโครงสร้าง)(สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
68.พลวัติของความรู้ชาวบ้าน ในกระแสโลกาภิวัตน์ (อานันท์ กาญจนพันธุ์)
69.หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์ (ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
70. โลกาภิวัตน์กับวัฒนธรรมไทย (อานันท์ กาญจนพันธุ์)

71. เศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (ผาสุก พงษ์ไพจิตร)
72. กระแสชุมชนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ (ศ.เสน่ห์ จามริก)
73. ฉันทามติรัตนโกสินทร์ในยุคโลกาภิวัตน์ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์)
74. ปรัชญาการสร้างสรรค์ศิลปะเอเชียในอดีต (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
75. Structuralism & Poststructuralism (แนวคิดโครงสร้างนิยม และ หลังโครงสร้างนิยม)
76.Functionalism & Structuralism (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
77. โลกาภิวัตน์และความยากจน (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
78.การเมืองภาคประชาชนหลังเลือกตั้ง (กรณีเกี่ยวเนื่องกับ Vote no Vote)
79.สัมภาษณ์นอวม ชอมสกี้ กรณี ไมโครซอฟ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
80.คนจนสี่พันล้านคน ผู้ถือกุญแจไปสู่อนาคตแห่งทุนนิยม (Nicola Bullard)

81. WTO การค้าเสรี : ใครได้ใครเสีย (วอลเดน เบลโล / ชามมาลี กุดตาล / วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ)
82. สิ่งที่ทำให้สื่อกระแสหลัก เป็นสื่อกระแสหลัก (นอวม ชอมสกี้ เขียน / สมเกียรติ ตั้งนโม แปลและเรียบเรียง)
83. ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ - เสรีภาพเป็นจริง (ไพสิฐ พาณิชย์กุล : เขียน)
84. จุดจบของการพัฒนา (End of Devepment : Andrew Mclaughlin) (สมเกียรติ ตั้งนโม / แปลและเรียบเรียง)

85. การเมืองของความเป็นศัตรู และ ปัญหาบางประการ ในความคิดทางการเมืองของคาร์ล ชมิทท์.
(ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)

86. มิเชล ฟูโก : ผู้กบฎต่อความจริง (The Return of Grand Theory in Human Science / Mark Philp)
87. มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)โดย HAROLD DAVID PARKS
88. มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)โดย HAROLD DAVID PARKS
89. ความเป็นคนชายขอบกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย (สุริชัย หวันแก้ว, มาร์ก ตามไท, อานันท์ กาญจนพันธุ์)

90. บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่หนึ่ง)

91. บทสัมภาษณ์ฟรานซิส ฟูกูยามา ผู้เขียน The End of History and the Last Man (ตอนที่สอง)
92. เมื่อ อัลเบริท ไอน์สไตน์ วิพากษ์ทุนนิยม (แปลจาก Why Socialism / by Albert Einstein)
93. ยูรเกิน ฮาเบอร์มัส คิดอะไร (1) ฉบับอ่านเข้าใจง่าย / ผู้เขียน Anthony Giddens

94. ยูรเกิน ฮาเบอร์มัส คิดอะไร (2) ฉบับสมบูรณ์ อ่านเข้าใจยาก / ผู้เขียน Anthony Giddens

95. เมืองไทยบนเส้นทางแห่งสังคมเสี่ยงภัย (สุริชัย หวันแก้ว)
96. พัฒนาการความคิดของของฟริตจ๊อฟ คาปร้า : จาก เต๋าแห่งฟิสิกส์ สู่ทฤษฎีข่ายใยชีวิต (อรศรี งามวิทยาพงศ์)
97. Thomas Kuhn กับการตั้งข้อสงสัยในวิทยาศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
98. ผู้ตั้งคำถามต่อยุคสมัยใหม่(The Frankfurt School) (สมเกียรติ ตั้งนโม)
99. กรอบความคิดว่าด้วย"กระบวนทัศน์สุขภาพ" (อรศรี งามวิทยาพงศ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
100. ปฏิรูปที่ดิน : กรวดในรองเท้าของรัฐบาลใหม่ (ถอดเทปรายการทีทรรศน์ท้องถิ่น)

101. ด้วยจิตวิญญานธรรมศาสตร์ - The Spirit of Thamasatra (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
102. โป๊-เปลือย-ลามก-อนาจาร (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)(ส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาปรัชญาศิลป์)
103. พระองค์เจ้ารพีฯ เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยจริงหรือ ?(สมชาย ปรีชาศิลปกุล สาขานิติศาสตร์ มช.)
104 ทฤษฎีวิพากษ์ และ วิกฤตของทฤษฎีทางสังคม (Critical Theory and the Crisis of Social Theory :
Douglas Kellner)(สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง).
105 พลวัตรในการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : กรณีไทย อินโดเนเซีย ฟิลิปปีนส์ และพม่า
โดย : (เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช)
106. วิพากษ์วิทยาศาสตร์และทฤษฎีกายา ของ เจมส์ เลิฟล็อค (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
107. ภิกษุณี คติหรืออคติ (1) (ดร.อภิญญา เฟื่องฟูสกุล และ ดร.ประมวล เพ็งจันทร์) [ชั้นเรียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน]
108. ภิกษุณี คติหรืออคติ (2) (ช่วงสนทนาในชั้นเรียน)
109. กระแสชาตินิยม (เกษียร เตชะพีระ)(บทความถอดเทป มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) [และเรื่อง"จิตใจเป็นเจ้าของชาติ"] 110.กระแสชาตินิยม (เกษียร เตชะพีระ) (ช่วงสนทนาในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

111. สิทธิชุมชน ปัญหาและพัฒนาการทางความคิด (ไพสิฐ พาณิชย์กุล, สาขานิติศาสตร์ คณะสังคม ฯ มช.)
112. นิติบัญญัติจากหมู่บ้าน (ชั้นเรียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน) (ไพสิฐ พาณิชย์กุล : นำการสนทนา)
113. เจาะเวลา หาเวลา(เวลาและเอกภพ) (สดชื่น วิบูลยเสข ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
114. ข้อคิดและมุมมองของนิธิ (รวมบทความที่เคยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์)(นิธิ เอียวศรีวงศ์)
115. ปฏิบัติการพายุสมองและการทำแผนที่จิต (สมเกียรติ ตั้งนโม / คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
116. อำนาจ, ฟูโก, และแฟรงค์เฟริทสคูล (ความพยายามกบฎต่อโครงสร้างอำนาจ)
(สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
117. สี่ท่าทีที่มีต่อความจริง : รากฐานปรัชญาหลังสมัยใหม่ (มารค ตามไท / ตอนที่ 1 ช่วงวิทยากรนำสนทนา)
118. สี่ท่าทีที่มีต่อความจริง : รากฐานปรัชญาหลังสมัยใหม่ (มารค ตามไท / ตอนที่ 1 ช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็น)
119. วัฒนธรรมในยุคอุตสาหกรรม
(ตอนที่ 1:ทำความรู้จักกับ เธียวดอร์ อะดอรโน)
(สมเกียรติ ตั้งนโม / แปลและเรียบเรียง)
120. วัฒนธรรมในยุคอุตสาหกรรม (ตอนที่ 2: ยุคสว่างในฐานะ ที่เป็นยุคหลอกลวงมวลชน)( สมเกียรติ ตั้งนโม / แปล)

121. ปฏิรูปการเมือง : บนเส้นทางไปสู่ความเป็นขวา (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)
122. เรื่องแปลกๆของ อคิน รพีพัฒน์ (มรว.อคิน รพีพัฒน์ / เขียนขึ้นเพื่อระลึก 60 ปี อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์)
123. สถาปัตยกรรมปกติ และที่ว่างที่ผิดปกติ (สันต์ สุวัจฉราภินันท์ / สถาปัตยกรรม มช.)
124. บทนำเพื่อทำความเข้าใจ"ลัทธิหลังอาณานิคม" (สมเกียรติ ตั้งนโม / วิจิตรศิลป์ มช.)
125. วิพากษ์ Thomas Kuhn จากมุมมองของนัก วิทยาศาสตร์ : การปฏิวัติที่ไม่มีวันเกิด (สดชื่น วิบูลยเสข:แปล)
126/1. ก่อการร้าย (นิธิ เอียวศรีวงศ์)(มติชนสุดสัปดาห์)
126/2. บางส่วนของการพูดคุยเรื่อง "ความรุนแรงและสันติภาพโลก" ที่มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โดย นิธิ เอียวศรีวงศ)
127. ลัทธิการก่อการร้ายในยุคหลังสมัยใหม่
(ในสายตาของทุนนิยมอุตสาหกรรม / มุมมองแบบขวาๆ) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)

128. ทะลุทะลวงความสัมพันธ์เชิงอำนาจ กรณีโครงสร้างระบบสุขภาพ
(คณาจารย์ ม.เที่ยงคืน สนทนากับ นศ.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพยาบาล ม.มหิดล)

129. นิทเช่ : ในฐานะรากฐานแนวคิดทางปรัชญาหลังสมัยใหม่
(Hans de crop ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มช.)

130. รายงานบรรยากาศการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต และรางวัลชุมชนเข้มแข็ง บ่อนอก และ บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (จากข่าวสด และมติชน)

131. แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องตัวตน ระหว่าง"ฉัน"ที่เป็นประธาน กับ "ฉัน"ที่เป็นกรรม วารุณี ภูริสินสิทธิ์
132. คนพูดมากแต่เขียนน้อย George Herbert Mead (วารุณี ภูริสินสิทธิ์)
133. ปฏิรูปการเมือง : บนหนทางไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยม (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)
134. นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา (พระไพศาล วิสาโล)
135. ผลงานศิลปะในยุคของการผลิตซ้ำด้วยกลไก (Walter Benjamin : สมเกียรติ ตั้งนโม แปลและเรียบเรียง)
136.สังขยาปกาสกฎีกา อุปกรณ์แห่งการหยั่งถึงความเป็นจริง จากโลกวิทยาศาสตร์พุทธศาสนา
(ดร.ประมวล เพ็งจันทร์ และ ชัชวาล ปุญปัน)

137. Herbert Marcuse คนสำคัญที่โลกกำลังจะหลงลืม
(Douglas Kellner เขียน / สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)

138. สงครามระหว่างอวิชชา (ภควดี : แปล / The Clash of Ignorance : Edward W. Said)
139.โพสท์โมเดิร์นคืออะไร จากปฏิกริยาแบบมาร์กซ์สู่การเมืองแบบปฏิบัตินิยม (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์)
140. เต๋าแห่งฟิสิกส์ (ว่าด้วยพุทธปรัชญานิกายเซน) ฟริตจ๊อฟ คาปร้า เขียน / สดชื่น วิบูลยเสข แปล (คำชี้แจงเกี่ยวกับ"เต๋าแห่งฟิสิกส"์ บทที่ 16 โดย อรศรี งามวิทยาพงศ์) (และบทวิจารณ์จากนักฟิสิกส์คนหนึ่ง)

141.ตามรอยแนวคิดทฤษฎีหลังสมัยใหม่ (Postmodern Theory : Introduction) สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล
142. วาทกรรมบนร่างกาย และสุนทรียศาสตร์ของความเปลือยเปล่า (สันต์ สุวัจฉราภินันท์ คณะสถาปัตยกรรม มช.)
143.แถลงข่าว เรื่องความรุนแรงที่บ่อนอกและบ้านกรูด (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
144.รายงานบรรยากาศการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิต และรางวัลชุมชนเข้มแข็ง บ่อนอก และ บ้านกรูด จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ตัดมาจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

145. ชีวิตระหว่างชายขอบโลกทั้งสองด้าน (Edward W.Said เขียน / สมเกียรติ ตั้งนโม แปลและเรียบเรียง)
146.ปฏิรูปการศึกษา : มุมมองทางกระบวนทัศน์และบริบทสังคมไทย (อรศรี งามวิทยาพงศ์ / หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
147. "Gunther" ประพันธ์โดย "Abba Kovnan" (ฑีฆพัฐส์ : แปล)
148. พรมแดนความรู้ทางมานุษยวิทยา (ตอนที่ 1)
(1) มานุษยวิทยากับการศึกษารัฐ (2) ปริมณฑลสาธารณะ (3) มานุษยวิทยากับโลกศิลปะ
(สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
149.
พรมแดนความรู้ทางมานุษยวิทยา (ตอนที่ 2) (4) ความทรงจำกับสำนึกทางการเมือง และ
(5) การเขียนงานชาติพันธุ์ และการสร้างภาพแทนในงานมานุษยวิทยา
(สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
150. Baudrillard : เจ้าพ่อสื่อหลังสมัยใหม่
(แปลจาก Baudrillard: A New McLuhan? By Douglas Kellner) สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล
และเรียบเรียง)

151. การจัดการความขัดแย้งในวิถีทางของชาวพุทธ (ปาฐกาฐาพิเศษโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพ โดย ส.ศิวรักษ์)
152. สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย แปลโดย สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
153. 533 นักวิชาการร่วมคัดค้านโรงไฟฟ้าบ่อนอกและหินกรูด
(พร้อมรายชื่อนักวิชาการ)[ปรับปรุงจาก นสพ.ข่าวสด 21 มค.45]

154. คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ(ตอนที่ 1)
(เดชรัตน์ สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

155. คนจนตายอย่างไร? : การประเมินผลกระทบสุขภาพ(ตอนที่ 2)
(เดชรัตน์ สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
156. วิกฤตพลังงาน : กับดักของการพัฒนาโลกาภิวัตน์ (อรศรี งามวิทยาพงศ์ / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
157. แถลงการณ์เกี่ยวกับกระดานข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
158. Walter Gropius ผู้ให้กำเนิดหัวใจศิลปะแบบเบาเฮาส์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
159. Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยมของอิริค ฟรอม์ม / Douglas Kellner (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
160. Erich Fromm : แนวคิดสตรีนิยม มาตาธิปไตย และสันติภาพ / Douglas Kellner (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)

161. ทศวรรษแห่งการพัฒนา (Decade of Development) (สดชื่น วิบูลยเสข : แปล)
162. Nicholas Bennett ปรัชญาการศึกษาเพื่อคนจน (บทสัมภาษณ์ โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
163. เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร (ชัชวาล ปุญปัน / นิธิ เอียวศรีวงศ์ - ชั้นเรียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
164. เปลือยพลังงาน - วิกฤตของใคร (ช่วงสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
165. ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย (สมชาย ปรีชาศิลปกุล)
166.แนวคิดสตรีนิยมในสกุลความคิดต่างๆ (ปรับปรุงจากบทความลำดับที่ 3 เรื่อง"ความเป็นเพศ") วารุณี ภูริสินสิทธิ์
167. อารยธรรมและศัตรูของอเมริกัน (AMERICAN CIVILAZATION AND ITS ENEMIES / สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
168. ฐานคิดของจริยธรรมและการวิจัยในโลกสมัยใหม่ (อรศรี งามวิทยาพงศ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
169. ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน
(วิทูร เพิ่มพงศาเจริญ / ชั้นเรียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน / พลังงานกับงานที่มีพลัง)

169/2. ประวัติและพัฒนาการมาเฟียพลังงาน (วิทูร เพิ่มพงศาเจริญ / ช่วงสนทนาในชั้นเรียนมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
170. โครงการสัมนาวิชาการสัญจร เรื่อง ทางเลือกการจัดการน้ำในภาคอีสาน
(มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน, มหาวิทยาลัยสกลนคร ร่วมกับองค์กรอื่นๆ)

171. แถลงการณ์คนจนผู้ไร้อำนาจ (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ร่วมกับองค์กรอื่นทั่วประเทศ)
172. Body Worlds เส้นบางๆ ระหว่างโลกวิทยาศาสตร์กับโลกศิลปะ
(
สันต์ สุวัจฉราภินันท์ / คณะสถาปัตยกรรม มช.)

173. ภาพของชาวปาเลสติเนียนที่คนอเมริกันไม่เคยรับรู้ (ปรับปรุง - เพิ่มข่าวล่าสุดจาก นสพ.ผู้จัดการ)
(กรณีความขัดแย้งในตะวันออกกลางครั้งล่าสุด) (สมเกียรติ ตั้งนโม: แปลและเรียบเรียง)

174. คำประกาศเกียรติคุณรางวัลศรีบูรพา แด่ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
(สุวัฒน์ วรดิลก / ประธานกรรมการกองทุนศรีบูรพา)
175. พลังงานทางเลือกและการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและภูมิปัญญา (เดชรัตน์ สุขกำเนิด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
176. พลังงานทางเลือกภาคปฏบัติ (ชัยพันธ์ ประภาสะวัติ ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิชุมชน)
177. อำนาจการควบคุมน้ำแบบชาวบ้าน - ทางเลือกการจัดการน้ำมีมากกว่าเขื่อน
(นิธิ เอียวศรีวงศ์ - ชยันต์ วรรธนะภูติ)
178. เงาคนเดือนตุลาในพฤษภาทมิฬ
(สมชาย ปรีชาศิลปกุล / สาขานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
179. อเมริกาก่อการร้าย : บทสัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้ (สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มช. แปลและเรียบเรียง)
180/1. วิวาทะจริยธรรมสำเนาพันธุ์ 1 (สดชื่น วิบูลยเสข : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
180/2. วิวาทะจริยธรรมสำเนาพันธุ์ 2 (สดชื่น วิบูลยเสข : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

181. กลุ่มบรัสเซลส์ : องค์กรซ่อนเงื่อนเรื่องสิ่งแวดล้อม (สดชื่น วิบูลยเสข และ สมเกียรติ ตั้งนโม : แปล)
182. นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ ITV TALK (บทความถอดเทปจากรายการโทรทัศน์)
183. ทางเลือกการปฏิรูปที่ดิน : เศรษฐศาสตร์ ปะทะ นิเวศวัฒนธรรม
(กฤษฎา บุญชัย / โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ)

184. นิเวศวิทยาการเมืองของทรัพยากรชีวภาพ (กฎษฎา บุญชัย : โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ)
185. แถลงการณ์การจับกุมชาวบ้านที่ลำพูน (สมัชชานักวิชาการเพื่อคนจน) (บทความ เกษียร เตชะพีระ - เพิ่มเติม)
186. โหมโรงเกี่ยวกับ Jacques Derrida By John Rawlings (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
187. ปรัชญาการรื้อสร้างของเดอริดา (Jacques Derrida by David Hoy) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
188. การศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน ปาฐกถาโดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์
189. จากสิทธิมนุษยชนสู่สิทธิชุมชน: วิวาทะเสรีนิยมกับชุมชนนิยมในสังคมไทย
(ประภาส ปิ่นตบแต่ง และกฤษฎา บุญชัย)

190. จาก ศิลปะเสื่อมทรามสู่เกียรติยศ Documenta (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)

191. แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta11 (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
192. ราคาของกระดาษแผ่นนั้น (นิธิ เอียวศีรวงศ์ : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
193. เมตตาธรรม นิติธรรม โซ่ตรวนและหัวใจ (กองเลขานุการสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ)
194. 1
00 นักวิชาการ-เอกชน ร่วมประกันตัวชาวบ้านที่ลำพูน (คำชี้แจงและข้อมูลแสดงความสมัครใจ)
195. ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท (ปัญหาและจุดคานงัดมหาวิทยาลัยไทย : ประเวศ วะสี)
196. มหาวิทยาลัยตายแล้ว
: ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท (เสน่ห์ จามริก)
197. ความพิการของกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมาย : กรณีสองทนายความโปลิโอ (จรัล โฆษณานันท์)
198. Graffiti-กราฟฟิติ : สารของคนที่ไร้ตัวตน หรือแค่งานขีดเขียนที่ไร้ระเบียบ (นศ.ปรัชญาศิลปะ)
199.
Graffiti-กราฟฟิติ : การตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนที่ไร้ตัวตน (นศ.ปรัชญาศิลปะ)
200. ประเวศ วะสี พยากรณ์อนาคตประเทศไทย (ศ. น.พ. ประเวศ วะสี)

 

ไปหน้าสารบัญที่สอง

 

สนใจบทความอื่นๆบน website ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน โปรดคลิกที่นี่
บทความเก่า เมื่อแรกบริการของ website มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

1.วิพากษ์การเซนเซอร์:ปีศาจเสรีภาพของศิลป (สมเกียรติ ตั้งนโม)
2. บทความ ฟิสิกส์ล้านนา.(ชัชวาล ปุญปัน)
3. เงื่อนไข 6 ประการของเรื่องตลก (สมเกียรติ ตั้งนโม)
4. วัฒนธรรมการอ่าน (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
5. นโยบายเพื่อคนจน (มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
6. ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
7. โฮโมเซ็กซ์ชวลลิทีในเชิงจิตวิทยา (สมเกียรติ ตั้งนโม)
8. เขื่อน:ซากศพเศรษฐกิจการค้า (เกษียร เตชะพีระ)
9. วิทยาศาสตร์แบบวัวหาย (ชัชวาล ปุญปัน)
10. อย่าให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำร้ายสังคม (ชัชวาล ปุญปัน)
11. ศิลปะและศิลปินในทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์

 

 

กลับไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา I webboard

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com
midnight2545(at)yahoo.com

 

สำหรับสมาชิกที่ต้องการ download ข้อมูล อาจใช้วิธีการง่ายๆดังต่อไปนี้

1. ให้ทำ hyper text ข้อมูลทั้งหมด (หรือ Ctrl + A)
2. copy ข้อมูลด้วยคำสั่ง Ctrl + C
3. เปิด word ขึ้นมา (microsoft-word หรือ word pad)
4. Paste โดยใช้คำสั่ง Ctrl + V
จะได้ข้อมูลมา ซึ่งย่อหน้าเหมือนกับต้นฉบับทุกประการ

 

 

 
 


 

 

 

 

 

บทความทั้งหมดของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ซึ่งเผยแพร่บน website นี้
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการนำไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
หากนำไปใช้ กรุณาแจ้งให้ทราบ และอ้างอิงตามสมควร

นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน
หากประสบปัญหาภาพและหนังสือซ้อนกัน กรุณาลดขนาดของ Font ลง จะแก้ปัญหาได้

website นี้ ได้รับการออกแบบขึ้นให้เหมาะกับ browser : Micrsoft internet Exporer

E-mail Address ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
midnightuniv(at)yahoo.com และ midnight2545(at)yahoo.com
ไปหน้าสารบัญที่สอง
HOST@THAIIS