นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร R-r
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Race
Radio
Ramadan —The Month of Fasting
Ramon Magsaysay
Rape
Rational, Reason
Raw
Read, Reading
Real, Realistic, Realism

Rebel, Rebellion
Reconcile, Reconciliation - สมานฉันท์
Reform, Reformation
Refugee
Religion, Religious
Rely, Reliable, Reliability
Renaissance
Report, Reporter
Research
Resist, Resistance, Resistant
Resolution, Resolute, Resolve
Resource & Natural Resourse
Retaliate
Rethink
Revolution
Rhetorical, Rhetotic
Rice
Rich
Richard Wright
Right, Right wing
Right
right of ownership
right, women's right
Righteous, Righteousness
Right wing
Rigoberta Menchu
Riot, Riotous
Risk
Rite, Ritual
Rite of Passage
River
Robber Baron
Romantic, Romanticism
Roy, Arundhati
Royal, Royalty, Royalism
Royal Power
Rule, Ruler
Russell, Bertrand
Rural


Race, (01)
- คนไทยกับคำถามเจ้าปัญหา : เชื้อชาติ-กลุ่มชาติพันธุ์-อัตลักษณ์
- ลัทธิอาณานิคมกับวัฒนธรรมทางสายตา
- อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส

Racism, Racist


Radio (02)
- วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อ
- วิทยุชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน


Ramadan —The Month of Fasting (03)
- สองมุมมองของความดี กรณีการถือศีลอด


Ramon Magsaysay (04)
- คำกล่าวตอบรับรางวัลโดย จอน อึ๊งภากรณ์ ผู้รับรางวัลรามอน แมกไซไซ


Rape (05)
- การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม
- บทวิจารณ์ภาพนู้ด-การข่มขืนครั้งที่สาม
- พรมแดน รัฐชาติ และเส้นทางการต่อสู้ของผู้หญิงพลัดถิ่น
- Boundaries, Nation States and the Path of Displaced Women's Struggle


Rational, Reason (06)
- โสกราตีส รากเหง้าเหตุผลและศีลธรรมตะวันตก

Raw (07)
Raw Creation : Outsider Art and Beyond


Read, Reading (08)
- การอ่านและการถอดระหัสสื่อ
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางสายตา (visual literacy)
- วัฒนธรรมการอ่าน (นิธิ)
- วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน


Real, Realistic, Realism
(09)
- วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis)
- สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา
- สื่อกับการประกอบสร้างความจริงทางสังคม


Rebel, Rebellion (10)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา"
- สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ


Reconcile, Reconciliation - สมานฉันท์ (11)
- กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การเยียวยาความรุนแรงในครอบครัว
- การดำเนินกระบวนยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- การศึกษาเพื่อสมานฉันท์ทางวัฒนธรรม ข้อคิดจากมาเลเซีย
- คืนคุณธรรมไทย-อย่าทำลายความไว้วางใจ
- ตะปูตำเท้าบนก้าวย่างนโยบายความสมานฉันท์

- ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์
- แนวทางของการสมานฉันท์ฉบับ 'สุลักษณ์ ศิวรักษ์'
- ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ : หนึ่งนาทีก่อนเที่ยงคืน
- ยุบกรรมการสมานฉันท์ : เปิดใจเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
- วิจารณ์ศาสนิกตนเองจุดเริ่มของการแก้ปัญหาไฟใต้
- สมานฉันท์ในทางปฏิบัติ การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม
- สมานฉันท์ ปักษ์ใต้ และน้ำมันดีเซล
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้
- หลักนิติธรรมและความยุติธรรมชายแดนใต้
- 3R กับการฝ่าข้ามกำแพงไปเพื่อสันติภาพ


Reform, Reformation (12)

- กรณีนายกพระราชทาน : จดหมายเปิดผนึกถึงปัญญาชนและนักกิจกรรมทางสังคม
- กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน

- การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(1)
- การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(2)
- การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (การปฏิรูปการศึกษาคณะสงฆ์)
- จินตภาพอุดมศึกษา ก้าวใหม่หลังการปฏิรูป

- ทางเลือกการปฏิรูปที่ดิน : เศรษฐศาสตร์ ปะทะ นิเวศวัฒนธรรม
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน
- ปฏิรูปการเมือง : บนเส้นทางไปสู่ความเป็นขวา
- ปฏิรูปการเมือง : บนหนทางไปสู่ความเป็นอนุรักษ์นิยม
- ปฏิรูปการเมืองไทย : ยิ่งเปลี่ยนแปลง ยิ่งเหมือนเดิม
- ปฏิรูปการศึกษาในโลกมุสลิม : อิสลามานุวัตรองค์ความรู้
- ปฏิรูปการศึกษา : มุมมองทางกระบวนทัศน์และบริบทสังคมไทย

- ปฏิรูปที่ดิน : กรวดในรองเท้าของรัฐบาลใหม่
- ปฏิรูปมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล
- ระบอบทักษิณกับวัฒนธรรมการเมืองปฏิปักษ์ปฏิรูป
- ลูกไล่ประวัติศาสตร์ ปฏิรูปการเมือง และเรื่องประตูหมู่บ้าน
- วาทกรรมและวงศาวิทยาการปฏิรูปสื่อ
- สถาบันปฏิรูประบบความยุติธรรมและความเป็นธรรมทางสังคม
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น


Refugee (13)
- การเคลื่อนย้ายพลเมืองโลกในยุคโลกาภิวัตน์
- พรมแดน รัฐชาติ และเส้นทางการต่อสู้ของผู้หญิงพลัดถิ่น

- พระเอกบนหลังม้าแกลบกับเศรษฐีใหม่
- โศกนาฏกรรมลำเค็ญของคนชายขอบ
- Boundaries, Nation States and the Path of Displaced Women's Struggle


Religion, Religious (ดูคำว่า Buddhism, Christianity,Muslim ประกอบ) (14)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
- ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อคติแห่งจารีตประเพณี
- บ่อน้ำพุแห่งความรู้ : อุดมศึกษาอินเดีย
- ยุบกรรมการสมานฉันท์ : เปิดใจเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
- วิจารณ์ศาสนิกตนเองจุดเริ่มของการแก้ปัญหาไฟใต้
- โลกมุสลิม ทุนนิยม และอาณานิคมเชิงซ้อน

- ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค
- ศาสนา สิ่งจำเป็นสำหรับการเมืองอินโดนีเซีย
- เหตุการณ์ครูจูหลิงกับหลักการอิสลาม
- สองมุมมองของความดี กรณีการถือศีลอด

- สัมภาษณ์มูนีร์ : ศาสนาต้องอำนวยประโยชน์แก่มนุษยชาติ
- เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม
- 3R กับการฝ่าข้ามกำแพงไปเพื่อสันติภาพ


Rely, Reliable, Reliability (15)
- คืนคุณธรรมไทย-อย่าทำลายความไว้วางใจ


Renaissance (16)
Renaissance Man (มนุษย์เรอเนสซองค์)


Report, Reporter (161)
- เปิดโปงข่าวปิดอเมริกัน (ข่าวที่ไม่เป็นข่าว ประจำปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘)


Research (17)
- กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- การเมืองภาคประชาชน ในงานวิจัยของเสกสรรค์
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๑)
- การสร้างความเป็นไทยกระแสหลักและ"ความจริง"ที่ถูกสร้าง (ตอนที่ ๒)

- คำสดุดีนักวิจัยไทบ้าน
- งานวิจัยที่เป็นอันตราย - นาโนเทคโนโลยี กับ ข้าวพันธุ์ใหม่
- ฐานคิดของจริยธรรมและการวิจัยในโลกสมัยใหม่
- แนวทางการวิจัยอย่างง่ายๆ สำหรับนักวิจัยไทบ้าน
- บทสรุปงานวิจัยวัฒนธรรมทางสายตา : วัฒนธรรมที่ไม่มีหู
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน

- บทสัมภาษณ์ : โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือก
- ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสารเพื่อสุขภาพ
- มหาวิทยาลัยไทยโดนไวรัส
(งานวิจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยฉบับสังเคราะห์)
- วิจัยคำศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมสมัย

- หลากหลายงานวิจัยเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต


Resist, Resistance, Resistant (18)
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย
- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย


Resolution, Resolute, Resolve (19)
- ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี


Resource & Natural Resourse (20)
Resource Conflicts and Conflict Resolution in Thailand (ปัญหาความขัดแย้งเรื่องทรัพยากร)
- การเมืองเรื่องการจัดการป่าในมิติของฟูโกต์และอัลทูแซร์
- การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง
- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง "สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"
- ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข
- โครงการสัมนาวิชาการสัญจร เรื่อง ทางเลือกการจัดการน้ำในภาคอีสาน (กิจกรรมวิชาการ ม.เที่ยงคืน)
- โจรสลัดทรัพยากร: ต้นตอของปัญหาชายแดนใต้
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย

- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย
- นิเวศน์ชาตินิยมปะทะนิเวศน์ชาติพันธุ์
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา"

- สงครามทรัพยากร : การก่อการร้ายทำลายการเมืองภาคประชาชน
- สามัคคีน้ำ : กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง

- เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ
- Centralism กับการเหยียบย่ำวัฒนธรรมมุสลิม


Retaliate - การตอบโต้กลับในลักษณะเดียวกัน (21)


Rethink (ดูคำว่า think, thinking, thought ประกอบ) (22)
- รื้อคิดการเมืองโลกใหม่หลังสงครามอิรัก


Revolution (23) ดูคำว่า velvet revolution, gentle revolution ประกอบ
- การเคลื่อนไหว ๒๕๔๙ : รัฐประหารของคนชั้นกลาง
- การปฏิวัติกำมะหยี่ของประชาชาติเชคฯ
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน
- การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
- คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕

- จีนกับการปฏิวัติวัฒนธรรมและภาพยนตร์เกี่ยวเนื่อง
- นิธิอธิบาย : สังคม-วัฒนธรรมไทยปนฝรั่ง
(การปฏิวัติทางญานวิทยา)
- ปรีดี พนมยงค์ กับการเล่นตลกของประวัติศาสตร์
- มหากาพย์การเมืองเวเนซุเอลา : ปริศนาของฮูโก ชาเวซ
-
เวเนซุเอลา: เส้นทางปฏิวัติยุคหลังประวัติศาสตร์
- สยาม ดีกว่าไทย และการปฏิวัติระบบราชการ
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม


Rhetorical, Rhetotic (24)
- การวิพากษ์การใช้อุปมาอุปมัย


Rice (25)
- โครงการ : นิทรรศการ บางกอกก็กินข้าว
- งานวิจัยที่เป็นอันตราย - นาโนเทคโนโลยี กับ ข้าวพันธุ์ใหม่
- ลักลอบนำพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทย ไปปลูกในประเทศเพื่อนบ้าน


Rich (26)
Rich in things, Poor in time

Richard Wright


Right, Right wing - ขวา (27)


Right - สิทธิ (28)
- กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
- การนำตลาดน้ำสู่ความเป็นจริง: เศรษฐศาสตร์การเมืองเรื่องสิทธิน้ำในประเทศชิลี 1976-1995
- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง "สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"
- ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย
- พลเมืองพันธุ์ใหม่: Quasi-citizens
- พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๑)
- พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๒)
-
พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๓)

- ภาวะสิ้นชาติที่รัฐกำหนด-เขาถูกบังคับให้ไร้สัญชาติ

- ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ - เสรีภาพเป็นจริง
- สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (เสน่ห์ จามริก)
- สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (อานันท์ กาญจนพันธุ์)
- สิทธิชุมชน ปัญหาและพัฒนาการทางความคิด

- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย
- 26 คำถาม"ยูเอ็น" ปัญหาละเมิดสิทธิมนุษยนชนในไทย


right of ownership (29)
- นิเวศน์ชาตินิยมปะทะนิเวศน์ชาติพันธุ์


right, women's right,
(ดูคำว่า women ประกอบ ) (30)
- สารานุกรมการเมืองเรื่องผู้หญิง และนิติสังคม


Righteous, Righteousness - ธรรม ชอบธรรม ยุติธรรม (31)
- คืนคุณธรรมไทย-อย่าทำลายความไว้วางใจ
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน


Right wing
(32)
- ปฏิรูปการเมือง : บนเส้นทางไปสู่ความเป็นขวา

Rigoberta Menchu


Riot, Riotous (321)
-
อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส


Risk (33)
- ผู้หญิงไทยกับภัยจากอาชญากรรมทางเพศ
- มันมากับทีวี วิถีเสี่ยงของเด็กจอแก้ว
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่


Rite, Ritual (34)
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม


Rite of Passage (35)
- Pemuda - ขบวนการคนหนุ่ม


River (36)
- ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง


Robber Baron
-
ประวัติความเป็นมาของพวกร็อบเบอร์บารอน : จอมโจรผู้ดี


Romantic, Romanticism (37)
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย


Roy, Arundhati (38)
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : อรุณธาติ รอย


Royal, Royalty, Royalism (39)
- กรณีนายกพระราชทาน : จดหมายเปิดผนึกถึงปัญญาชนและนักกิจกรรมทางสังคม
- การค้ำยันการเมืองแบบพระราชทาน
- ข้ามให้พ้นประชาธิปไตยแบบหลัง 14 ตุลา

- วาทกรรมพระราชอำนาจหรือประชาธิปไตยแบบคิดสั้น
- Same Old Royalism Hatches Again


Royal Power (40)


Rule, Ruler (41)
- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ
- คณะคอมมิวนิสต์สยามวิจารณ์การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕


Russell, Bertrand (42)
Bertrand Arthur William 1872–1970 3d Earl Russell Eng. math. & philos.
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี


Rural, (ดูคำว่า Local ประกอบ) (43)
- วงศาวิทยาสังเขปว่าด้วยสถาปัตยกรรมภูมินิทัศน์ถิ่น
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น

ภาษาไทย - ร

รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
- การเจรจาเพื่อทำข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้ Thaksinomics
- จินตภาพอุดมศึกษา ก้าวใหม่หลังการปฏิรูป
- จากองครักษ์พิทักษ์นาย ถึง Cyber Soldiers
- ฉันทามติรัตนโกสินทร์ในยุคโลกาภิวัตน์

- เดอ โซโต และสปาเกตตีโบลเอฟเฟคท
- ทักษิโณมิกส์ เศรษฐศาสตร์แบบทักษิณ
- นักการเมืองควรเป็นสินทรัพย์ของพรรคการเมืองหรือไม่?
- นักการเมืองในฐานะสินค้า และประชานิยมโลกและไทย
- ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรณีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัค
- ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict)
- ว่าด้วยธุรกิจ Dot.Com บนไซเบอร์สเปซ
- Mc Journalism ภายใต้ระบบทักษิณาธิปไตยกลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)