นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร L-l
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Labour, Labor
Lacan, Jacques-Marie Emile
Lack
Land
Language
Latin America, South America
Law Lawyer, legal
Law & Justice
Learn, Learning
Lecture
Lead, Leader
Left, Leftist, Left wing
Legal, Legalism
lese majesty
lesson, lesson plan
Lexicon
Liberal, Liberalism, Neo-Liberalism, New Liberalism
Liberty, Liberation
Liberation Theology
Library, Librarian
Life
Literacy
Literature
Letter
Local, Localism, Localization
Lord
Lose, Lost, Losing, Loses
Louis Althusser
Love
Lyotard, Jean-Francois

 


Labour, Labor (01)
- การนัดหยุดงาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ก.ฟ.ผ.
- ปฏิกริยาต่อรายงาน กอส. เรื่องของกรรมกร และเรื่องเด็กๆ
- ปัญหาแรงงานพม่า และมายาคติความเป็นชาติไทย
- ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส
- หนังโกหกของ กฟผ.และการปลดพนักงานไฟฟ้าสหรัฐฯ
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก


Lacan, Jacques-Marie Emile (02)
Lacan, psychoanalysis, introduction
ความคิดและจิตวิเคราะห์ของลากอง (ประกอบด้วยหัวเรื่องดงต่อไปนี้)
- Self and Language
- Self and identity
- Freud และ Lacan
- Hegel and Lacan
- Master and Slave
- Identity and negativity
- Particularity and universality
- The desire for desire
- The sense of loss
- The Imaginary, the symbolic and the real
- Some criticisms of Lacan
- Feminist criticisms of Lacan

Lacan, psychoanalysis, self, identity, and his thought,
Language and the Social Construction of Reality
Language of nature (ภาษาของธรรมชาติ, เรื่องของนิเวศวิทยา)
- บทนำทางปรัชญา : ลากองกับจิตวิเคราะห์


Lack (03)
- ความรู้ที่ขาดหายไปในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กรณีเขื่อนปากมูล
- มีบางสิ่งขาดไปในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
- สังคมจะไร้ทางออก ถ้าไม่เรียนรู้
- อิสรภาพของความพร่อง (David R. Loy)


Land (04) Land reformation
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน
- การประกาศพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศไทย 74 แห่ง ของภาคประชาชน
(green land)
- จดหมายเปิดผนึกเรื่องความขัดแย้งที่ดินลำพูน
- โฉนดที่ดินชุมชน ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อความมั่นคงทางสังคม
- ชุมชนคนรักแผ่นดินและวิถีธรรมชาติ
- แถลงการณ์การจับกุมชาวบ้านที่ลำพูน (กรณีบุกรุกที่ดิน)
- แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
- ปฏิรูปที่ดิน : กรวดในรองเท้าของรัฐบาลใหม่


Language (05)
- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา (ภาษาเกี่ยวกับการปฏิวัติ)
- กวีนิพนธ์ฟิลิปปินส์กับพันธกิจต่อสังคม

- ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ
- ความมั่นคง การสร้างภาพ และการเมืองเรื่องภาษา
- ภาษาและการสร้างความจริงทางสังคมของสื่อ

- ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict)
- Spoke English การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม


Latin America, South America (ดูคำว่า America - Latin America, South America)
(06)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : การเมือง เศรษฐกิจ สังคมภาคพลเมือง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ หรือเพียงแอปเปิ้ลเน่าที่ควรกำจัดทิ้ง
- การปฏิวัติโบลิวาร์ : องค์กรคู่ขนานและการปฏิรูปที่ดิน

- การปฏิวัติแบบพาราด็อกซ์ของชาวซัปปาติสตา
- จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา
- จุดเปลี่ยนของความคิด การกอบกู้โรงงานในอาร์เจนตินา
- ตำนานปฏิทินในโลกที่สาม เกษตรกรในโลกที่หนึ่ง
- บทเรียนจากอาร์เจนตินาและขบวนการปีเกเตโรส์
- มหากาพย์การเมืองเวเนซุเอลา : ปริศนาของฮูโก ชาเวซ
-
เวเนซุเอลา: เส้นทางปฏิวัติยุคหลังประวัติศาสตร์
- ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส


Law, Lawyer, legal (07)
- กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
- คุกคามอำมหิต : กรณีอุ้มหายทนายสมชาย นีละไพจิตร
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- ฟ้องศาลจำลองไต่สวนคดีทักษิณ และแถลงการณ์ศูนย์นิติศาสตร์ มธ.
- วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน
- สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๑)
-
สถาบันพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๔๗๕ (ตอนที่ ๒)
- สังคม การเมือง และเรื่องพระปรมาภิไธย

-
Law of the Few และทฤษฎีฟิสิกส์-สังคมศาสตร์ กรณีการขับไล่ทักษิณ
- Legal Pluralism แคนาดา เกี่ยวกับการประมงของชนพื้นเมือง


Law & Justice (08)
- กฎหมายกับการเบียดบังคนจน
- กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ
- กฎหมายและการบังคับใช้ กรณีฟิลิปปินส์และญี่ปุ่น
- การกำจัดขยะหลังสมัยใหม่ ไม่ใช่เรื่องหมูๆ
- การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม
- การดื้อแพ่ง (civil disobedience)
- การดำเนินกระบวนยุติธรรมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
- การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย

- การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๑. โลกของนักกฎหมาย. ๒. ชาตินิยมมลายู. ๓. คนไทยขี้อิจฉา. ๔. สังคมที่พจนานุกรมสร้างขึ้น)
- ข้อเสนอการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯรอบที่ ๕
- เขตอนุรักษ์พิเศษ พรบ.ป่าชุมชน เขตแดนศักดิ์สิทธิ์ของอำนาจรัฐ
- คดีจินตนา แก้วขาว, คอรัปชั่น,และเรื่องตลก

- คดีตัวอย่างและข้อกังขาเรื่อง "สิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม"

- ความพิการของกฎหมายและผู้บังคับใช้กฎหมาย : กรณีสองทนายความโปลิโอ
- คัดค้านร่าง พรบ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จอมพล ป. กับโทษประหารชีวิต
- ฐานคิดความยุติธรรมตะวันตก[กรีก-คริสเตียน]
- ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง-กักคึ (saiban-gaku)
- ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ
- ตำแหน่งแห่งที่ของ"สิทธิชุมชน"ในระบบกฎหมาย
-
แถลงการณ์ ปกป้องระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- ถือหลายสัญชาติ : เป็นภัยต่อรัฐจริงหรือ? ผิดกฎหมายจริงหรือ?

- ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใต้อำนาจรัฐไทย
- ทั่วโลกเขียนกฎหมายแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร
- ทำแท้งผิดกฎหมาย versus ทำแท้งถูกกฎหมาย
- นิติ-นิเวศวิทยา กับกฎหมายสิ่งแวดล้อมไทย
- นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย
- นิติบัญญัติจากหมู่บ้าน
- นิติบุคคลก่อปัญหาสิ่งแวดล้อม จะลงโทษอย่างไร
- นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์
- นิติปรัชญาว่าด้วยกฎหมายมีชีวิต กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักร (๑)
-
นิติปรัชญาว่าด้วยกฎหมายมีชีวิต กฎหมายไม่ใช่เครื่องจักร (๒)

- นิติรัฐ กับ อำนาจรัฐเถื่อน
- นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์
- นิติรัฐศาสตร์หลังสมัยใหม่(Quasi-citizens / Cyber soldiers)
- นิติศาสตร์แหกคอก
- น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- บทบาทของกฎหมายที่มีต่อชีวิตสามัญชน
- บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง"พระราชอำนาจ"
- บทสังเคราะห์ กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมและแก้ปัญหาความยากจน

- บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน?
- ปฏิรูปกฎหมาย เอาชนะความยากจน
- ปรัชญากฎหมายอำนาจนิยมแบบไทยๆ
- ปัญหาของนักกฎหมายไทย
- พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ
- พระองค์เจ้ารพีฯ เป็นบิดาแห่งกฎหมายไทยจริงหรือ ?
- พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๑)
- พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๒)
-
พิพากษาจินตนา พิพากษารัฐธรรมนญ (๓)

- ฟ้องศาลจำลองไต่สวนคดีทักษิณ และแถลงการณ์ศูนย์นิติศาสตร์ มธ.
- ภาวะสิ้นชาติที่รัฐกำหนด-เขาถูกบังคับให้ไร้สัญชาติ

- ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์
- เมตตาธรรม นิติธรรม โซ่ตรวนและหัวใจ (การต่อสู้ของชาวนาในเขตภาคเหนือของไทย)
- รัฐ,ชาติ,ประเทศในความหมายที่แตกต่าง
- ลิขสิทธิ์ในโลกตะวันตก : นิยามความหมายและสารัตถะ
- สวนกระแสลิขสิทธิ์และเรื่องของลิขซ้ายโดยสังเขป
- วิเคราะห์รัฐธรรมนูญ อำนาจวุฒิสภา และการเมืองบนท้องถนน
- วิจารณ์หนังสือ Thai Folktales & Law ของ Alexander Shytov
-
ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา (๑)
- ศาลรัฐธรรมนูญกับปัญหาโครงสร้างและระบบวิธีพิจารณา (๒)
- สถานภาพของผู้หญิงในสื่อ ศิลปะ และกฎหมาย

- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - พฤศจิกายน ๔๗
- สารานุกรมกฏหมายรายเดือน - มกราคม ๔๘
- สารานุกรมการเมืองเรื่องผู้หญิง และนิติสังคม
- สังคมนิติรัฐได้ผลกว่ากระแสพับนกกระดาษ
- สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย
- หลักนิติธรรมและความยุติธรรมชายแดนใต้
- หลักรัฐศาสตร์ และหลักนิติศาสตร์
- อคติ ๔ ในระบบกฎหมายไทย
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก
- Civil disobedience, Democracy & Disobedience (การดื้อแพ่ง)
- Judicial Activism, ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ

- Judicial Activism, ตุลาการในฐานะผู้วางนโยบายสาธารณะ
- พหุนิยมทางกฎหมาย
Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Plura lism: ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย
Legal Pluralism : พหุนิยมทางกฎหมายเชิงวิพากษ์ (ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

รายชื่อต่อไปนี้คือผู้ที่มีผลงานเกี่ยวกับกฎหมายบนเว็ป ม.เที่ยงคืน สามารถคลิกไปดูเรื่องได้
ชำนาญ จันทร์เรือง (011048-2)
พิเชษฐ เมาลานนท์ (290948)
ไพสิฐ พาณิชย์กุล (290948-3)
สมชาย ปรีชาศิลปกุล (290948)


Learn, Learning (09)
- แค่คลิกก็พลิกโลก เด็กไทยวัยเน็ตกับอนาคต


Lecture (10)
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- สร้างสันติภาพใหม่ในสังคมการเมือง กรณีความรุนแรงทางใต้ในบริบทโลก


Lead, Leader (11)
- พระราชอำนาจของกษัตริย์และหน้าที่ของประมุขแห่งรัฐ


Left, Leftist, Left wing (ดูคำว่า Marx, Marxism, Comminism) (12)
- การเมืองฐานประชาชน : คำสั่งสอนพรรคการเมืองฝ่ายซ้าย
- จุดเปลี่ยนของความคิด การกอบกู้โรงงานในอาร์เจนตินา
- เมื่อ Marxist ปะทะ Postmodern อิทธิพลและแนวคิดต่อขบวนการภาคประชาชน
- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)
- เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ


Legal, Legalism (ดูคำว่า Law & Justice ประกอบ) (13)
Legal Pluralism แคนาดา เกี่ยวกับการประมงของชนพื้นเมือง
Legal Pluralism : ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Plura lism: ว่าด้วยเรื่องพหุนิยมทางกฎหมาย (ผศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
Legal Pluralism : กับอนาคตนิติศาสตร์ไทย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- Legal Pluralism กับอนาคตวิชาการนิติศาสตร์ไทย
Legal Pluralism : พหุนิยมทางกฎหมายเชิงวิพากษ์ (ดร.ไชยันต์ รัชชกูล, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)


Lese Majesty
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๑)
- คดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ : พิทักษ์สถาบันหรือเครื่องมือคุกคามประชาชน (ตอนที่ ๒)
- ทางออก : ถึงเวลาปฏิรูปกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- แถลงการณ์ ปกป้องระบบกฎหมายในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- บทบาทของศิลปะในสังคมประชาธิปไตย และ ขอสนับสนุนฟ้าเดียวกัน (เกี่ยวกับศิลปะในเยอรมัน)
- เผด็จการจำแลง อย่าตะแบงข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
- In Support of Fa Diew Kan - and the role of art in democratic society


Lesson, Lesson plan
-
แผนการสอน GEOGRAPHY AT WORK IN HISTORY
- แผนการสอน Orientalism: The Others in Our Knowledge


Lexicon (14)
- ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict)


Liberal, Liberalism, Neo-Liberalism, New Liberalism (15)
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่
- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส


Liberty, Liberation (ดูคำว่า Freedom ประกอบ) (16)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย
- จากโรงเรียนขยะสู่โรงเรียนเสรีภาพ
- ปัญหาการต่อสู้ของขบวนการปลดปล่อยปาตานี
- ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา
- วิทยาศาสตร์กับเสรีภาพของมนุษย์

- ศาลรัฐธรรมนูญ กับการทำให้สิทธิ - เสรีภาพเป็นจริง


Liberation Theology
(17)
- คริสต์ + มาร์กซ์ = เทววิทยาเพื่อการปลดปล่อย


Library, Librarian (18)
- บูชาคุณสมเด็จพระวันรัต เฮง เขมจารี และกำหนดการเปิดห้องสมุด


Life (19)
- ชีวฟิสิกส์กระบวนทัศน์ใหม่ บนความเข้าใจแห่งชีวิตและชีวมณฑล
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต

- มีบางสิ่งขาดไปในความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
- องค์การการค้าโลกกับการช่วยชีวิตมนุษย์โลก


Literacy (20)
- Media Literacy : การรู้เท่าทันสื่อ


Literature (21)
- การวิจารณ์ศิลปะ-วรรณกรรมแนวหลังอาณานิคม
- การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท
- ความต่างระหว่างการแปล การถอดความ และการเลียนแบบ

- เจ้าชายกบ : เจ้าหญิงหรือเหยื่อในโลกของชาย
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม
- ดูละครแล้วย้อนดูตัว จากอริสโตเติลถึงเบรคท
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย
- ทฤษฎีวิพากษ์สังคม - ทฤษฎีวิพากษ์วรรณกรรม
- ทบทวนวรรณกรรม วัฒนธรรมทางสายตา ๖ (ภาพโป๊เปลือย)
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา
- แผ่นดินอื่น: บริบท ยุคสมัย และความเปลี่ยนแปลง
- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส

- สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ
- "Gunther" ประพันธ์โดย "Abba Kovnan"


Letter (22)
- ประณามพจน์หนังสือ การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม


Local, Localism, Localization (23)
- กระบวนการผลิตซ้ำและสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
- กระแสชุมชนท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์
- จาก: ถีบลงเขาเผาลงถัง ถึง กรณีกรือเซะและตากใบ
- เรื่องแปลกๆของ อคิน รพีพัฒน์ (เขียนขึ้นเพื่อระลึก 60 ปี อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ


Lord (24)
- การเมืองการปกครองของกรุงสยาม ของหลวงวิจิตรวาทการ


Lose, Lost, Losing, Loses (25)
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้


Louis Althusser
- การเมืองเรื่องการจัดการป่าในมิติของฟูโกต์และอัลทูแซร์


Love (26)
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย


Lyotard, Jean-Francois (27)
- แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่
- Lyotard และ Baudrillard - การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่

 
กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)