กลับไปหน้าสารบัญแรก

201. ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไทในพระพุทธศาสนา (สุลักษณ์ ศิวรักษ์)
202. วิสัยทัศน์ของวิทยาศาสตร์ไทยในศตวรรษหน้า (สุลักษณ์ ศิวรักษ์)
203. มหาวิทยาลัยภายใต้กระแสทุนนิยม (พระไพศาล วิสาโล)
204. ศิลปะ สถาปัตยกรรม และความงาม ในมุมมองของปัญญาชนสยาม(ส.ศิวรักษ์ประจักษ์งาม)(สุลักษณ์ ศิวรักษ์)
205. อคติ ๔ ในระบบกฎหมายไทย (สมชาย ปรีชาศิลปกุล สาขานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตรศาสตร์ มช.)
206. บทเรียนจากพระสูตร (สุลักษณ์ ศิวรักษ์)
207. แนวคิดของ Lyotard และคนดังหลังสมัยใหม่ (ลัทธิหลังสมัยใหม่และปรัชญา)(สมเกียรติ ตั้งนโม:แปล)
208. ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-สังคมกำลังแปรโรคให้เป็นสินค้า (นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์)

209. ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์ ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา (นพ.ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์)
210. การต่อต้านนักคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern and Critical and Cultural Theory) (สมเกียรติ ตั้งนโม)

211. บทนำทางปรัชญา : ลากองกับจิตวิเคราะห์ (สมเกียรติ ตั้งนโม - วจศ.มช.)
212. แถลงการณ์ เครือข่ายพันธมิตรคัดค้านโครงการท่อส่งก๊าซและโรงแยกก๊าซไทย-มาเลเซีย

213. จดหมายเปิดผนึกเรื่องความขัดแย้งที่ดินลำพูน (และรายชื่อผู้สนับสนุนการปฏิรูปที่ดินในสังคมไทย)
214. ทัศนียวิทยาวัฒนธรรมอินเดีย สีในวัฒนธรรมอินเดีย (ดร.ประมวล เพ็งจันทร์)
215. การล้างผลาญงบประมาณแผ่นดินโดยการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
(เครือข่ายพิทักษ์แม่น้ำยม สมัชชาคนจน)
216. น้ำท่วม (จะแก้ปัญหาโดยเทคโนโลยีหรือใช้วิธีการจัดการทางสังคม) (โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์)
217. ความคิดจิตวิเคราะห์ของลากอง (แปลและเรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม)
218. อิสลามและประชาธิปไตย (ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ : เขียน)

219. อิสรภาพของความพร่อง (David R. Loy : แปลและเรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม)
220. แถลงข่าวของกลุ่มนักวิชาการเรียกร้องให้ทบทวนโครงการท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย
และการประกาศพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศ 74 แห่ง(Academics appeal to the Thai society to urge the government to review the Thai-Malaysia Gas Pipeline project)

221. กระบวนทัศน์การพัฒนาของรัฐ : จากผู้ใหญ่ลีถึงหลุยส์ วิตตอง (โดย อรศรี งามวิทยาพงศ์)
222. น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย (สมชาย ปรีชาศิลปกุล สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่
223. The Piggish Link : ตุ้ยนุ้ยตลอดกาล ว่าด้วยวาทกรรมบนเรือนร่าง (เขียนโดย นิษฐา หรุ่นเกษม)
224. แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
225. แถลงการณ์สมัชชาคนจน เบื้องหลังการตัดสินใจ ทำไมต้องปิดเขื่อนปากมูล (สมัชชาคนจน)
226. วิพากษ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์ : ศิลปะหรือเพียงเหล้าดองสมองทุน (เรียบเรียงโดย : สมเกียรติ ตั้งนโม)
227. โครงการแห่งความเจ็บปวด (The Suffering Project) โดย โกสุม โอมพรนุวัฒน์)
228. คำสดุดีนักวิจัยไทบ้าน (โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 21 ธันวาคม 2545)
229. แถลงข่าวของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนต่อกรณีปากมูล (โดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน 21 ธันวาคม 2545)
230. แถลงการณ์ กรณีการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมชนุมเรื่องท่อก๊าสไทย-มาเลย์ ภาคใต้ (พันธมิตรนักวิชาการ)

231. เปลือยสื่อเห็นร่างทรงโฆษณา (เขียนโดย นิษฐา หรุ่นเกษม)
232.
McDonaldization กับ ร่างกายคนไทย (เขียนโดย โกสุม โอมพรนุวัฒน์)
233.
คนจนกับความหมาย (ตีพิมพ์ในมติชน เดือนธันวาคม) (นิธิ เอียวศรีวงศ์) มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
234. การวิพากษ์วัฒนธรรมมวลชน ของ นิทเช่ (เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม)
235. อุดมศึกษาในทัศนะของนิธิ (บทสัมภาษณ์ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์)
236. บทสัมภาษณ์ : โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือก (สัมภาษณ์ สุชาดา จักรพิสุทธิ์, มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
237. ทลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง (กฤตยา อาชวนิจกุล มหาวิทยาลัยมหิดล)
238. มหาวิทยาลัยในอินเดียเชิงเปรียบเทียบ (สัมภาษณ์ ดร.ประมวล เพ็งจันทร)์
239. การสำรวจเชิงอนาธิปไตย กรณีเขื่อนปากมูล (จัดโดย : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
240. ความรู้ที่ขาดหายไปในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ กรณีเขื่อนปากมูล
(จัดโดย : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

241. บนเส้นทางของความน่าเกลียด : ว่าด้วยเรื่องของสุนทรียศาสตร์ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
242. มหาวิทยาลัยไทยโดนไวรัส (งานวิจัยสาเหตุและปัญหามหาวิทยาลัยฉบับสังเคราะห์) สมเกียรติ ตั้งนโม
243. ลัทธิหลังสมัยใหม่และพื้นที่ทางการเมือง (Postmodernism and Politics โดย Iain Hamilton Grant)
244. ปฏิรูปมหาวิทยาลัยและโรงพยาบาล (สุลักษณ์ ศิวรักษ์ - ถอดเทปโดย วรพจน์ พิทักษ์)
245. สังคมจะไร้ทางออก ถ้าไม่เรียนรู้ (อ่านและวิเคราะห์สังคมโดย ประเวศ วะสี - ถอดเทปโดย วรพจน์ พิทักษ์)
246. การเมืองภาคประชาชน ความเป็นธรรมทางสังคม กับ ความเป็นธรรมทางกฎหมาย (ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
247. แผนการทำสงครามของสหรัฐอเมริกากับอิรัค (สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้)(สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
248. หมายแจ้งข่าว สัปดาห์วันหยุดเขื่อนโลก (จัดโดยสมัชชาคนจน 8-17 มีนาคม 2546)
249. ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรณีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัค (โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์)(ปรับปรุงเพิ่ม)
250. การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้ (พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ และ วิภาพันธ์ ก่อเกียรติขจร)

251 การต่อต้านสงครามสหรัฐกับอิรัก (กิจกรรมเดือนมีนาคม - เมษายน 2546)
252. อิสราเอล-อิรัค-และสหรัฐอเมริกา (โดย Edward Said : สมเกียรติ ตั้งนโม เรียบเรียง)
253. ธิดาแห่งไอซิส ฤาผู้หญิงจะถูกกดขี่เช่นเดียวกันทั้งโลก (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ คณะสังคมศาสตร์ มช.)
254. การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(1)(โดย สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ - ถอดเทปโดย วรพจน์ พิทักษ์)
255. การปฏิรูประบบสาธารณสุขในรูป องค์กรมหาชน(2)(โดย สุรพล นิติไกรพจน์ - ถอดเทปโดย วรพจน์ พิทักษ์)
256.
ระบอบทักษิณกับวัฒนธรรมการเมืองปฏิปักษ์ปฏิรูป (โดย เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ ม.ธ.)
257. การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : อรุณธาติ รอย (แปลโดย ชนิดา จรรยาเพศ แบมฟอร์ด)
258. สื่อเป็นพิษ ภายใต้การกำกับของทุน (อภิปรายนำโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์ : มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
259. องค์ประกอบและประวัติศาสตร์การวิจารณ์ศิลปะ (เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม : คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
260. นิติปรัชญาแนวอิตถีศาสตร์ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, สาขานิติศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มช.)


261. สงครามที่อาจยุติความเป็นอภิมหาอำนาจของสหรัฐฯ
(เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม)
262. คีตนที : ลำนำแห่งสายน้ำ (Water song ของ Jim Nollman แปลโดย ชัชวาล ปุญปัน)
263. ชีวฟิสิกส์กระบวนทัศน์ใหม่ บนความเข้าใจแห่งชีวิตและชีวมณฑล (นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์)
264. ภาพนำทางกับพฤติกรรมการสื่อสารในปริบททางสังคมอินเดีย (โดย นิษฐาน หรุ่นเกษม)
265. รื้อคิดการเมืองโลกใหม่หลังสงครามอิรัก (โดย เกษียร เตชะพีระ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
266. ก้อนหินของนักปรัชญา : การแต่งงานของนิเวศวิทยากับการเล่นแร่แปรธาตุ (สมเกียรติ ตั้งนโม : เรียบเรียง)
267. เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
268. สามัคคีน้ำ : กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง (ปาฐกถานำโดย นิธิ เอียวศรีวงศ์)
269. วิทยาศาสตร์กับเสรีภาพของมนุษย์ (ปาฐกถานำโดย วีระ สมบูรณ์)
270. อะไรคือวัฒนธรรมทางสายตา? What is visual culture? (เรียบเรียงโดย สมเกียรติ ตั้งนโม)

271. "โฉนดที่ดินชุมชน" ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมเพื่อความมั่นคงทางสังคม โดย กฤษฎา บุญชัย
272. กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ (กรณีท่อก๊าสไทย-มาเลย์) โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์
273. ยุทธวิธีคนจนกับการต่อสู้เชิงนโยบาย (ประภาส ปิ่นตกแต่ง และ กฤษฎา บุญชัย)
274.
แปลงทรัพย์ให้เป็นทุน กระบวนการแย่งชิงทรัพย์จากคนจน โดย กฤษฎา บุญชัย)
275. สิทธิมนุษยชนถดถอย หลังเหตุการณ์ 11 กันยายน 2001(นางแมรี โรบินสัน)
276. โลกภายใต้มหาอำนาจเดี่ยว(ตอนที่ ๑) (ตอนที่ ๒) (ดร.เกษียร เตชะพีระ / จัดเสวนาโดย มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
277. ภาษาสงครามอิรัก(A Lexicon of the Iraq Conflict) โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
278. การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีท่อก๊าซไทย-มาเลเซีย (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)
279. เรียกร้องการปล่อยตัวนาง ออง ซาน ซู จี (ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มช.)
280. ประเทศไทยกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และ GI days (เขียนโดย พอล เลอมัง)(บทความเกี่ยวเนื่อง 283)

281. Brand Image Building เครื่องมือทางการตลาดที่ไม่เคยตกยุค (โดย วิภา ดาวมณี)
282. โสกราตีส รากเหง้าเหตุผลและศีลธรรมตะวันตก (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
283. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปัญหาอยู่ที่ไหน
(เจริญ คัมภีรภาพ และฝ่ายข้อมูล ไบโอไทย)
284. อิรักในอุ้งเล็บอินทรีอเมริกัน (โดยคณะเศรษฐศาสตร์ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
285. ฐานคิดความยุติธรรมตะวันตก[กรีก-คริสเตียน] (Joyce E. Bellous : สมเกียรติ ตั้งนโม เรียบเรียง)
286. แถลงการณ์ กรณีการจัดระเบียบนักศึกษาพม่าในประเทศไทย (คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยในพม่า)
287. กฎหมายกับการเบียดบังคนจน (ไพสิฐ พาณิชย์กุล : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
288. ไทยกับ WTO กับทางออกที่ดีที่สุด (พอล เลอมัง - สมาชิกทางไกลมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - เจนีวา)
289. Semiology - สัญญศาสตร์ การศึกษาเรื่องเครื่องหมาย (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
290. ข่าวเด่นที่ไม่เป็นข่าว 25 อันดับ ประจำปี 2544-2545 (ภัควดี - นำมาจากกระดานข่าวมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)

291. ข้อเสนอจาก นักวิชาการ4ภาค จี้รัฐบาลเปิดเจรจา"สันติ" ยุติปัญหาขัดแย้ง"ท่อก๊าซใต้"(ตัดจากมติชน)
292. การรณรงค์ในเรื่องต่างๆของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน - home page เดือนกรกฎาคม (ม.เที่ยงคืน)
293. เฮอร์เบิร์ต ไอ. ชิลเลอร์ : การเข้าครอบครองพื้นที่สาธารณะของบรรษัทเอกชน (นิษฐา หรุ่นเกษม)
294.
นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่ (ดร. เกษียร เตชะพีระ : รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์)
295. การศึกษาเรื่องวัฒนธรรมทางสายตา (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
296. มายาคติของนักเศรษฐศาสตร์ (ดร. เดชรัต สุขกำเนิด และทีมวิจัย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
297. มายาคติของนักเศรษฐศาสตร์ (ดร. เดชรัต สุขกำเนิด / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ช่วงถาม - ตอบ)
298. ข้อคิดในสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศปัจจุบัน (เขียนโดย พอล เลอมัง : สมาชิกจากเจนีวา)
299. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อและสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
300.
การศึกษาเกี่ยวกับสื่อและสังคม-Media studies (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)

301. จินตภาพอุดมศึกษา ก้าวใหม่หลังการปฏิรูป (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
302. การวิพากษ์การใช้อุปมาอุปมัย (นิษฐา หรุ่นเกษม นิสิตปริญญาเอก-นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
303. อะไรคือสิ่งที่สื่อทำกับเรา? สื่อและสังคม (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
304. สองร้อยปีวัฒนธรรมไทย และความยุติธรรม (สายชล สัตยานุรักษ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มช.)
305. จมูกแห่งความเจ็บปวด - The Suffering of Nose (โกสุม โอมพรนุวัฒน์ - สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
306. GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ที่ยังต้องทำความเข้าใจให้ตรงกัน (พอล เลอมัง - สมาชิก ม.เที่ยงคืน)
307. ภาษาและการสร้างความจริงทางสังคมของสื่อ
(สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / คณะวิจิตรศิลป์ มช.)
308.
บทสัมภาษณ์ Noam Chomsky - สิงหาคม 2003 (ภัควดี : แปล / คัดลอกมาจากวิทยาลัยวันศุกร์)
309. บทสัมภาษณ์วันทนา ศิวะ-หยั่งรากประชาธิปไตย (ภัควดี : แปล / คัดลอกมาจากวิทยาลัยวันศุกร์)
310. แนวทางการวิจัยอย่างง่ายๆ สำหรับนักวิจัยไทบ้าน (พัฒนา กิติอาษา / มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)

311. สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา (สมชาย ปรีชาศิลปกุล / สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
312. WTO ต้องเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอต่อผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (พอล เลอมัง - เจนีวา)
313.
การเสพสุขที่ละเมียดละไม : คัมภีร์ขั้นสุดยอดของชนชั้นสูง (ฟ้าหลังฝน สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
314. การข่มขืนโดยกระบวนการยุติธรรม (นัทมน คงเจริญ และ สมชาย ปรีชาศิลปกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
315. ประวัติศาสตร์ลัทธิอาณานิคม (Colonialism) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
316. ทำไมพวกเขาจึงเกลียดเรา (Why do they hate us? by Stephen R. Shalom)
317. ฐานทัพอเมริกันในไทย (บทความถอดเทป เกี่ยวกับอิทธิพลทางทหารของอเมริกันในประเทศไทย)
318. องค์การการค้าโลกกับการช่วยชีวิตมนุษย์โลก (พอล เลอมัง และ แสงจันทร์ สมาชิกม.เที่ยงคืน : เจนีวา)
319. กระบวนการสร้างสื่อ (Process of Media Construction) (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
320. เศรษฐกิจกับความยุติธรรม (อานันท์ กาญจนพันธุ์ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

321. เศรษฐกิจ-การเมืองในระบอบทักษิณ (เกษียร เตชะพีระ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
322. เนื่องในมรณกรรมของเอ็ดวาร์ด ซาอิด (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
323. พันธมิตรพิเศษนอกนาโต? No thank you! (ใจ อึ้งภากรณ์ : จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย)
324. นิติธรรมอำพรางในนิติศาสตร์ไทย (ศาตราจารย์ ดร. คณิต ณ นคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต)
325. ศาลรัฐธรรมนูญ: พิทักษ์รัฐหรือรัฐธรรมนูญ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
326. ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ: ปัญหาว่าด้วย"ทริปส์ผนวก" (จักรกฤษณ์ ควรพจน์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)
327. การอ่านและการถอดระหัสสื่อ (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
328. วิจารณ์เอเปคในมุมมองวัฒนธรรม การต้อนรับโคลัมบัสยุคใหม่ (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
329. โครงการเสวนา "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน" (กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
330.
กฎหมายกับการปฏิรูประบบราชการ (ไพสิฐ พาณิชย์กุล : สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

331. ทางเลือก ๕ ประการ โดยไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น (ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ - http://www.searin.org)
332. รัฐธรรมนูญใหม่กับปรากฏการณ์ไทยรักไทย (ดร.เกษียร เตชะพีระ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
333. บทสังเคราะห์ระบบกฎหมายไทย : เกื้อกูล หรือกีดกันการเข้าถึงระบบสวัสดิการของคนจน? (ไพสิฐ พาณิชย์กุล)
334. รู้เท่า รู้ทัน "สื่อ" (การถอดระหัสสื่อ) (นิษฐา หรุ่นเกษม : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

335.
หลากหลายมิติของความยากจน (นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
336. ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับขยะ (The aesthetics of garbage) [สมเกียรติ ตั้งนโม]
337. ความเข้าใจเรื่องสื่อกับคำว่าอำนาจ (นิษฐา หรุ่นเกษม : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
338. วิกฤต การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสังคมไทย (ชัชวาล ปุญปัน คณะวิทยาศาสตร์ มช.)
339. ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค (พระไพศาล วิสาโล)
340. ทำแท้งผิดกฎหมาย versus ทำแท้งถูกกฎหมาย (รศ. ใจ อึ้งภากรณ์, คณะรัฐศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

341. แนวความคิดเกี่ยวกับฐานปฏิบัติการยูโทเปีย (The Concept of Utopia : Karen Demavivas)
342. แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง / มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
343. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : บรรยาย / มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
344. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : บรรยาย / ตัวแทนสมัชชาคนจน ปากมูล)
345. รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ เอียวศรีวงศ์ และ วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์)
346. เวทีสังคมโลกเมืองมุมไบ เมืองแห่งความล้มเหลวจากการเปิดเสรี (บทรายงาน จาก สำนักข่าวประชาธรรม)
347. แนวคิดศิลปะและสุนทรียศาสตร์นอกยุโรป (สมเกียรติ ตั้งนโม : แปลและเรียบเรียง)
348. ส.ศิวรักษ์ : ศูนย์บันเทิงครบวงจรของรัฐบาลทักษิณ (สุลักษณ์ ศิวรักษ์ - นักวิชาการพุทธศาสนา)
349. วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis) (สมเกียรติ ตั้งนโม : วจศ.มช.)
350.
ภูมิบุตรา : การเมืองแห่งอัตลักษณ์ (สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

351. การวิเคราะห์ภาพตามหลักสัญศาสตร์ (semiotic analysis) (สมเกียรติ ตั้งนโม มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่
352. สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน"(1) (เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน)
353. สิทธิชุมชน ชุมชนไม่มีสิทธิ์ : "รัฐธรรมนูญไทยในหล่มโคลน"(2) (อานันท์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์ มช.)
354. มีอะไรเกิดขึ้นที่โรงเรียน : เรื่องสั้นชุด ครูกับนักเรียน (สมชาย บำรุงวงศ์ - สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
355. การตรวจพิสูจน์ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้วยวิธีวิทยาศาสตร์ (ชัชวาล ปุญปัน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มช.)
356. จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม (นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
357. การพนัน-โสเภณี เรื่องชั่วๆในสังคมไทย (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ : นิสิตปริญญาเอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
358. มุมสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมไทย (รวมบทความ ๖ เรื่อง ของ นิธิ เอียวศรวงศ์)
359. วิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก (สมเกียรติ ตั้งนโม : สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
360. ภาพยนตร์ : จักรวรรดิ์วัฒนธรรมอเมริกัน
(สมเกียรติ ตั้งนโม : สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

361. สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ (คณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : รวบรวมจากจดหมายส่งถึง)
362. มาตรฐานการศึกษากับ "ความเป็นอื่น" ? (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
363. ว่าด้วยธุริกจ Dot.Com บนไซเบอร์สเปซ (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.)
364. ตุลาการศาสตร์ : ไซบัง-กักคึ (saiban-gaku) (พิเชษฐ เมาลานนท์ : มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ประเทศญี่ปุ่น)
365. การเมืองและเรื่องตุลาการศาสตร์ในญี่ปุ่น (พิเชษฐ เมาลานนท์ : มหาวิทยาลัยนีกาตะ, ประเทศญี่ปุ่น)
366. การศึกษา : สอนคณิตศาสตร์ให้หลาน (สมชาย บำรุงวงศ์ - สมาชิกมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)