นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Anarchism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)

ลำดับตัวอักษร A-a
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Abortion
Absolute
Absolute Monarchy
Academy
Activist Activism
Activist art
Adbusters
Administer
Adolescence
Adventure
Advertizing
Aesthetics
Africa African
Against
Agenda
Agriculture
Airport
Alchemy
Algeria Algerian, Algiers
Al-Jazeera
Al-Qaida
Al-quran
Alternative

Althusser, Louis
(อัลทูแซร์)
America American
American Indian
Latin America, South America
Analyze
Anarchism
Anarcho-syndicalism
Anima and Animus
Anthropology
Anton Pannekoek
Anti-capitalism
Anti-colonialism
Anti-copyright
Anti-Economics
Anti-foundationalism
Anti-Globalization
Anti-Postmodern
Anti-power plant
Anti-science
Anti-war
Arab
Archetypes
Architecture
Argentina
Argument
Aristocrat
Aristotle
arithmetic
Army, Arm, Armament, Armory
ART, Artist
Asia, Asian
Attorney
AUNG SAN SUU KYI - ออง ซาน ซู จี
Australia, Australian
Author
Autistic, Post-Autistic
Authority, Authoritarian, Authoritarianism


Abortion (01)
- ทลายความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องการทำแท้ง
- ทำแท้งผิดกฎหมาย versus ทำแท้งถูกกฎหมาย
- วาทกรรมพันตู กรณีเรื่องของการทำแท้ง


Absolute (02)
absolute monarchy (ดูคำว่า monarchy ประกอบ)
- ๑๑๐ ปี ถวัติ ฤทธิเดช ผู้นำกรรมกรคนแรก


Absolute Monarchy
- อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา


Academic, Academy (03)
- ข้อเสนอจาก นักวิชาการ 4 ภาค จี้รัฐบาลเปิดเจรจา"สันติ" ยุติปัญหาขัดแย้ง"ท่อก๊าซใต้"
- คณาจารย์ นักวิชาการทุกสาขา และประชาชนร่วมคัดค้านการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ
- โครงการสัมมนาวิชาการ ปัญหาชายแดนภาคใต้ : มุมมองวิชาการ
- ชิเชคในฐานะนักปรัชญา นักวิชาการและนักวิจารณ์การเมือง
- แถลงการณ์ ๑๔๔ นักวิชาการ กรณีเหตุการณ์ที่ตากใบ
- นักวิชาการเครื่องซักผ้า

- นักวิชาการถล่มรัฐบาล ปิดหู ปิดตา ปิดปากสื่อ
- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ ITV TALK
- นักวิชาการเสนอคว่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปกป้องนายทุนยึดสมบัติชาติ)
- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- น้ำยาวิชานิติศาสตร์ไทย
- บทวิพากษ์นักวิชาการไทย-อับจนทางปัญญา
- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- ปีศาจของกาลเวลา-การรื้อฟื้นงานเสนีย์ เสาวพงศ์ในยุคแสวงหา
- ราคาของกระดาษแผ่นนั้น (เรื่องของปริญญาบัตร)
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
100 นักวิชาการ-เอกชน ร่วมประกันตัวชาวบ้านที่ลำพูน


Activist, Activism (04)
- กรณีนายกพระราชทาน : จดหมายเปิดผนึกถึงปัญญาชนและนักกิจกรรมทางสังคม
-
ชิเชคในฐานะนักปรัชญา นักวิชาการและนักวิจารณ์การเมือง


Activist art (ศิลปะแนวกิจกรรม) (05)
- ศิลปะแนวกิจกรรม ศิลปะเพื่อชุมชนและสังคม


Adbusters
(06)


Administer (111)
- ร่างบทคัดย่อสำหรับผู้บริหาร : เอาชนะความรุนแรงด้วยพลังสมานฉันท์


Adolescent, Adolescence (ดูคำว่า Teen) (07)
- วิกฤตวัยรุ่น - วัยรุ่นก็มีสมอง(ส่วนอยาก)


Adventure (08)
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน
-
เจิ้งเหอแม่ทัพเรือจีนมุสลิม : ๒๘ ปีที่จีนครอบครองท้องทะเลโลก


Advertizing, Advertizer (09)
- ความฉลาดของลูกตาและมายาคติในงานโฆษณา
- นิธิคุยเฟื่องเรื่องจิตวิทยาและวัฒนธรรมทางสายตา
- เปลือยสื่อเห็นร่างทรงโฆษณา
- วัฒนธรรมทางสายตาในชีวิตประจำวัน (Visual stories)
- วัฒนธรรมทางสายตา ใน วัฒนธรรมกระแสทุน
- หนังโกหกของ กฟผ.และการปลดพนักงานไฟฟ้าสหรัฐฯ


Aesthetics
(ดูคำว่า Art ประกอบ) (10)
- จาก ศิลปะเสื่อมทรามสู่เกียรติยศ Documenta (ความหมาย-ประวัติความเป็นมา)
- แนวโน้มศิลปะกระแสหลักที่กำลังเปลี่ยน Documenta11
- Documenta 12 อีกสองปีข้างหน้ากับโอลิมปิกศิลปะ


- ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๑)
- ทฤษฎีความงาม-สุนทรียศาสตร์แบบยูโรเซนทริค (ตอนที่ ๒)

- แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส
- แนวคิดศิลปะและสุนทรียศาสตร์นอกยุโรป
- บทบาทของศิลปะในสังคมประชาธิปไตย และ ขอสนับสนุนฟ้าเดียวกัน (เกี่ยวกับศิลปะในเยอรมัน)
-
In Support of Fa Diew Kan - and the role of art in democratic society
- บนเส้นทางของความน่าเกลียด : ว่าด้วยเรื่องของสุนทรียศาสตร์
-
วาทกรรมบนร่างกาย และสุนทรียศาสตร์ของความเปลือยเปล่า
- ศิลปะและสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับขยะ

- Aesthetics, Foucault in aesthetics
- Aesthetic, non mainstream
- Aesthetics, of garbage
- Aesthetics, Polycentric
- Graffiti-กราฟฟิติ : สารของคนที่ไร้ตัวตน หรือแค่งานขีดเขียนที่ไร้ระเบียบ
- Graffiti-กราฟฟิติ : การตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนที่ไร้ตัวตน


Africa, African (11)
- มหาอำนาจ น้ำมัน ตลาด และความวอดวายของคนจน
- สงครามมุสลิมอัลจีเรีย ภาพรำไรเมืองใต้ไทย

- สัมภาษณ์ Ngugi Wa Thiong'o ในฐานะนักเขียนกบฎ


Against (12)
- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)


Agenda (13)
- เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว
- วาระแห่งชาติภาคประชาชน (แถลงการณ์)


Agriculture, Agriculturist (ดูคำว่า Farmer ประกอบ) (14)
- การเมืองเรื่องการใช้น้ำ-รัฐบาลที่ชอบเล่นของแพง
- การเมืองเรื่องไข้หวัดนกในประเทศไทย

- เกษตรกรรมคิวบา ประเทศที่ถูกบังคับให้พึ่งตนเอง
- เกษตรกรรมคิวบา ประเทศที่ถูกบังคับให้พึ่งตนเอง (ช่วงถาม-ตอบ)
- ความยอกย้อนและวาระซ่อนเร้นของ WTO และ FTA
- ชุมชนคนรักแผ่นดินและวิถีธรรมชาติ
- ตำนานปฏิทินในโลกที่สาม เกษตรกรในโลกที่หนึ่ง
- แนวทางแก้ไขปัญหาคนจน : กรณีสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ
- ผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากมะละกอจีเอ็มโอ
- มอนซานโตกับการโจรกรรมชีวิต

- โลกาภิวัตน์ ประเทศเกษตรกรรมใหม่ และปัญหาการเกษตร
- เวทีสังคมโลก เกษตรกรตื่นตัวบทเรียนเปิดเสรีสินค้าเกษตร
- อนาคตของอาหาร(๑) : อนาคตของมนุษยชาติ
- อนาคตของอาหาร(๒) : อนาคตอาณานิคมยุคใหม่ในระดับยีน

- 23 วันแห่งการต่อสู้ จากเชียงราย ถึง เชียงใหม่


Airport, Air port
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยและการขยายสนามบินเชียงใหม่
- สนามบินใกล้ชุมชน บทเรียนจากสหรัฐฯ


Alchemy - การเล่นแร่แปรธาตุ (15)
- ก้อนหินของนักปรัชญา : การแต่งงานของนิเวศวิทยากับการเล่นแร่แปรธาตุ


Algeria, Algerian, Algiers (16)
- สงครามมุสลิมอัลจีเรีย ภาพรำไรเมืองใต้ไทย


Al-Jazeera (17)
- การพันตูทางด้านสื่อในตะวันออกกลาง BBC. CNN. Al-Jazeera


Al-Qaida

-
อัลเคด้า, ยี่ห้อหรือองค์การจัดตั้ง?


Al-quran - อัล กุรอาน (18)
- ความรุนแรงในคัมภีร์อัลกุรอานและคัมภีร์ไบเบิล


Alternative, The Third Alternative (19)
- การศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน
- ข้อเสนอการศึกษากับทางเลือกของชีวิต
- โครงการสัมนาวิชาการสัญจร เรื่อง ทางเลือกการจัดการน้ำในภาคอีสาน (กิจกรรมวิชาการ ม.เที่ยงคืน)
- แถลงการณ์คุ้มครองพื้นที่สีเขียวที่ล่อแหลม สร้างทางเลือกการจัดการน้ำที่ไม่ต้องสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น
- ทางเลือกการปฏิรูปที่ดิน : เศรษฐศาสตร์ ปะทะ นิเวศวัฒนธรรม
- ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท
- ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไทในพระพุทธศาสนา
- ทำไมต้อง...สื่อทางเลือก
- บทนำ ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท
- บทสัมภาษณ์ : โครงการวิจัยการศึกษาทางเลือก

- ผ่าทางตันสื่อไทย-สู่สื่อทางเลือก
- มหาวิทยาลัยตายแล้ว : ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท
- มหาวิทยาลัยภายใต้กระแสทุนนิยม
- พลังงานทางเลือกและการเปลี่ยนแปลงระบบคิดและภูมิปัญญา
- พลังงานทางเลือกภาคปฏบัติ
- ภาคประชาชนโลกไปถึงไหนกันแล้ว รายงานจากสมัชชาสังคมโลก 2005 บราซิล
- มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม
(สื่อกับทางเลือกที่สาม)

- เราเดินด้วยคำถาม บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์
- อำนาจการควบคุมน้ำแบบชาวบ้าน - ทางเลือกการจัดการน้ำมีมากกว่าเขื่อน


America - American (20)
Americanization of World Culture
- กฎว่าด้วยความก้าวหน้าของมนุษยชาติ
- การเปิดเสรีการลงทุนในเอฟทีเอ.ไทย-สหรัฐ: สิ่งที่คนไทยต้องรู้ทัน
- การเจรจา FTA มหันตภัยสึนามิทางเศรษฐกิจ
- การต่อต้านสงครามสหรัฐกับอิรัก
- การแทรกแซงและครอบงำสื่อนิตยสารโดยอาณาจักรทุน
- การลากเส้นต่อจุด และโลกไม่ปลอดภัยสำหรับมิกกี้เมาส์
- การสวมกอดระหว่างการเมืองกับวิทยาศาสตร์

- ข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐ: ปัญหาว่าด้วย"ทริปส์ผนวก"
- ข้อเสนอการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯรอบที่ ๕
- ความไม่ซื่อสัตย์และการฉ้อฉลของวิทยาศาสตร์
(USA)
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้
- จักรวรรดิ์ และภายหลังจักรวรรดิ์นิยมอเมริกัน

- จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา
- ฐานทัพอเมริกันในไทย
- ทบทวนสารคดีบีบีซี.เรื่องอำนาจของฝันร้าย : The Power of Nightmares
- ทวงคืนความมั่นคงจากทหาร - สึนามิกับเฮอร์ริเคน
- ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์

- นักวิชาการเสนอคว่ำเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปกป้องนายทุนยึดสมบัติชาติ)

- นาวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ : ฤาจะเป็นเรือไททานิค?
- นโยบายค่าเงินดอลลาร์: ปากแข็ง มืออ่อน
- นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่
- บทบาทของกฎหมายที่มีต่อชีวิตสามัญชน
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : อิรักคือการทดสอบขั้นแรก
- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- เปิดโปงข่าวปิดอเมริกัน (ข่าวที่ไม่เป็นข่าว ประจำปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘)
- ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจกรณีสงครามระหว่างสหรัฐกับอิรัค
- แผนการทำสงครามของสหรัฐอเมริกากับอิรัค
- พันธมิตรพิเศษนอกนาโต? No thank you!
- ภาพของชาวปาเลสติเนียนที่คนอเมริกันไม่เคยรับรู้

- ภาพยนตร์ : จักรวรรดิ์วัฒนธรรมอเมริกัน
- มันมากับทีวี วิถีเสี่ยงของเด็กจอแก้ว
- เมกกะโปรเจคท์ กับ"ยีนหายนะ"ที่แฝงอยู่
- ไม่ควรนำเรื่องยาเข้าเจรจา เอฟทีเอ. ไทย-สหรัฐ
-
โลกภายใต้มหาอำนาจเดี่ยว(ตอนที่ ๑)
- โลกภายใต้มหาอำนาจเดี่ยว(ตอนที่ ๒)
- วัฒนธรรมโลกกับความเป็นอเมริกัน
- วิทยาศาสตร์กับการถูกครอบงำทางการเมือง(กรณี สหรัฐอเมรกิา)
- วาทกรรมพันตู กรณีเรื่องของการทำแท้ง
- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- เวทีสังคมโลกครั้งที่ ๑ : อเมริกันหายไปไหน

- สงครามที่อาจยุติความเป็นอภิมหาอำนาจของสหรัฐฯ

- สนามบินใกล้ชุมชน บทเรียนจากสหรัฐฯ
- สัจนิยมทางกฎหมายแบบอเมริกา
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง
- หนังโกหกของ กฟผ.และการปลดพนักงานไฟฟ้าสหรัฐฯ
- อเมริกาก่อการร้าย : บทสัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้
-
อเมริกันฉาวโฉ่ แต่ไม่เป็นข่าว : คัดเลือกข่าวเพื่อตีแผ่
- อาณาจักรอเมริกากับสงครามอิรัก
- อารยธรรมและศัตรูของอเมริกัน (AMERICAN CIVILAZATION AND ITS ENEMIES)
- อำนาจและความรุนแรง ปัญหาเกี่ยวกับการรับน้องใหม่ในอเมริกา
- อิรักในอุ้งเล็บอินทรีอเมริกัน

- อิสราเอล-อิรัค-และสหรัฐอเมริกา
- เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ
- เอ็ดเวิร์ด ซาอิด : ความฝันและมายาคติ
- ฮาโรลด์ พินเทอร์ ปาฐกถารับรางวัลโนเบล - ศิลปะ สัจจะและการเมือง


American Indian (21)
Environmental manifesto of American Indian (ความผูกพันมนุษย์กับธรรมชาติ แถลงการณ์ที่ซีแอตเติล)


Latin America, South America
(22)
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้
- ขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านโลกาภิวัตน์
- เปลี่ยนโลกโดยไม่ต้องยึดอำนาจรัฐ? สร้างพรรคการเมือง?
- ยึด ยืนหยัด ผลิต : สหกรณ์คนงานในบูเอโนสไอเรส
- เราเดินด้วยคำถาม บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์
- เวทีสังคมโลกเมืองมุมไบ เมืองแห่งความล้มเหลวจากการเปิดเสรี
- เวทีสังคมโลก เวทีชาวบ้านยุคโลกาภิวัตน์
- เอกวาดอร์: อีกโดมิโนของการแข็งข้อที่หลังบ้านสหรัฐฯ
- World Social Forum กับการเลือกตั้ง ๖ กุมภาพันธ์ ๔๘


Analyze, Analysis (23)
- การวิเคราะห์ภาพตามหลักสัญศาสตร์ (semiotic analysis)
- การวิเคราะห์แนวภาพยนตร์ในโลกตะวันตก
- การวิเคราะห์สื่อในแนวจิตวิเคราะห์แบบ Jungian
- บทวิเคราะห์การเมืองระบอบทักษิณ(ไทยรักไทย)
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๑]
- วิเคราะห์การเล่าเรื่องของภาพยนตร์กระแสหลัก [ตอนที่๒]
- วิธีการถอดระหัสภาพจากสื่อ (การอ่านภาพด้วยวิธี semiotic analysis)


Anarchism, Anarchist, Anarchy (24)
- การสำรวจเชิงอนาธิปไตย กรณีเขื่อนปากมูล
- นาโอมี ไคลน์ อนาธิปไตย VS เสรีนิยมใหม่
- รั้วแห่งการกักกัน หน้าต่างแห่งโอกาส
- เราเดินด้วยคำถาม บทสัมภาษณ์จอห์น ฮอลโลเวย์
-
เวทีสังคมโลกในประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๔๙
- อนาธิปไตย : การเมืองแบบไร้รัฐ

Anarcho-syndicalism (25)


Anima and Animus (26)
- การวิเคราะห์สื่อในแนวจิตวิเคราะห์แบบ Jungian


Anthropology (27)
- บทนำเรื่อง"กฎหมายมีชีวิต-โครงการมานุษยวิทยาทางกฎหมาย
- พรมแดนความรู้ทางมานุษยวิทยา (ตอนที่ 1)
- Anthropology of the State

- Public Sphere
- Anthropology of Art Worlds
- พรมแดนความรู้ทางมานุษยวิทยา (ตอนที่ 2)
- Memory and Political Consciousness
- Ethnographic Writing and the Problems of Representation in anthropology
- สื่อในมุมมองของมานุษยวิทยาและจิตวิเคราะห์


Anton Pannekoek (28)
Anton Pannekoek 1873-1960


Anti -
Anti-capitalism (29)
- ทำไมจึงต้องต่อต้านลัทธิทุนนิยม : ความล้าหลังของทุนนิยมร่วมสมัย
- ผ่าระบบโครงสร้างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ-สังคมกำลังแปรโรคให้เป็นสินค้า
- ระบบต่อต้านทุนนิยมทางการแพทย์ ระบบที่จะนำเอาเกียรติของแพทย์กลับคืนมา

- โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- 'Hood' อินเตอร์เนตทางออกจากการผูกขาดสื่อAnti-colonialism (ดูคำว่า Post-colonialism ประกอบ) (30)
- การวิจารณ์ศิลปะ-วรรณกรรมแนวหลังอาณานิคม


Anti-copyright (31)