นักศึกษา สมาชิก และผู้สนใจทุกท่าน หากประสงค์จะตรวจดูบทความอื่นๆที่เผยแพร่บนเว็ปไซค์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ท่านสามารถคลิกไปดูได้จากตรงนี้ ไปหน้าสารบัญ
R
related topic
200948
release date

คลิกไปหน้าสารบัญ(1)
คลิกไปหน้าสารบัญ
(2)
คลิกไปหน้าสารบัญ(3)
คลิกไปหน้าสารบัญ(4)
เพื่อดูบทความใหม่สุด

เว็ปไซต์เผยแพร่ความรู้
เพื่อสาธารณประโยชน์

หากนักศึกษาหรือสมาชิก ประสบปัญหาภาพและตัวหนังสือซ้อนกัน กรุณาลด text size ของ font ลง
จะช่วยแก้ปัญหาได้
ผลงานวิชาการชิ้นนี้ เผยแพร่ครั้งแรกบนเว็ปไซต์ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ : ไม่สงวนสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
เว็ปไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอุดมศึกษาได้โดยไม่จำกัดคุณวุฒิ
สำหรับผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน กรุณาส่งผลงานของท่านมายัง midarticle(at)yahoo.com หรือ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com
The author of this work hereby waives all claim of copyright (economic and moral) in this work and immediately places it in the public domain... [copyleft] กรุณานำบทความไปใช้ต่อโดยอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร

The Midnight University

สารานุกรมฟรีฉบับมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
สารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เรียบเรียงโดย
สมเกียรติ ตั้งนโม
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน

สารานุกรมฟรีฉบับนี้ เรียบเรียงมาจากข้อมูลบนเว็ปไซต์และหนังสือสำคัญต่างๆจำนวนมาก
และงานเรียบเรียงฉบับนี้ยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นโครงการ
ซึ่งได้พยายามรักษาความถูกต้องเอาไว้ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ของการนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามสมควร

(หากพบข้อผิดพลาด กรุณาท้วงติงเพื่อประโยชน์และความสมบรูณ์ของข้อมูล)
e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

(สารานุกรมเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา)
สารานุกรมฟรี มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน ลำดับที่ 900
เผยแพร่บนเว็ปไซต์นี้ครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘
(บทความทั้งหมดยาวประมาณ 10,000 หน้ากระดาษ A4)


ปัญหาอย่างหนึ่งของการจัดทำข้อมูลสารานุกรมโดยทั่วไป ก็คล้ายๆกับการปรับปรุงเว็ปไซต์ทั้งหลาย
ที่มักจะแจ้งว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง(under construction)
ซึ่งผู้ใช้บริการไม่ทราบว่า ได้มีการดำเนินการปรับปรุงไปมากน้อยเพียงใด
เหตุนี้ผู้เรียบเรียงจึงได้จัดทำส่วนของการรายงานความก้าวหน้านี้ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาและผู้ใช้บริการได้มองเห็นว่า
การดำเนินการดังกล่าว กำลังทำอะไรอยู่ และได้กระทำไปถึงขั้นตอนใด เพื่อจะสามารถคาดการณ์ได้ว่า จะเข้ามาใช้บริการได้เมื่อใด และมีเรื่องอะไรบ้าง ดังนั้นจึงกำหนดให้ส่วนนี้เป็นช่องทางที่ผู้เรียบเรียงกับผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกัน

เข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลล่าสุดวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๘
รายงานความก้าวหน้าการจัดทำสารานุกรม
ขณะนี้กำลังค้นคว้าคำว่า
Postmodernism
(ข้อมูลสารานุกรมที่ให้บริการแล้ว จะขีดเส้นใต้ตัวอักษร สามารถคลิกเข้าไปอ่านได้)
ลำดับตัวอักษร N-n
search engine เครื่องมือค้นหาของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
http://midnightuniv.tumrai.com/search/index.php

Nagaland, Nagalim
Nanotechnology, Nanotechnologist
Nation
Nationalism
Nationalessness, Nationalityless - ไร้สัญชาติ
Native
NATO - North Atlantic Treaty Organization
Nature
Navy, Naval, Navigate, Navigator
NeoCon, Neo-conservatism
Neoliberalism
Neo-Nationalism
Neo-Marxist
Neutral
New Left

News, Newspaper
NGO, Non Government Organization
Nidhi Eoseewong
Nietzsche, Fridrich
Nigntmare
Noam Chomsky
Nobel Prizes
Non-formal
Non-Mainstream
Non-state
Non-violence
Northern Thailand
Northeast of Thailand
Nose
Nothingness
Nuclear
Nude, Nake
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (Nidhi Eoseewong)

 


Nagaland, Nagalim (01)
- นากาแลนด์ ตัวตนของคนชายขอบของอุษาคเนย์

Nano-


Nanotechnology, Nanotechnologist (02)
- งานวิจัยที่เป็นอันตราย - นาโนเทคโนโลยี กับ ข้าวพันธุ์ใหม่


Nation (03)
- การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย
- ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ อคติแห่งจารีตประเพณี

- บทความจากคนไทยในต่างแดน ๒ เรื่อง (ชาติ เชื้อชาติ และดินแดน)
- ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒)

- รัฐ,ชาติ,ประเทศในความหมายที่แตกต่าง

- วันสำคัญของชาติ: ความหมาย อำนาจ และการเมือง


Nationalism (04)
- กระแสชาตินิยม (จิตใจเป็นเจ้าของชาติ) (ถอดเทป)
- กระแสชาตินิยม (ช่วงสนทนาในชั้นเรียน)
- การสร้างความเป็นชาติไทยผ่านสิ่งประดิษฐ์เรื่องมารยาท
- ชาติ ชาตินิยม เอกลักษณ์แห่งชาติ และความเป็นไทย

- นิเวศน์ชาตินิยมปะทะนิเวศน์ชาติพันธุ์
- นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณกับสนธิ
- บทความจากคนไทยในต่างแดน ๒ เรื่อง (ชาติ เชื้อชาติ และดินแดน)
- ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๑)
-
ประวัติศาสตร์ความคิด "ชาติไทย" กระแสหลัก (ตอนที่ ๒)
- ปัญหาแรงงานพม่า และมายาคติความเป็นชาติไทย

- ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ไทยรักพม่า"
-
พูดกันคนละเรื่อง - เอกภาพทางความคิด (นิธิ เอียวศรีวงศ์ : ชาตินิยมในโลกาภิวัตน์)
- อันตรายจากลัทธิชาตินิยมไทย (กรณีเหตุการณ์ที่ปัตตานี)
- อ่านให้ทะลุเหตุการณ์จลาจลวัยรุ่นในฝรั่งเศส

Nationalessness, Nationalityless - ไร้สัญชาติ (05)
- ชาติพันธุ์และสัญชาติกับปัญหาภาคใต้ : ความเข้าใจในความเป็นคนไทย
- ภาวะสิ้นชาติที่รัฐกำหนด-เขาถูกบังคับให้ไร้สัญชาติ
- แม่อายสะอื้นถึงเศรษฐศาสตร์การเมืองเชิงเปรียบเทียบ


Native (06)
- ชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากร: บทเรียนจากมาเลเซีย
- สิทธิชนพื้นเมืองในกระบวนการยุติธรรมมาเลเซีย


NATO - North Atlantic Treaty Organization (07)
- พันธมิตรพิเศษนอกนาโต? No thank you!


Nature (08)
Nature, Language of nature (ภาษาของธรรมชาติ, เรื่องของนิเวศวิทยา)
- โจรสลัดทรัพยากร: ต้นตอของปัญหาชายแดนใต้
- ชีวฟิสิกส์กระบวนทัศน์ใหม่ บนความเข้าใจแห่งชีวิตและชีวมณฑล
- ชุมชนคนรักแผ่นดินและวิถีธรรมชาติ
- ทุนนิยมธรรมชาติ
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๑
- ธรรมชาติของเวลา (The Nature of Time) ตอนที่ ๒ (วัฒนธรรมของเวลาและสถานที่)

- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- เฮาะออแรฆามา พื้นที่สาธารณะที่ถูกเหยียบย่ำ


Navy, Naval, Navigate, Navigator (09)
- ขอดวงวิญญาณนักสู้เพื่อสันติทั้งสองจงไปสู่สุคติ
- เจิ้งเหอ - แม่ทัพมุสลิมแห่งกองเรือมหาสมบัติจีน


NeoCon, Neo-conservatism (10)
Neoconservativism, American politics in postmodern war
- นีโอคอนส์ การเมืองอเมริกันหลังสมัยใหม่


Neoliberalism (11) anti -
- การท้าทายเสรีนิยมใหม่ และใครหาว่าทุนนิยมปฏิเสธไม่ได้
- จักรวรรดิ์นิยมอเมริกากับการเจรจาในอาร์เจนตินา

-
คณาจารย์ นักวิชาการทุกสาขา และประชาชนร่วมคัดค้านการเจรจาเอฟทีเอไทย-สหรัฐฯ
- ความรู้เกี่ยวกับลัทธิเสรีนิยมใหม่จากสารานุกรมวิกกี้
- นโยบายค่าเงินดอลลาร์: ปากแข็ง มืออ่อน
- บททดลองเสนอ เสรีนิยมใหม่ สังคมไทยไร้ทางเลือกจริงหรือ?
- บทสรุปชีพจรรายวัน คัดค้านเจรจาเอฟทีเอไทยสหรัฐ
- รวบรวมรายชื่อบุคคลและองค์กรไม่เห็นด้วยกับการแปรรูป กฟผ.
- โลกาภิวัตน์ : เกมเปลี่ยนไพ่ถูกๆของจักรวรรดินิยม
- โลกาภิวัตน์แบบที่ภาคประชาชนต้องการ
- หยุดเอฟทีเอ หยุดแปรรูประเทศ สร้างเศรษฐกิจที่เป็นธรรม
- เอฟทีเอ.ไทย-ญี่ปุ่น ทำไมต้องรีบร้อน???
- WTO ปฏิบัติการทางวาทกรรมเสรีนิยมใหม่ที่ฮ่องกง


Neo-Nationalism (111)
- นีโอ-ชาตินิยม กับปรากฏการณ์ศึกทักษิณกับสนธิ


Neo-Marxist (112)
-
นีโอ-มาร์กซิสต์ : สำหรับผู้เริ่มต้น


Neutral (1120)
-
ความไม่เป็นกลางของ ส.ศิวรักษ์ มองผ่านชีวิตและวาทะของ Howard Zinn


New Left
(113)
- นีโอ-มาร์กซิสต์ : สำหรับผู้เริ่มต้น


News, Newspaper (12)
- ข่าวเด่นที่ไม่เป็นข่าว 25 อันดับ ประจำปี 2544-2545
- นายกทักษิณวิจารณ์พาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์
- เปิดโปงข่าวปิดอเมริกัน (ข่าวที่ไม่เป็นข่าว ประจำปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘)
- รวบรวมข่าวการซื้อหุ้น นสพ.มติชน โดย บ.แกรมมี่
- ศักดิ์ศรีฐานันดรที่สี่ และ ฟาสซิสม์ไทย
- อเมริกันฉาวโฉ่ แต่ไม่เป็นข่าว : คัดเลือกข่าวเพื่อตีแผ่


NGO, Non Government Organization (13)
- เวทีสังคมโลกในประเทศไทย ตุลาคม ๒๕๔๙
- สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆNidhi Eoseewong (ดูผลงานของ อ.นิธิ ที่ภาษาไทยข้างล่าง คำว่า "นิธิ เอียวศรีวงศ์") (14)
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความของอาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ (๑. โลกของนักกฎหมาย. ๒. ชาตินิยมมลายู. ๓. คนไทยขี้อิจฉา. ๔. สังคมที่พจนานุกรมสร้างขึ้น)
- คำประกาศเกียรติคุณรางวัลศรีบูรพา แด่ ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ ITV TALK
- นิธิอธิบาย : สังคม-วัฒนธรรมไทยปนฝรั่ง
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา
- บทวิพากษ์นักวิชาการไทย-อับจนทางปัญญา
- เรื่องแปลกๆของ อคิน รพีพัฒน์ (เขียนขึ้นเพื่อระลึก 60 ปี อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- วัฒนธรรมการอ่าน (นิธิ)
- ศิลปะและศิลปินในทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์
- อุดมศึกษาในทัศนะของนิธิ


Nietzsche, Fridrich (15)
- นิทเช่ : ในฐานะรากฐานแนวคิดทางปรัชญาหลังสมัยใหม่
- วิพากษ์วัฒนธรรมมวลชน ของ นิทเช่


Nightmare
- วิพากษ์สารคดีบีบีซี : พลังอำนาจของฝันร้าย
- ทบทวนสารคดีบีบีซี.เรื่องอำนาจของฝันร้าย : The Power of Nightmares


Noam Chomsky (16)
Noam Chomsky, ask him about Microsoft and Bill Gates
Noam Chomsky, Confronting, Imperialism
- การประจันหน้ากับจักรวรรดิ : นอม ชอมสกี้
-
บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : ภาษาชวนเชื่อ
- บทสัมภาษณ์นอม ชอมสกี : อิรักคือการทดสอบขั้นแรก
- บทสัมภาษณ์ Noam Chomsky - สิงหาคม 2003
- ปัญญาชนสนใจการเมือง - สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี: รัฐและบรรษัท
- สัมภาษณ์นอวม ชอมสกี้ กรณีไมโครซอฟ
- สัมภาษณ์ นอม ชอมสกี - หน้าที่ของปัญญาชนคือการวิจารณ์การเมือง
- สิ่งที่ทำให้สื่อกระแสหลัก เป็นสื่อกระแสหลัก
- อเมริกาก่อการร้าย : บทสัมภาษณ์ นอม ชอมสกี้


Nobel Prizes (17) website
Nobel, Alfred Bernhard n.โนเบล- ชาวสวีเดน ๑๘๓๓-๑๘๙๖ ผู้ตั้งกองทุนเรียกว่า Nobel prizes ให้เป็นรางวัลแก่บุคคลที่ทำประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกๆ ปี
- เบอร์ทรันด์ รัสเซลล์ : โนเบลวาทะกรรมทางวรรณคดี
- เว็ปไซต์ของรางวัลโนเบล รวบรวมคำบรรยายผู้ได้รับรางวัลสาขาต่างๆ
- เสนอชื่อผู้หญิงรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
-
ฮาโรลด์ พินเทอร์ ปาฐกถารับรางวัลโนเบล - ศิลปะ สัจจะและการเมือง


Non-formal (18)
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
- อำนาจและพลังสร้างสรรค์ของหลักสูตรท้องถิ่น


Non-Mainstream (19)
- แนวคิดศิลปะและสุนทรียศาสตร์นอกยุโรป
- แนวคิดสุนทรียศาสตร์และศิลปะนอกกระแส

- สารพันคำศัพท์ทวนกระแสสังคม(๑)
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย

- Graffiti-กราฟฟิติ : สารของคนที่ไร้ตัวตน หรือแค่งานขีดเขียนที่ไร้ระเบียบ
- Graffiti-กราฟฟิติ : การตะโกนก้องร้องหาเสรีภาพของคนที่ไร้ตัวตน


Non-state (20)
- สงครามไร้รัฐ : ญิฮาด VS แมคเวิลด์


Non-violence (21) (ดูคำว่า Violent ประกอบ)
Non-violence, Thai, Assembly of the Poors (แก้วิกฤตสังคมด้วยสันติวิธี, ไทย)
- การชุมนุมโดยสงบ เพื่อการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยอย่างสันติ
- การศึกษาเพื่อสมานฉันท์ทางวัฒนธรรม ข้อคิดจากมาเลเซีย
- ขอดวงวิญญาณนักสู้เพื่อสันติทั้งสองจงไปสู่สุคติ
-
ข้อเสนอในการผ่าทางตันระบอบทักษิณด้วยสันติวิธี
- ทำความเข้าใจปริศนาแนวคิดสมานฉันท์
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)
- มหาตมะคานธีและคริสตศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 2)
- วิจารณ์ศาสนิกตนเองจุดเริ่มของการแก้ปัญหาไฟใต้
- สนามรบที่ไม่ต้องการความห้าว
- สองมุมมองของความดี กรณีการถือศีลอด
- (1)สัตยาเคราะห์ (2)ยกเลิกโทษประหาร และ(3)รัฐศาสตร์ไทย
- สันติวิธีมิใช่ไม่สูญเสีย และสูญเสียมิใช่พ่ายแพ้
- ออง ซาน ซูจี : 60 ปีแห่งตะวันหลังก้อนเมฆ
- อำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์เฉพาะกิจ และวิธีการอหิงสา


North, Northern (22)
Northern Thailand
- กรณีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคุณระเบียบรัตน์


Northeast of Thailand (220) (ดูคำว่า Thailand ประกอบ)
- ความคิดรากหญ้า-มหาวิทยาลัยหมู่บ้านของเรา
-
ชีวประวัติเตียง ศิริขันธ์ และขบวนการเสรีไทยภาคอีสาน

- นิเวศวิทยาชาวนากับหมุดยืนวิชาการโลก
- บันทึกความทรงจำ ดวงใจนักรบประชาชน
- บ้านหนองผือ ศูนย์กลางการเผยแพร่พุทธธรรม
- ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
- พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต : ผู้นำแห่งการสร้างธรรมิกสังคมชาวนาลุ่มน้ำโขง


Nose (23)
- จมูกแห่งความเจ็บปวด - The Suffering of Nose


Nothingness

- สาระสังเขป กระบวนทัศน์ทางความคิดเกียวโตสคูล
- ปรัชญาเกียวโตสคูลและการร่วมวงไพบูลย์มหาเอเชียบูรพา
- เกียวโตสคูล : มรดกตกทอดของวัฒนธรรมข้ามพันธุ์Nuclear
- โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไทยและการขยายสนามบินเชียงใหม่


Nude, Nake (24)
- บทวิจารณ์ภาพนู้ด-การข่มขืนครั้งที่สาม
-
วาทกรรมบนร่างกาย และสุนทรียศาสตร์ของความเปลือยเปล่า

ภาษาไทย - ณ น


นิธิ เอียวศรีวงศ์
(Nidhi Eoseewong) (270948)
-
กระบองที่ตีหัวชาวบ้านไม่ใช่คำตอบ
- ก่อการร้าย (terrorism)
- การเมืองเกาะเกี่ยววัฒนธรรม
- การเมืองไทยที่ต้องทำความเข้าใจให้กระจ่าง
- การเมืองภาคพลเมืองเรื่อง"หมากัดกัน"
- การเมืองและวัฒนธรรมไทยรายสัปดาห์ (ระเบิดนโยบาย, หลากวัฒนธรรม, ลามกอนาจาร)
- การศึกษาทางเลือกของภาคประชาชน (alternative education)
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ (education for peace)
- เก็บเล็กผสมน้อยบทความ (โลกของนัก กม., ชาตินิยมมลายู, สังคมที่พจนานุกรมสร้าง)

- ข้อเสนอการศึกษากับทางเลือกของชีวิต (proposal of alternative education)
- ข้อเสนอเกี่ยวกับทุนนิยมไทยแบบก้าวหน้า
- ไข้หวัดนก กรณีตากใบ และคนเดือนตุลา (รวมบทความ)

- คนจนกับความหมาย
- คนไทยกับ ๓ คำเจ้าปัญหา : เชื้อชาติ-กลุ่มชาติพันธุ์-อัตลักษณ์
- ความขัดแย้งในปัญหาทรัพยากรและหนทางแก้ไข
- ความมั่นคงของรัฐไทย ไม่ใช่แค่สบถและเข่นฆ่า
- ความมั่นคง การสร้างภาพ และการเมืองเรื่องภาษา
- ความรุนแรงและสันติภาพโลก
- คำประกาศเกียรติคุณรางวัล"ศรีบูรพา"

- จากนกที่โบยบิน ถึงถนนราชดำเนินใต้ดิน (รวมบทความ)
- จารึกพ่อขุนรามคำแหง วรรณคดีประวัติศาสตร์การเมืองแห่งกรุงสยาม

- ดุสิตธานี
- แด่ ม.ร.ว.กีรติ เหยื่อของฝรั่งคนสุดท้ายในวรรณกรรมไทย

- ทวงคืนความมั่นคงจากทหาร - สึนามิกับเฮอร์ริเคน
- ทางเลือกของการจัดการน้ำ
- ทีทรรศน์ปกิณกะจากเชียงใหม่ (รวมบทความ)
- ไทย-มาเลย์ และปัญหาชายแดนภาคใต้

- นักวิชาการเพื่อคนจน : นิธิ เอียวศรีวงศ์ ให้สัมภาษณ์ itv talk
- นิติรัฐศาสตร์วัฒนธรรมโดยนักประวัติศาสตร์ (รวมบทความ)
- น้ำท่วม แก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีหรือการจัดการสังคม
- นิธิอธิบาย : สังคม-วัฒนธรรมไทยปนฝรั่ง
- นิธิ เอียวศรีวงศ์ กับคุณูปการต่อพุทธศาสนา (พระไพศาล วิสาโล)

- ปรัชญาการสร้างสรรค์ศิลปะเอเชียในอดีต
- ประเทศไทยที่หายไป-วิกฤตของรัฐบาลทักษิณ
- เปลือยพลังงาน วิกฤตของใคร (นิธิ, ชัชวาล) (อภิปราย)

- พระกับการเมือง
- เพศศึกษา (นิธิ เอียวศรีวงศ์)
- ผู้หญิง-ดนตรีลีลา-และภูมิปัญญาสถาบัน (รวมบทความ)
- ผ่าทางตันสื่อไทย สู่สื่อทางเลือก

- พระเอกบนหลังม้าแกลบกับเศรษฐีใหม่

- มุมสะท้อนวัฒนธรรมของสังคมไทย (รวมบทความ)
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การย้าย, ด้วยจิตวิญญานธรรมศาสตร์
- มองการเมืองไทยผ่านมุมสังคมและวัฒนธรรม (รวมบทความ)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านแว่น "กบฏชาวนา"
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๑)
- มองสถานการณ์ภาคใต้ผ่านสายตาของนิธิ (๒)

- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก
- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปวกเปียก (นิธิ - วนิดาตันติวิทยาพิทักษ์)
- ราคาของกระดาษแผ่นนั้น (ใบปริญญา)

- เลือกที่จะไม่เลือก (รณรงค์เลือกตั้ง 2543, ม.เที่ยงคืน)

- วัฒนธรรมการอ่าน (นิธิ)
- วัฒนธรรมการอ่าน, คนจน, เบี้ยกุดชุม, รัฐธรรมนูญ
- วอลเดน เบลโล ซักฟอกธนาคารโลก และ ไอเอมเอฟ
- วิกฤตพุทธศาสนากับสังคมไทย

- ศิลปะและศิลปินในทัศนะของนิธิ เอียวศรีวงศ์
- สงครามไร้รัฐ
- สังคม-สงคราม : ว่าด้วยเรื่องความรุนแรง (รวมบทความ)
- สมานฉันท์ ปักษ์ใต้ และน้ำมันดีเซล
- สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาไทย
- สื่อเป็นพิษภายใต้การกำกับของทุน
- สามเรื่องสำหรับเพื่อนชื่อ เจริญ วัดอักษร
- สามัคคีน้ำ : กรณีลุ่มน้ำแม่ตาช้าง
- เสียงเดียวในความเงียบ : ทักษิณ ผู้เสนอญัตติสาธารณะแต่ผู้เดียว

- หลากหลายมิติของความยากจน (รวมบทความ)
- อุดมศึกษาในความหมายของนิธิ

 กลับไปหน้าเริ่มต้นสารานุกรมลัทธิหลังสมัยใหม่และความรู้เกี่ยวเนื่อง
เพื่อตั้งต้นค้นหาตามลำดับตัวอักษร A-Z

 

 

บทความวิชาการฟรีที่ผ่านมา ของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
หากนักศึกษาและสมาชิกท่านใตสนใจ
สามารถคลิกไปอ่านได้จากที่นี่...คลิกที่ภาพ

 

สารบัญข้อมูล : ส่งมาจากองค์กรต่างๆ

ไปหน้าแรกของมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน I สมัครสมาชิก I สารบัญเนื้อหา 1I สารบัญเนื้อหา 2 I สารบัญเนื้อหา 3
ประวัติ ม.เที่ยงคืน

webboard(1) I webboard(2)

e-mail : midnightuniv(at)yahoo.com

หากประสบปัญหาการส่ง e-mail ถึงมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจากเดิม
midnightuniv(at)yahoo.com

ให้ส่งไปที่ใหม่คือ
midnight2545(at)yahoo.com
มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนจะได้รับจดหมายเหมือนเดิม

 

มหาวิทยาลัยเที่ยงคืนกำลังจัดทำบทความที่เผยแพร่บนเว็ปไซคทั้งหมด กว่า 670 เรื่อง หนากว่า 9000 หน้า
ในรูปของ CD-ROM เพื่อบริการให้กับสมาชิกและผู้สนใจทุกท่านในราคา 150 บาท(รวมค่าส่ง)
(เริ่มปรับราคาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2548)
เพื่อสะดวกสำหรับสมาชิกในการค้นคว้า
สนใจสั่งซื้อได้ที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ
midnight2545(at)yahoo.com

 

สมเกียรติ ตั้งนโม และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
(บรรณาธิการเว็ปไซค์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน)
หากสมาชิก ผู้สนใจ และองค์กรใด ประสงค์จะสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ชุมชน
และสังคมไทยสามารถให้การสนับสนุนได้ที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในนาม สมเกียรติ ตั้งนโม
หมายเลขบัญชี xxx-x-xxxxx-x ธนาคารกรุงไทยฯ สำนักงานถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หรือติดต่อมาที่ midnightuniv(at)yahoo.com หรือ midnight2545(at)yahoo.com

 

 

 

คำโปรย คัดลอกมาจากบทความ เพื่อให้มองเห็นเนื้อความที่น่าสนใจบางส่วน
H
เชิญชวนผู้สนใจเรื่องลัทธิหลังสมัยใหม่ นำเสนอคำศัพท์ใหม่ๆ พร้อมคำอธิบายเพื่อทำความเข้าใจโลก และความคิดร่วมสมัย
ทั้งด้านการมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
สำหรับคำว่า"ครอบครัว"(family) ในตัวของมันเองมาจากรากเดิมในภาษาลาตินว่า famulus, หมายถึงทาสในเรือน(household slave), และคำว่า familia, จำนวนทั้งหมดของทาส(the totality of slaves) ที่เป็นของผู้ชายคนหนึ่ง
ขอขอบคุณ www.thaiis.com ที่ให้ใช้พื้นที่ฟรี


Free Documentation License
Copyleft : 2005, 2006, 2007
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

ลิขซ้าย 2548, 2549, 2550 : สมเกียรติ ตั้งนโม
ผู้ที่นำข้อมูลสารานุกรมฟรีไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ เผยแพร่ หรืออ้างอิง โดยต้องไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ได้รับความยินยอมจากผู้เรียบเรียง สำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ตามที่ระบุไว้ กรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามสมควร โดยระบุถึงเว็ปไซต์ และ URL มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน www.midnightuniv.org
(อยู่ระหว่างการเริ่มต้นโครงการ)